Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική
Σεπτεμβρίου
Κκθιμερνή οικοομιή ειδική εςιμερίδα Διοκηρύξυν Δημοτραστν)
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7462
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-ΤΚ. 54453 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 952233
Εξοικονομ:
Εντός Οκτωβρίου
ξεκινά το νέο
Πρόγραμμα, αλλά
μόνο για 50.000
υχερού
Χρηματοδοτήσειs
έωs 400.000 ευρ για
επαγγελματίες
Χρηματοδοτήσεις όπως γνωστοποίησε ο
που αγγίζουν
400.000 ευρ μπορούν
να διεκδικήσουν χιλιάδες
έως το τέλος του
μήνα: Τα ποσά που θα
λάβουν είναι μη Επιστρεπτέα και μπορούν
να αξιοποιηθούν ως
κεφάλαια κίνησης ή
για αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή για
τεχνολογική αναβάθυφυπουργός Ανάππυ ξης και Επενδύσεων
Γιάννης Τσακίρης .
Πςεξασφαλίζουν
400.000 ευρ οι επαγγελματίες του τουρι .
Οι επαγγελματίες του
τουρισμού μπορούν να
διεκδικήσουν
που αγγίζουν μέχρι και
τα 400.000 ευρ: Η
προθεσμία λήγει στις
29 Σεπτεμβρίου 2021,
όμως καλό θα είναι οι
επαγγελματίες
Καταργείται η χρονική ιεράρχηση τν
αιτήσεων , η υποβολή
των οποίων θα γίνεται
ηλεκτρονικά για διάστημα ενός μήνα από
την ημερομηνία έναρξης του προγράμμα
Στις επάλξεις για
την εκκίνηση του
τος Κρατικν Ενισχύ- επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησεων
www.ependyseis.gr/mis
Σε κάθε επιχείρηση
θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα
επχορήγηση
μορφή κεφαλαίου κ-.
Λιανεμπόριο,
μιση.
εστίαση, αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι ενδιαφερόμενοι να .
τουρισμός, αλλά και
ιδιοκτήτες γυμναστηρίων και παιδότοπων,
είναι οι δικαιούχοι των
ενισχύσεων.
Ήδη μέσα στο επόμενο διάστημα θα γί .
νουν πληρωμές πριν
την λήξη της προθεσμίας της δράσης-για
πρτη φορά - σε επιχει ρήσεις του τουρισμού ,
σίου Κύκλου Εργασιν
του έτους 2019. Η κα.
ταβληθείσα προκατα( ΠΣΚΕ)
συνέχεια στην 11
σπεύσουν, καθς οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με
σειρά προτεραιότητας ,
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής νησης , Πou δύναται να
υποβολής στο ΠΣΚΕ.
Η Αίτηση Χρηματοδό .
τησης θα υποβληθεί επχειρήσεις με επιλέ ηλεκτρονικά
πλατφόρμα του Πλη
ροφοριακού Συστήμα .
κίνησης θα πρέπει να
κεφαλαίου
ΑΕΠ: Με ρυθμούs
162%έτρεξε
η ελληνική οικονομία το ' φίμηνο
έχει αναλωθεί από την
ημερομηνία έναρξης
επλεξιμότητας δαna.
νν έως 31.12.2021.
Δικαιούχοι είναι ξενοδοχειακές μονάδες ,
τουριστικά πρακτορεία
και τουριστικά λεωφο
συνέχεια στην 10
ανέλθει κατά μέγιστο
σε ποσοστό 5% για τις
ξιμο ΚΑΔ στην κατηγο ρία 55 και 2,5% για
επχειρήσεις με άλλον
Ξεπέρασαν
προσδοκία οι ρυθμοί
a για να αποτραπεί
το ηλεκτροσόκ
κής οικονομίας το β'
τρίμηνο, σε μία εξέλιξη
που ανεβάζει αισθητά
τον πήχυ της ανάπτυ ξης για το σύνολο του
έτους , αλλά και αφήνει
στην κυβέρνηση για
στήριξη ευάλωτων νοι
κοκυριν και επχειρή
δοκιμαστούν από το
συνέχεια στην 2
ρεύματοs
Σελίδα 9