Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10

ΣEΠTEMBΡIOY
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5826

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΥΡΙΟ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ιατρικός Σύλλογος
ετών 100!
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
n ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ 14-17

ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ

Στην αγκαλιά
της κρητικής
γης
ΣΕΛ. 8

ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ Β’ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ξαφνική
επιδηµία

ΑΥΣΤΗΡΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΤΟΥΣ

αναρρωτικών αδειών
ΣΕΛ. 4

Συγκίνηση για
τον Τηλέµαχο
Τραγουστή
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 21-25

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 3

ΡΑΛΙ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Επιστροφή
µετά από
8 χρόνια

486 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟ∆Υ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ

ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΤΟ ΜΙΝΙ ΛΟΚ ΝΤΑΟΥΝ, 66 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ

Αχαΐα: Κυριαρχεί
η µετάλλαξη ∆έλτα

Η δύσκολη εξίσωση
των σχολείων!