Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
ΙΣεπτεμβρίου
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7464
Τιμή : 1.00C
Κιθιμερινή οικονομική ειδική εgημρίδα Διακρύξεων: Δημοιρσιν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
myCar: Άρση
ακινησίαs με
τον μήνα
ή για λίγεs
ημέρες
Τελευταία ευκαιρία
για επανένταξη στιs Παλαιές
ρυθμίσεIS 100 και 120 δόσεων
Τις πύλες της πλατ φόρμας myBusiness - ρυθμίσεων που χάθη
Suppor ανοίγει άμεσα
η ΑΑΔΕ προκειμένου
επανενταχθούν
ΑΑΔΕ οι δόσεις των
καν κατά την περίοδο
Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021.
Ποιοι οφειλέτες μπο
ρούν να επανενταχθούν
Την ευκαιρία να ξανα κερδίσουν τις παλαιές
100 και 120 δόσεις για
να εξοφλήσουν α
η Αρκή
στις παλαι ές ρυθμίσεις
των 100 και 120 δόσεων οι οφειλέτες που
έχουν πληγεί από την
πανδημία. Νέα ευκαι ρία να κερδίσουν ξανά
τις παλαιές τους ρυθμίσεις με τους ίδιους χρέη τους προς την
όρους και προϋποθέ .
σεις έχουν οι πληττόμενοι φορολογούμενοι
οι οποίοι έχασαν τις
ρυθμίσεις τους την πε- πρόσωπα ή νομικές ον - μέτρων για την αντιμερίοδο της πανδημίας
και συγκεκριμένα από
1η Μαρτίου 2020 έως
και 31 Ιουλίου 2021,
εν οι δόσεις που δεν
πληρθηκαν θα πφοστεθούν στο τέλος δραστηριότητας .
του προγράμματος της
ρύθμισης ή των ρυθμίσεων. Με την υποβολή σύμβαση
της αίτησης θα εμφα.
νίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της διάστημα
Μέσα από 11 ερωτήσεις - απαντήσεις η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λύνει
απορίες των ιδιοκτητν οχημάτων που
κατέθεσαν φέτος τις
πινακίδες τους .
1. Θέλω να θέσω το
όχημα μου σε ψηφιακή ακινησία . Τι
πρέπει να κάνω;
συνέχεια στην 11
εφορία έχουν οι εξής
οφείλέτες:
-Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες , νομικά 31.7.2021 , λόγω των
έως εντάχθηκαν στον μηχανισμό
*ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑν
1ης.3.2020
ενίσχυσης
τότητες που επλήγη.
σαν λόγω των μέτρων
για την αντιμετπιση
της πανδημίας COVI .
19 και έχουν πληττόκύριο
τπση της πανδημίας οποιαδήποτε χρονικό
COVID -19.
- Φυσικά πρόσωπα μη
επτηδευματίες που
έλαβαν απο4ημίωση ε
δικού σκοΠού με μονο μερή δήλωση
oποιοδήποτε χρονικό
διάστημα
διάστημα
1ης.3.2020
31.7.2021.
- Φυσικά πρόσωπα μη
επτηδευματίες
έλαβαν μειωμένο μί από
Τέλ0s
χρόνου για
τis δηλσειs
- Φυσικά πρόσωπα μη
επιτηδευματίες που η
σθωμα για, οποιαδήποτε χρονικό διάστημα
από 1ης. 3.2020 έως
για τα "ανεί.
εργασίας 1ης.3.2020
τους ανεστάλη για
οποιοδήποτε χρονικό
31.7.2021.
-Φυσικά πρόσωπα μη αποζημιωθεί κατόπν
επτηδευματίες
31.7.2021 και έχουν
σπρακταν
ενοίκια
συνέχεια στην 10
Αναβρασμός
και στον κλάδο
τns Προμήθειαs
από την κούρσα
στη χονδρεμπορική
τιμή ρεύματos
Συγκεκριμένα , για το
φορολογικό
2020, προκειμένου να
δηλωθούν ως ανεί .
σπρακτα τα εισοδή
εκμίσθωση ακίνητης
περιουσίας ,
αυτό να γνωστοποι
συνέχεια στην 2
αρκεί
Σελίδα 9