Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
10 Σεπτεμβρίου 2021
Μηνοδρας , Μητροδρας, Νυμφοδρας των μαρτύρων
Σελήνη 3 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.03-Δύσις ήλίου 7.41 ,
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις , τοπικές βροχές και βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία έως 26β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 25β.
Αριθμ. φύλ. 42057
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΟΒΥΡΩΝΓ.ΠΟΛΥΔΩΡΑΣΓΡΑΦΕΙΣΤΗΝ <ΕΣΤΙΑ Α ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕΨΕΤΟΝ ΕΛΛΝΙΣΜΟ
Τό Λονδίνο, ό ήθικός αυτουργός
τν Σεπτεμβριανν του 1955
Πς ύπεδαύλισε τό τουρκικό σχέδιο έξοντσεως τής έλληνικής μειονότητος
στήν Κωνσταντινούπολη - Τότε <έτε σεν πραγματικά ή Πόλις
<Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ "Άλωση τής
Αύτά γράφει δ καθηγητής και ποΚωνσταντινούπολης" μέ τήν έννοια λιτικός Νεοκλής Σαρρής προλογίζοντας το βιβλίο του Δημήτρη Καλούμενου Η Σταύρωσις του Χριστιανισμού,
που είναι μία έκτεταμένη φωτογρααπραγματευτές σέ μία τριμερή διάσκεΨη του Λονδίνου . Εκόντες-άκοντες οί μιοσύνης άπό τά 400 χρόνια τής μαύρης
"Ελληνες μέ ύπουργό τν Εξωτερικν
τόν άντιπρόεδρο της κυβερνήσεως του
Συναγερμου (Αλ. Παπάγο) , τόν Στέφανο Στεφανόπουλο και μέ τις άφόρητες
πιέσεις τν Αγγλων, δέχθηκαν τήν παρουσία καί των Τούρκων στή διάσκεψη. Τότε δ πρωθυπουργός Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος ήταν βαρειά άρρωστος, και οι Τουρκοι τό ήξεραν. Και έδρασαν σέκενό έξουσίας άπό
πλευράς Ελλάδος. Στίς 4Όκτωβρίου
1955 δηλαδή, ύστερα άπό 27 ήμέρες ό
Παπάγος πέθανε!
Πικρές είναι οί έμπειρίες της Ρω
της άνεπανόρθωτης πολιτιστικής της
καταστροφής καί την ύποκατάστασή της άπό μια άλλη Πόλη, τήν άξεσκλαβιάς , άπό την άπάνθρωπη γενοκτονία τν 'Ελλήνων του Πόντου (Μά 10 1919) , άπό τή θύελλα τής Μικρασίας και τή σφαγή τν άμάχωνΕλλήνων
στή Σμύρνη του 1922, άπό τόν βάρβαρο
8ξανδραποδισμό της όμογένειας στήν
Κωνσταντινούπολη καί στή Σμύρνη του
1955 καί άπό την έξαπόλυση τν όρδν
του Αττίλα ένάντια στήν άοπλη Δημοκρατία της Κύπρου τό 1974. Η βάρβαρη κατοχή της Κύπρου και ή ύπουλη
νη "Είνσταμπούλ, χρονολογείται όχι φική έκθεση 400 και πλέον φωτογρα φιν, τν βανδαλισμν , της κρατικής
τουρκικής τρομοκρατίας στήν Πόλη,
τόν Σεπτέμβριο του 1955. Τά γεγονότα
άξιολογικής κλίμακας, ή βίαιη καιχυ- ήσαν προμελετημένα . Και έντάσσοστίς 29 Μαΐου 1453 άλλά στίς 6/7 Σε πτεμβρίου 1955 Ακριβς ή νοθεία της
δαία μετατροπή της , ή άνατροπή της
παραδεκτής πολιτιστικής συνύφανσης, συγκροτεί τήν κορύφωση τοϋ
νταν στήν πριμη φάση τν οίονεί δι
απραγματεύσεων γιά την κέπίλυσην
του Κυπριακού . Οί Άγγλοι σε άγαστή
όλέθριου φαινομένου πού παράγουν τά συνεργασία μέ τούς Τούρκους είχαν πα
γιδεύσει τούς"Ελληνες άφελείς () διγεγονότα τής 67 Σεπτεμβρίου 1955)
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έκτινάσσονται
οί τιμές τν
διαμερισμάτων
Από τόν πανμητσοτακισμό
στόν άντιμητσοτακισμό.
Ήγή τής Κρήτης έδέχθη
στήν άγκαλιά της τόν Μίκη
ΔΙΕΤΗΡΗΘΗ ή άνοδική πορεία γιά τίς
τιμές διαμερισμάτων σέ δλη τήν χρα κα τάτό β τρίμηνο , μέ τήν Αθήνα νά άποδεικνύεται πρωταθλήτρια , συμφνως πρός
τά στοιχεία πού δημοσιοποίησε ή Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως άναφέρει ή
ΤtE, μέ βάση τά στοιχεία πού έχουν συγκεντρωθεί άπό τά πιστωτικά ίδρύματα ,
έκτιμαται δτι τό β τρίμηνο του 2021 οί τ μές τν διαμερισμάτων (σέ όνομαστικούς
δρους ) ήταν κατά μέσον δρον ηύξημένες
κατά 4,6% συγκριτικς πρός τό άντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Βάσει τν άναθε ωρημένων στοιχείων, τό α τρίμηνο του
Ο ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ έξεπλάγη
άπό τίς άποδοκιμασίες καί τίς
υβρεις πού έξέμεσαν έναντίον του όπαδοί του ΚΚΕ έξω
άπό τήν Μητρόπολη Αθηνν
κατά τήν προσέλευσή του
στόν άποχαιρετισμό του Μ
κη Θεοδωράκη , Δέν θά έπρεπε. Από ίς πυρκαϊές και μετά, όταν πολίτες περνούσαν
σάν σίφουνες μπροστά άπό
τίς κάμερες και τόν ύβριζαν
σκαις μέ τό γνωστό ρήμα ,
έπισημάναμε άπό τήν θέση
αύτή τήν διεργασία σέ μέρος
του έκλογικού σματος . Μετά άπό μία έπταετία σκληρού
άντισυριζαϊσμού και άντιτσιπρισμου στόν όποιο με τείχε για εύνόητους λόγους καί τό ΚΚΕ, τό φαινόμενο ύποχωρεί , περιορίζεται στίς τάξεις τής δεξιάς μια ίδιορρυθμία: άπό τήν μία στήν κορυφή των άξιωπαράταξης (που δικαιολογημένα δέ θέλει νά άκού- μάτων υπάρχει αύτό που ένας πρην ύπουργός τής
ειγιά ΣΥΡΙΖΑ) και άναβινει ο ίστορικός άντιμητσοτακισμός . Το πεπρωμένο φυγειν άδύνατον. Η Άρι - οίκογενείας έχουν καταλάβει όλες τις έπίζηλες θ στερά μισεί τήν Δεξιά. Περιστασιακά τήν άνέχεται.
Αν μάλιστα ή άποψή της συμπιέζεται , άπαξινεται , μέσα στίς φωτιές , γεννήθηκε ένα μέτωπο άντίν.
άπορρίπτεται άπό τά κυρίαρχα μέσα , τότε έρχεται
μιά μέρα πού ξεσπά μπόρα .
Το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟΝ
Πoy ΟΑ ΑΡΕΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ
"Ερχεται μιά μέρα πού ή Εφημερίδα τν Συντακτν- κυκλοφορει μέ τίτλο Θά άρεσε στόν Μίκη
ή φράση Κουτσούμπα ότι ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΗ."Ερχεται
μια μέρα πού ο Ριζοσπάστης κυκλοφορεί μέ τίτλο Τά όνειρα θά
πάρουν ΕΚΔΙΚΗΣΗ."Ερχεται μιά
μέρα που ή περιφρούρηση μιάς
κηδείας έξω άπό έκκλησία γίνεται
άπό πολιτοφυλακή πού φορά κόκ
κινα πένθιμα περιβραχιόνια . Καί
σίγουρα θά έρθει μιά μέρα αύριο
πού τό ΚΙΝΑΛ άνεξαρτήτως ήγεσίας θά στραφεί πάλι κατά του έπω νύμου Μητσοτάκης. Είναι έπόμενο. Αύτό είναι τό
DNA του ΠΑΣΟΚ. Στήν πραγματικότητα ή Έλλάς ζεί
.1ό κει θήνα iκέβαΑ ληματινησκι
αΠολέμησε
τον Δεκέμβρην
( σελ. 3 )
Στασιμοπληθωρισμός
θη στό 3,5% , έν γιά το σύνολο του 2020
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Κστα Κόλμερ
ΟΠΩΣ έγκαίρως είχε προειδοποιήσει
ή Εστίαν, κυμα άκρίβειας ένσκήπτει
μέ τήν άφιξη του φθινοπρου, καθς
ή ζήτησις τροφοδοτείται άπό παρασιτικά είσοδήματα καί ή προσφορά
εύρίσκει τήν εύκαιρία νά άποκατα στήσει τήν χαμένη κερδοφορία της .
Έξωγενείς παράγοντες δπως ή άνοδος τν ναύλων έμπορευματοκιβωτίων και ή δυστοκία στίς άλυσίδες έφοδιασμού (supply chain) είσαγομένων
προϊόντων καί πρτων ύλν , μέ προέ
ξαρχον τό πετρέλαιον, άνεβάζουν τίς
τιμές καταναλωτή καί μεταγγίζουν
τίς διεθνείς άνατιμήσεις στήν έγχριο άγορά πού καρτελοκρατεϊται.
Στήν Italgas SpA ή ΔΕΠΑ
Ύποδομν έναντι 733 έχατ. ε
ΝΔ προσδιόρισε ς πανμητσοτακισμό . Μέλη της
Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
σεις μέ τήν ψήφο του έλληνικού λαού. Από τήν άλλη,
Είσαγγελείς στό Ύπουργείο
του ύποψηφίου
Καγκελλαρίου" Όλαφ Σόλτς
Συνέχεια στήν σελ. 3
<Φρένον στίς άγορές
όμολόγων άπό την ΕΚT
Δυσαρεστημένοι οί πολίτες άπό
την διαχείριση τής πανδημίας
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ΤΟ ΠΡΩΤΟ βήμα συσφίγξεως τής νομισματικής πολιτικής μέσω του προγράμματος άγοράς όμολόγων έκανε
ή Εύρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ύπό τήν πίεσιν τής άνοδου του πληθωρισμού πού διεμορφθη τόν Αύγουστο
στήν Εύρωζνη στό 3%, πο άποτελεί ύψηλό 10 έτν.
Η ΕΚΤ δέν έδωσε πληροφορίες γιά την έπιβράδυνση
του Προγράμματος Αγορν Εκτάκτου Άνάγκης για την
Πανδημία άπό τά τρέχοντα έπίπεδα τν 80 δισ. εύρ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ βαθμολογούν οί πολίτες τήν Κυβέρνηση
ς πρός την διαχείριση τής πανδημίας , συμφνως πρός
την δημοσκόπηση τής έταιρείας R.Ρ. REALPOΟLLS
LTD πού δημοσίευσε ή έφημερίς δημοκρατία. Συγκεκριμένα, τό 429% κρίνει έντελς άρνητικά τήν δια χείριση τής πανδημίας άπό την Κυβέρνηση και μόνο
τό 11,6% έντελς θετικά . ΤΟ 72,6% των πολιτν δηλνει ότι έχει έμβολιασθεί και τό 14,7% δτιδέν σκοπεύει
ΠΕΝΝΙΕΣ
Από τήν άλλη πλευρά , ή μερική
έπάνοδος της κανονικότητος στήν
άγορά και άστοχες κυβερνητικές
άποφάσεις, όπως ό προηγηθείς άδι
καιολόγητος έγκλωβισμός της οίκονομίας κι ή άσυνέπεια των κυβερνητικν ύποσχέσεων , τροφοδοτούν τά
άδιέξοδα (bottlenecks). Η έποχικότης (π.χ. τά ένοίκια άνεβαίνουν έκάστοτε Σεπτέμβριον) δίνουν τήν έντύπωση παλιρροϊκού κύματος άνατιμήσεων , που βέβαια μεγαλοποιείται άπό τίς άσχετες τηλεπερσόνες.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΓΑ
. Δύσκολο γιά μια γυναίκα σήμερα να είναι
καλλιτέχνις δρόμου στό Άφγανιστάν. Αύτή είναι
όμως ή ζωγράφος Shamsia Hassani, ή όποία δί δαξε στό Πανεπιστήμιο τής Καμπούλ. Στά Εργα
της , είτε σέ καμβά είτε στόν τοίχο κάποιου έγκαταλελειμμένου βομβαρδισμένου κτηρίου, άπεικονίζει τόν ρόλο τν γυναικν σέ μιάν άνδροκρατούμενη κοινωνία . οί άνθρωποι στό Αφγανιστάν δέν είναι έναντίον τής τέχνης , άλλά είναι
έναντίον τν δραστηριοτήτων των γυναικν
δηλνει καί συνεχίζει: Όπότε, μέ έβλεπε κάποιος έξω να κάνω γκράφφιτι, έβριζαν, Ερριχναν κατάρες κι όρισμένοι Τό έλεγαν "άμαρτία".
Όταν ζωγράφιζα σέ δημοσίους χρους , μετά περίπου 15 λεπτά άρχιζα νά αίσθάνομαι άνασφάλεια και έφευγα . Άν είχα τήν εύκαιρία νά μείνω
για περίπου δύο μέ τρείς ρες , τά έργα μου θά
ήταν καλύτερα, άλλά σέ 15 λεπτά τό μόνο που
μπορούσα νά κάνω ήτανή νά ζωγραφίσω κάτι
άπλό ή νά άφήσω ήμιτελές τό έργον
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ.3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 2
Υμνησε τήνένότητα, μέτην πέννα καί τόπεντάγραμμο
Θά ήθελα ένα πρωί νά
δ διχασμός θά ήταν άγνω - δα μέ πολίτες πού θά είχαν
στη λέξη , όπου ή συνεργασία καί ή συμπαράταξη στά είχαν διδάξει οί μεγαλύτε - Τς πράξεις καί Τήν πολιτική
μεγάλα θέματα θά ήταν έκ
τν ν ούκ άνευ .
κη θεοδωράκη , του κατ
άγωγή (τήν όποία θά τούς χήν ένωτικού-μέ το έργο,
στήν κάλλη Ελλάδου . Σέμά
Έλλάδα πού θά σεβόταν τήν
Κληρονομιά της, που άσυμ
βάδιζε μέ τήν λογική , που
κθά έβλεπε τόν κόσμο σάν
έργο Τέχνη9 .
του πορεία- πολίτη αύτής
ροι και οί δάσκαλοι) , σέ έναν
τόπο πού δέν θά γκρέμι- τής χρας Πόσο θά ήθε ζε μέ τόση εύκολία τά είδωλά του Σέ μιά Ελλάδα , ή
όποία τούλάχιστον στήν
έχουμέ φωνή!
Σέ μιά Έλλάδα στήν
όποία ούδείς θά διενοείτο νά
πάει στήν κηδεία του Μίκη
Θεοδωράκη γιά νά <βγάλει κηδεία του , θά σεβόταν τόν
το άχτι του , σέ μιά Έλλάλα, στήν Μητρόπολη , άντί
τής Προέδρου Τής Δημοκρατίας και τού γραμματέως
του ΚΚΕ , νά είχαν μιλήσει.
Ανανεωμενη και Ωκόμη nio δυνατή!
Σέ μιά Ελλάδα , δπου τό
μίσος δέν θά έχε θέση, δπου
P PontoSWS%
λόγο καί τήν πορεία τού ΜΣυνέχεια στήν σελ. 4