Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντήςs (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(197-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
9Σεπτεμβοίου 2021
Ίωακείμ καί Αννης των θεοπατόρων. Σεβηριανού μάρτ .
Μνήμη της έν Εφέσω Γ' Οίκουμενικής Συνόδου (431)
Σελήνη 2 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.02-Δύσις ήλίου 7.42
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 25β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις καιί βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 26β.
Αριθμ. φύλ 42056
"Έτος 145ον
Τιμή 1,5E
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ. ΠΡΕΣΒΕΙΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΙΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΩΝ
Έπιστολή 160 προσωπικοτήτων
πρός Μητσοτάχη γιά τούς ΛΟATΚI
Έκφράζουν τήν διαφωνία τους μέ τό πόρισμα τής Έπιτροπής Σισιλιάνου
πού τάσσεται ύπέρ τής θεσμοθετήσεως του γάμου τν όμοφυλοφλων
ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ μετά τήν παρουσί - έντονες άντιδράσεις στήν έλλην
κή κοινωνία . Η πρτη άντίδρασις
είναι πλέον γεγονός και μάλιστα
άφορά άνθρπους τν Γραμμάτων
τν Τεχνν και των Επιστημόνων .
τησις γιά τόν πολιτικό γάμο μεταξύ Εκατοντάδες έπιφανείς Ελληνες
δμοφυλοφίλων. Η Εστίαν είχε άκαδημαϊκοί, δικαστικοί , στρατιωτικοί, πρέσβεις, έπιχειρη ματί ες, καθηγητές πανεπιστημίων καί
πολλοί άλλοι, συμφνως πρός πληροφορίες τής έφημερίδος, έτοιμά
ζονται νά άπευθύνουν Διακήρυξη
σουν τήν άντίθεσή τους στόν γάμο
μεταξύ των μελν της ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητος
Όκ. Σισιλιάνος μέ προσεκτικό
τρόπο είχε άναφέρει στόν Κυριάκο
Μητσοτάκη ότι έφθασε δ καιρός
και ή χρα μας νά υiοθετήσει την
στρατηγική της ΕΕ έπάνω σέ αυτό
τό ζήτημα . Η έκθεσις του καθηγητου έμμέσως πλήν σαφς τάσσεται ύπέρ τού γάμου τν όμοφυλοφί - Αναγνωρίζοντας ίσα δικαιματα
λων , μέ τόν Πρωθυπουργό νά άκούάκόμη τά χαρτιά του. 'Ωστόσο οί
έως τρα δηλσεις του και όρισμένες έπιλογές συνεργατν του κατα
δεικνύουν μία θετική προσέγγιση
σέ ένα ζήτημα πού μπορεί να προκαλέσει τριγμούς στήν έλληνική
κοινωνία. Ηχρα μας άκολουθεϊ
τήν Εύρπη, έννοντας άρμονικά
όλες τις δυνάμεις της , ένσωματονοντας τό διαφορετικό στό κοινό .
αση στόν Πρωθυπουργό της έκθ σεως τής Επιτροπής για τήν Εθνική Στρατηγική Ισότητος τής ΛΟΑTΚI+ κοινότητος άνοίγει ή συζήάποκαλύψει τά τέλη Ιουνίου ότι
ή έκθεσις που συνέταξε ή 'Επιτροπή ύπό τόν καθηγητή Άλέξανδρο Λίνο Σισιλιάνο έπικεντρνεται στό φλέγον αυτό ζήτημα , σημεινοντας ότι θά προκαλέσει
σέ δλους, άπαιτντας όμως καί άπό
στόν Πρωθυπουργό γιά νά έκφρά - . Αντνιος Κουνάδης . Δημήτριος Γράψας . Αθανάσιος Βαλτινός ει ίς προτάσεις χωρίς να άνοίγει
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<Πονοκέφαλο5
ή έχτίναξις
του πληθωρισμού
Το άδολο πατριωτικό Κέντρο
12 γυναϊκες στήν 16μελή
άλβανική κυβέρνηση!
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Δευτέρα, τό πρωί,
άπεβίωσε σέ θεραπευτήριο του Πει .
ραις ό έπί πολλά χρόνια Βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ καί άντιπρόεδρος του Κοι νοβουλίου , ό κύριος Παναγιτης Κρητικός . ( Ναί, κύριος, καί μετά θάνατον ,
μέ κεφαλαία, έτσι τόν νοιθω.) Μία
προσωπικότητα πού λόγω της πολυετους θητείας της στό Προεδρείο της
Βουλής καί του μειλίχιου χαρακτήρα
της τύγχανε καθολικής άναγνωρίσεως άπό όλο τό πολιτικό φάσμα . Ο Παναγιτης Κρητικός , κεντρος άπό τ
γεννοφάσκια του , μέλος τής νεολαί ας της Ενωσης Κέντρου , μέ πατριωτικές εύαισθησίες ίσχυρές σέ όλη τήν διάρκεια της και κατέστρεψαν τό ΠΑΣΟΚ- στήν ούσία τό Κέντρο
πολιτικής του διαδρομής , παρέμεινε πιστός στόν αύτό ήταν ό έκλογικός κορμός της παράταξής του.
χωρο του μέχρι τέλους. Δέν μετακόμισε στόν ΣΥΡΙ
ΖA, δέν γοητεύτηκε άπό τήν έξουσία, δέν του γέμι
σε το μάτι ό Τσίπρας. Ως τό τέλος του βίου του παρέμεινε στό κόμμα του, τό ΠΑΣΟΚ. Έμείς έδω στήν λου πατριωτικού Κέντρου, το όποιο πάντοτε θά
Εστίαν είχαμε μάλιστα τό προνόμιο νά δημοσιεύσουμε τίς τελευταϊες του σκέψεις για τήνπαράτα - σβειων καί των διαπλεκομένων . Δυστυχς , δέν πρόξή του , γιά τήν πατρίδα, γιά τόν Έλληνισμό, για τήν λαβα νά γνωρίσω τόν Γιάννη Αλευρά , αυτήν τήν τε κοινωνική δικαιοσύνη -ήταν τακτικός συνεργάτης ράστια προσωπικότητα πού πέθανε μέσα στό φτωχό
μας. Ο Παναγιτης Κρητικός ήταν ό έκπρόσωπος δυάρι του στά Πατήσια . Γνρισα όμως τόν Άντνη
ένός Κέντρου που έγ προσωπικς άγαπ και δέν Λιβάνη . Γνρισα τόν Άναστάση Πεπονή. Γνρι έχω καμμία άναστολή νά συμπορεύομαι μαζί του.
Ήταν ό έκπρόσωπος του άδολου πατριωτικού Κέντρου . Όχι έκείνου που
γνωρίσαμε ς τέτοιο άπό τό 1997 και
μετά έπί Σημίτη και , δυστυχς, ζούμε
σέ διάφορες παραλλαγές του μέ την
έκδοχή του είσοδισμού στήν ΝΔ έως
καί τίς μέρες μας . Ήταν έκπρόσωπος
ένός Κέντρου που δέν έπεδίωξε με
σω της έξουσίας τόν άδικαιολόγητο πλουτισμό. Άν καί ο Άνδρέας Παπανδρέου τό είχε στήν περιφέρεια
των άποφάσεων τίς όποίες είχε έκχωρήσει στίς γνωστές κομματικές τρόι
κες της έποχής του-κάποια μέλη έκ
των όποίων ήταν αύτά πού λέρωσαν
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ για έκτόξευση του πληθωρισμού άκόμη καί πάνω άπό τό 2,5%
κάνουν παράγοντες της άγορας προβλέποντας δτι τά χαμηλάκαι μεσαία είσοδήματα
θά ύποστούν μεγάλο πλήγμα τούς έπομέ νους μήνες . Ο Προϋπολογισμός τού 2021
προέβλεπε γιά φέτος πληθωρισμό 0,6%
και μέ αυτήν τή βάση σχεδιάστηκαν και
τά μέτρα στηρίξεως τής οίκονομίας κατά
των έπιπτσεων του κορωνοίού. Ωστόσο
άπό το άρνητικό έδαφος στό όποίο έκι νείτο δ πληθωρισμός πρίν άπό τήν έναρξη τής πανδημίας , έφθασε στό 1 ,4% τόν
Ιούλιο, συμφνως πρός την ΕΛΣΤΑΤ,
μέτόν δείκτη τιμν διατροφής νά αύξάνεται 1,79%, τόν δείκτη στεγάσεως 4,2% λόγω
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ στηρίζεται ή νέα κυβέρ
νησις την όποία συνεκρότησε μετά την κοι νοβουλευτική έπικράτησή του όΈντι Ράμα. Είδικτερα, όκτ γυναϊκες άναλαμβάνουν τά ήνία τν όκτ άπό τά 12 ύπουργεία
τής άλβανικής κυβερνήσεως , έν τέσσερεις άκόμη μετέχουν σέ αυτήν, ς ύπουργοί
άνευχαρτοφυλακίου , "Ετσι οί γυναϊκες κατέχουν τίς 12 άπό τίς 16 συνολικς θέσεις του
( σελ. 5)
Φρενίτιδα
του Α. Π. Δημόπουλου *
Η δημοσιογραφία μου έδωσε τήν εύκαιρία νά
γνωρίσω άπό κοντά όρισμένα μέλη αύτου του άδοΣυνέχεια στήν σελ. 2
ΝΑ ΠΩΣ περιγράφει , διαλεγόμενος
μέ τόν Κλεινία, στούς Νόμους του
Πλάτωνα (720 b-c) , ο άννυμος Αθηναίος του διαλόγου , τήν διαφορά άνάμεσα σέ έναν γιατρό, που περιθάλπει
έναν σκλάβο και ένα γιατρό πού περιθάλπει έναν έλεύθερο πολίτη: Λοιπόν , το έχετε έπιπρόσθετα παρατηρήσει , καθς ύπάρχουν τόσο σκλάβοι
όσο και έλεύθεροι πολίτες άνάμεσα
στούς άσθενείς ότι οί σκλάβοι περι θάλπονται άπό άλλους σκλάβους, που
κάνουν μιά βασική έπίσκεψη . Ογιατρός αύτου του είδους ποτέ δέν δί νει στόν υπηρέτη μιά άνάλυση τής κατάστασής του άπλς του δίνει μιά
έμπειρική προσταγή μέ τόν άπότομο τρόπο ένός δικτάτορα Ο λεύθερος γιατρός, ό όποϊος περιθάλπει
κυρίως έλεύθερους πολιτες , έμπι στεύεται τόν άσθενή καί τήν οίκογένειά του Δέν άποφαίνεται γιά τό τί
πρέπει νά γίνει έάν δέν έχει πρωτα
έπιτύχει τήν συναίνεση του άσθενή
καί όταν το κατορθσει . . Φροντίζει για τήν πλήρη άποκατάσταση της
υγείας πείθοντας τόν άσθενη σέ συμ
μόρφωση. Λοιπόν, ποιά άπό τίς δύο
μεθόδους είναι ή καλύτερη ;. Μέ
τόν Κλεινία , νά άπαντα στήν (ρητορική) έρτηση, δτι, ναί, προφανς, ή καάντιδιαστέλλω μέ τό βρμικο Κέντρο των πρεΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Μιά 19χρονη στήν Ίσπανία , ή όποία είχε δοθεί
σέλάθος οίκογένεια λίγες ρες μετά την Υέννησή
της προσέφυγε κατά τού Υπουργείου Ύγείας Τής
περιφέρεια, Λά Ριόχα καίζητεί άποζημίωση ύψουs
άνω τν 3 έκατ. εύρ για Τήν άνυπολόγιστη ΨΨχική όδύνη που ύπέστη άπό τό λάθος . Τό κορί τσι μεγάλωσε σέ μια δυσλειτουργική οίκογένεια
όπου τήν άνατροφή της είχε άναλάβει κατά κύριο
λόγο ή γυναίκα που πίστευε ότι ήταν γιαγιά της.
Τό Ύπουργείο άνέφερε σέ άνακοίνωσή του ότι άτπό
τήν έσωτερική Εpευνα πού δινεργήθηκε διεπιστθη
ότι ή άλλαγή τν δύο μωρν μεταξύ τους όφείλετο σέ κάνθρπινο λάθο καί προσέθεσε ότι θά σε βασθεί τήνάπόφαση τν δικαστικν άρχν . Δέν
γνωρίζουμε άλλες Τέτοιες περιπτσειν τόνισε τό
Υπουργείο , έπισημαίνοντας ότι ά συστήματα
που έφαρμόζονται σήμερα θά άπέτρεπαν την έπανάληψη τέτοιου λάθου .
Απεδοκιμάσθη ή Πρόεδρος
στήν κηδεία του Μίκη
Ίστορικά ντοκουμέντα
Ή είχν τν Αθηνν πρίν άπό δύο αίνες
"Όταν ή πόλις είχε 1.200 σπίτια
ΑΙΣΘΗΣΗ έχει προκαλέσει ή άντίδρασις τού κόσμου
πού είχε συρρεύσει χθές στήν Μητρόπολη γιά τό ύστα το κχαίρε στόν Μίκη Θεοδωράκη, όταν ή Πρόεδρος
της Δημοκρατίας έφθασε έξω άπό τήν έκκλησία. Σπανίως βλέπουμε νά άποδοκιμάζονται οί Πρόεδροι τής Δη.
μοκρατίας , και δή σέ μιά θλιβερή περίσταση όπως μιά
κηδεία . Τελευταία φορά ήταν έπί Παπούλια , την περίοδο των μνημονίων., Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Ελευθερίου Γ.Σκιαδά (σελ.4)
. Οκτ έφαρμογές καλούνται νά διαγράψουν άπό
τά κινητά τους τηλέφωνα οί χρήστες λογισμικού
Android, σέ περίπτωση που αύτές είναι έγκατε στημένες στις συσκευές τους Μάλιστα, άφηρέθησαν
άπό τό Google Play. Oί έφαρμογές αύτές ένδεχομένως νά έχουν μολυνθεί άπό τόν ίό <Τζόκερν πού
μπορεί νά ύποκλέψει πληροφορίε, όπως Τις έπαφές
καί τάγραιτά μηνύματα και νά έγγράψει τόν χρήστη σέ ίστοσελίδες πού προσφέρουν ύπηρεσίες έπί
πληρωμή . Αύτές οί όκτ έφαρμογές είναι οί έξής:
Αυxiliary Message, Element Scanner, Fast Magic
SMS, Free CamScanner, Go Messages , Super
Message , Great SMS καί Travel Wallpapers . Μάλιστα ή βελγική άστυνομία συνόδευσε τήν σχετική άνακοίνωση μέ τήν προειδοποίηση: Κινδυνεύετε μέ μία μεγάλη . . έκπληξη στό τέλος τού μήνα
στόν τραπεζικό σας λογαριασμό ή στήν πιστωτ κή σας κάρταν.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ 3
Όμαγικός κόσμος τής μουσικής του διαδικτύου
νωσέ σκηνές θεάτρων , Υηπέδων , σταδίων , συναυλιακν
χρων , κκλάμπ και μικρόΤερων χρων Ψυχαγωγίας .
Σάς βεβαι , πς όταν
θέλω νά ξεφύγω , νά ταξιδέΨω, νά περιπλανηθ , φορ
τά άκουστικά μου , βάζω ένα
(λάχιστο ) ποτό, άνάβω κ
ένα πούρο (άπό τά φτηνά,
πλέον ) , καί χάνομα . Καί
άσε τά τηλέφωνα νά χτυπούν και νά μήν άκούγοντα
(δέν χάθηκα ό κόσμος καί στό
κάτω-κάτω ποιός νά σέ καλέσει μετά τις δέκα τό βράδυ)
και άφησε νά γεμίσει τό ήχείο
τής κεφαλής σου μέ ήχουs δαφορετικούς, μέ ρυθμούς
μη περισσότερο Είναι ή
Σήμερα θά σάς μιλήσω
γιά τόν τεράστιο θησαυ- έφαρμογή ΥouTube , όπου
ρό, γιά τήν τεράστια πηγή
έμπειριν και άκουσμάτων .
Για τόν άστείρευτο ποταμό
ήχων , γιά τήν άπέραντη λ
μνη όμορφιάς, δπου μπορες
νά δροσιστείς πίνοντας όλα
τά είδη τν ποτν καί νάξ
διψάσεις ή νά δινάσεις άκό
μπορείς νά έντοπίσεις και
νά άκούσεις δ,τι κυκλοφορεί στήν παγκόσμια μουσική σκηνή . Ο,τι έχε ήχογρα φηθεί , δ,Τ έχει μαγνητοσκοπηθεί , δ,τι έχει τραγουδηθεί , δ,Τι έχει ξελιχθεί έπάνω
σέ άπέραντες σκηνές , Επάτρα
έχουμέ φωνή!
"Ανανεωμένη καιακόμη πιο δυνατή!
P PontoSnews
Συνέχεια στήν σελ. 4