Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

27oC, 21:00

22oC - Υγρασία 45%-97% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 0-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:16 - Δύση ηλίου: 19:57

€0.80

στις κηδείες επικρατεί μια φιλοσοφική διάθεση. Το πέρας γίνεται προς στιγμήν, οπτική γωνιά απ’ όπου
¢îéïí åóôß! Πάντα
συνήθως απαθανατίζεται το ακριβές των μεγεθών σε σχέση και σύγκριση με χώρους και χρόνους «απεριόριστους». Οι πεθαμένοι απομακρύνονται αφήνοντας πίσω ένα χνάρι. Οι ζωντανοί στήνουν τελετές επί τελετών να ξορκίσουν το αναπόφευκτο. Ομνύουν στο ίχνος του εκλιπόντος. Αν η πατημασιά είναι βαθιά, βάζουν το ποδαράκι τους μέσα, γεμίζοντας το κενό γύρω, γύρω της, με λόγια. Όσο μεγαλύτερη η απόσταση τόσα περισσότερα τα λόγια. Ο μύθος ως η άλγεβρα της προσδοκίας και ίσως της αμηχανίας, θα γεμίσει το υπόλοιπο του ίχνους. Η επαναλαμβανόμενη τελετή αργότερα θα μεταδίδει μάλλον τον μύθο παρά το γεγονός. 3»

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5428

ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ÌÜèå ðáéäß ìïõ ãñÜììáôá

Áíçóõ÷ßá ãéá áýîçóç
ôùí êñïõóìÜôùí
óôá ó÷ïëåßá, ëüãù
ðïëõðëçèþí ôìçìÜôùí
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε αναβρασμό βρίσκεται η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και οι γονείς ενόψει
της έναρξης της νέας σχολικής
χρονιάς, την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. Η ανησυχία είναι
διάχυτη για το ενδεχόμενο αύξησης των κρουσμάτων στα διδακτήρια από την στιγμή μάλιστα που και φέτος δεν θα λείψουν εικόνες με πολυπληθή
τμήματα και αποστάσεις που
δεν θα μπορούν εκ των πραγμάτων να τηρηθούν λόγω των ανεπαρκών σχολικών υποδομών.
ΣΕΛΙΔΑ

Ï êåíôñéêüò ÄÞìïò
èá áðïêôÞóåé ôïðéêü
ðïëåïäïìéêü 4»
Ðñüãñáììá
êáôáðïëÝìçóçò
åíôüìùí ïìâñßùí
õäÜôùí óôç Ä.Å
Êåñêõñáßùí 3»

5»

Adieu Bebel, Ýãñáøå ï Ìáêñüí.
Ç Ãáëëßá áðüôéóå åèíéêü öüñï ôéìÞò
óôïí Æáí Ðïë Ìðåëìïíôü

Οι εναλλασσόμενες ταινίες δράσης με συνεισφορές στο Γαλλικό Νέο Κύμα, η αίσθηση, η πανικότητα και τα ακροβατικά του καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του γαλλικού κινηματογράφου. Θα παραμείνει για πάντα «Le
Magnifique»! ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ TWITTER

ÍÝï óÞñéáë óôçí êüíôñá
ãéá ôá óêïõðßäéá óôçí
Âüñåéá ÊÝñêõñá 9»

Ç ðñéãêßðéóóá
åðéóôñÝöåé
óôï Á÷ßëëåéï »
13

Åêäçëþóåéò óôçí ÊÝñêõñá ãéá
ôá 200 ÷ñüíéá áðü ôçí ÅðáíÜóôáóç
êáé ôïí ÉùÜííç Êáðïäßóôñéá 4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα