Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

20oC, 15:00

28oC, 21:00

22oC - Υγρασία 46%-98% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 0-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:17 - Δύση ηλίου: 19:56

€0.80

Ç áíáðíïÞ êáé ôá êáëïýðéá ôçò*

Το να μιλήσουμε για την ποίηση σημαίνει να κάνουμε λόγο για την
ποίηση και όχι να την γράψουμε, να την ορίσουμε ρητά και όχι να
την επιδείξουμε προς βίωση. Ο ορισμός της ποίησης με επιστημονική μέθοδο είναι άλλωστε και προσωπικό έως υπαρξιακό μου ζήτημα, δεδομένης της θέσης μου ανάμεσα στις δύο βάρκες, καθώς άλλωστε είναι πολλοί που επιλέγουν μόνο τη μία από τις δύο. Η
ποίηση ορίζεται, κατά τη γνώμη μου, καταρχήν ως λόγος αμφίσημος. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5429

Η ΤΣΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ

¸ñåõíá óôçí êåñêõñáúêÞ áãïñÜ

ÔéìÝò ðáãùìÝíåò ôá
ôåëåõôáßá ôñßá ÷ñüíéá,
åíôïýôïéò ôóïõ÷ôåñÝò
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

Αν δεν ξεχειλίσει η καρδιά του ανθρώπου
από αγάπη ή από θυμό, τίποτα δεν μπορεί να γίνει
στον κόσμο Íßêïõ ÊáæáíôæÜêç, ï ×ñéóôüò îáíáóôáõñþíåôáé

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στις τιμές των τελευταίων τριών ετών διατίθενται τα σχολικά είδη στα βιβλιοπωλεία της Κέρκυρας, καθώς δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, όπως επισήμανε στην
«Ε» η γενική γραμματέας του
Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών
Κέρκυρας Λολίτα Σούλη. Ωστόσο η προμήθειά τους θα
στοιχίσει και πάλι ακριβά στον
ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό
προϋπολογισμό.
ΣΕΛΙΔΑ

Êõêëïöüñçóå!

Ðïõ ìðïñåßôå
íá âñåßôå ôï «ÅÍ»
Óåðôåìâñßïõ 3»

5»

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. (POINT ZERO). Εντυπωσιακή μακέτα του ανακατασκευαζόμενου από το μηδέν ορθόδοξου ναού του
Αγ. Νικολάου. Ο ναός κατέρρευσε μαζί με τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, σαν σήμερα
στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Η φωτογραφία του γεγονότος τότε και της μακέτας σήμερα, είναι από τον λογαριασμό του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.

ÍÝá ðñüóêëçóç
åíäéáöÝñïíôïò ãéá
ôï êáñáâÜêé óôï Âßäï 9»

Ï ðñùôáèëçôÞò, óÞìåñá ðñïðïíçôÞò óôßâïõ, ÄçìÞôñçò Äåëçöþôçò
Åèíéêü óôÜäéï, ôßðïôá, ôßðïôá,
âïìâáñäéóìÝíï ôïðßï! 15»

Ôé äéáðßóôùóå óôï èÝáôñï
Ìïí Ñåðü ï åñãïëÜâïò
ðïõ Ýêáíå ôçí åðéóêåõÞ ôï 2017 10»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ • ΣΕΛΙΔΕΣ 10&11»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα