Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
που αro κnκτυακή
Οικονομική
Πέμπτη
ΙΣεπτεμβρίου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7468
Τιμή : 1.006
Κκθιμερνή οικοομιή ειδική εςιμερίδα Διοκηρύξυν Δημοτραστν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 952233
Αναβολή
εφαρμογής
των ηλε.
Διπλή αύξηση μισθν
το 2022 για τουs μισθωτούs
του ιδιωτικού τομέα
κτρονικν
βιβλίων
zητεί το OΕ
κλάδους υπέρ OAΕΔ.
μισθό τους θα έχουν Δηλαδή, το συνολικό
ποσοστό των εισφοδιαμορφνεται
( από
40,56% ) . Η μείωση επ μερίζεται σε 1,79 ποσο
στιαίες μονάδες για
τον εργοδότη και 1,21
ποσοστιαίες μονάδες
για τους εργαζομέ
νους, περιορίζοντας τη
πάγωμα της εισφοράς συνολική επβάρυνση
τους . Αφορά δε τις ε σφορές υπέρ τρίτων
και δεν θlγει τις αντα Διπλή αύξηση στον
το 2022 οι μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτιρν
κού τομέα.
36,66%
Εκτός από τη μικρή
αύξηση των καττα.
των αποδοχν κατά
2% ( από τα 650 στα 663
ευρ) που θα ισχύσει
από την 1η Ιανουαρίου
2022 , αλλά και από το
Παρά το γεγονός ότι
από την 1η Σεπτεμ.
βρίου έχει τεθεί σε
λειτουργία η εφαρ.
μογή των ηλεκτρονι κν βιβλίων (my data ),
το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
( OEE) και πλήθος λογιστικν ενσεων ζ
αλληλεγγύης,
υπάρξει και νέα αύξηση μισθν λόγω της
διατήρησης των μει .
συνέχεια στην 11 ωμένων ασφαλιστικν
στιαίες μονάδες για
ποσοστιαίας μονάδας
( 0,50 ) για τις εισφορές
της επικουρικής ασφ .
( καθαρά ) . Για μεικτούς λισης , στο πλαίσιο της
μισθούς της τάξεως εφαρμογής του νόμου
' (Ν.
δος θα είναι 23 ευρ 4387/2016 ) . Σύμφωνα
με τις rροβλέψεις του
νόμου, από τον Ιούνιο
πέραν της μείωσης του 2019 έως τον Μάιο
του 2022 οι εισφορές
επκουρικής ασφάλι.
σης- υrοχρεωτικές
για τους μισθωτούς
συνέχεια στην 10
ποδοτικές εισφορές ( μεικτά) θα διαμορφω .
εισφορν κατά 3 ποσο - ασφάλισης.
Το όφελος
όφελος είναι
των 2.000 ευρ το κέρ .
Κατρούγκαλου
Διευρύνεται εργο δότες και εργαζομένους . Ετσι, οι εισφο - διπλό:
η χρήση του
ρές θα παραμείνουν
και το 2022 στο 20%
- Για τους εργοδότεςς τον μήνα.
Επισημαίνεται
e-Παραβόλου για κύρια σύνταξη
καττατο
7,10% υπέρ υγείας ,
6,5% για επικουρική
ασφάλιση και 3,06%
για ανεργία και άλλους
συνεισπραττόμενους
των 3 ποσοστιαίων μονάδων κατά το δεύ-.
τερο εξάμηνο του
-Για τους εργαζομέ- 2022 προβλέπεται Πe ραιτέρω μείωση μισής
σε τρεις
εάν ο μισθός είναι άνω
των 2.000 ευρ.
υπηρεσίεs
νους ο καττατος μι
Θρίλερ
με την Παράταση
επιδότησns
Διευρύνονται οι υτη
ρεσίες του Δημοσίου
προσβαση στη
εφαρμογή eπαράβολο .
Προκειμένου να διευκολυνθούν περαιτέρω
οι συναλλαγές πολιτν
και εταιρειν με το Δη
μόσιο, οι αρμόδιοι φορείς να είναι σε θέση
συνέχεια στην 2
των δανείων
του Γέφυραν
Σελίδα 9