Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
8 Σεπτεμβρίου 2021
ΑΓΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 26β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και άνατολικοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 25β.
Άριθμ. φύλ . 42055
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Τό Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ήμον Θεοτόκου
Σελήνη 1 ήμέρας 1Άνατολή ήλίου 7.01-Δύσις ήλίου 7.44
ΙΔΡΥΕΤΑΙΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ<ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
γιά ΣΥΡΙΖΑ -Μπουτάρη:
Πικρά διάψευσις
Τά άρχαία του Μετρό στήν θέση τους!
Βυζαντινά Ψη φιδωτά καίρωμακές πλατεlες μέ κίονες ξανά στόν σταθμόΑγία Σοφίαν
Όρατά στό κοινό-Επίστιεψις Μητσοτάκη τήν Παρασκευή
ως μέ τό Μουσείο πού θά λειτουργή- Εστίας: ΞΕΚΙΝΗΣΕ πρό ήμερν
σει στό στρατόπεδο Παύλου Μελά .
"Ινα άποδειχθή ότι ή διάσωσις τής πολιτισμικής μας κληρονομιας και μάλι- άρχαιοτήτων πού είχαν άποκαλυφθεί
στα της βυζαντινής μπορεί να συμβαδίσει άνέτως μέ τήν άνάπτυξη και την
άνανέωση τν ύποδομν μιας πόλεως
ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ πρτου μεγέθους
έπιφυλάσσει τό Μέγαρο Μαξίμου , τό
Υπουργείο Πολιτισμού και ή διοίκησις του (Αττικό Μετρόν στόν ΣΥΡΙΖΑ
και τήν όμάδα Μπουτάρη στήν Θεσσαλονίκη, oί δποίοι μέ αίχμή τό δηθεν
ένδιαφέρον τους για τά βυζαντινά μνημεία πού άνευρέθησαν κατά τίς έργασίες, έπιχειρούν παντί τρόπω νά ύπονομεύσουν τό έργο τής κατασκευής του
ΚΜετρόν στήν Θεσσαλονίκη . Όπως
άλλως τε έπραξαν και στό παρελθόν
μέ την ύποθαλάσσια άρτηρία, την νέα
παραλία, τό δημαρχείο καθς και άλλα
άναπτυξιακά έργα . Όπως πληροφορείται ή Εστίων, δ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θά έπισκεφθεί τήν
Παρασκευή άρχαιολογικά εύρήματα
πού έπανατοποθετούνται στόν ύπό καή έπανατοποθέτησις στό νότιο τμήμα
του σταθμού μετρό Αγία Σοφίαν των
κατά την έκσκαφή, δπως είχαν δεσμευθεί δ ύπουργός Υποδομν και Μεταφορν Κστας Καραμανλής καί ή
τασκευή σταθμό Αγία Σοφίαν και θά
είναι δρατά στό κοινό . Πρόκειται για
μία ρωμαϊκή πλατεία μέ δύο κίονες, είς
έκ τν όποίων θά είναι τοποθετημένος
σένάρθηκα . Παράλληλα θά άνακοινοσει την ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Αρχαιοτήτων Μετρό πού θάλειτουργήσει σε έκταση 4.500 τ.μ. στόν
σταθμό < Πανεπιστήμιο, Μαζί βεβαί Για νά φθάσουμε έως έδω είργά - υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
σθησαν σκληρά ή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδνη , δ 'Ύπουργός
Υποδομν Κστας Καραμανλής καί
δ Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικό
Μετρόν Νϊκος Ταχιάος. Αναλυτικς ,
συμφνως πρός πληροφορίες της
Λίνα Μενδνη κατά τήν τελευταία έπίσκεψή τους στήν Θεσσαλονίκη τόν περασμένο 'Ιούλιο. Συμφνως πρός τις
ίδιες πληροφορίες, θά δημιουργηθούν
δύο έπί πλέον μουσεία άρχαιοτήτων
Συνέχεια στήν σελ. 7
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Αύξήσεις στούς
μισθούς καί μέτρα
για άνέργους στήν
άτζέντα τής ΔΕΘ
Ύπερηφάνεια στό περιθριο
<Γεράκιαν της λιτότητος
έναντίον <Περιστερν
της άναπτύξεως στην ΕΚΤ
θουμε ότι βάζουμε στήν ίδια ζυγαριά τόν τεράστιο
ΜΙΑ είδηση κέντρισε χθες τό πρωίτήν προσοχή του
πρωθυπουργου Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τήν ένη-Μίκη, ο όποιος έκανε έξαγωγή έλληνικού πολιτιμέρωση πού του έκαναν στό Μαξίμου οι συνεργά- σμου στό έξωτερικό μέ έναν άτυχο νεαρό , ό όποιος
τες του : 100.000"Ελληνες, νέοι και νέες ς έπί τό
πλείστον, παρακολούθησαν διαδικτυακς άπό γνωστούς ίστότοπους ή το facebook τήν κηδεία του Mad μάλισταμέ άμφιλεγόμενο στίχο.
Clip. Του νεαρού δημοφιλούς τράπερ καί αύθεντι κου έκπροσπου αύτου του ίδιόρρυθμου είδους
είσαγόμενου τραγουδιού-ως πειραγμένη ραπμου δες, που ή μία δέν καταλαβαίνει τήν άλλη. Τήν λύτήν περιγράφουν- τό όποιο ύμνει τά ναρκωτικά, τίς
πόρνες, τό χρήμα , τά ποτά , τά όπλα, τά κότερα καί ση μου έδωσε ο καλός φίλος Κστας Γεωργίου, art
τά οίκόπεδα. Γενικς τόν εύκολο πλουτισμό καί τήν director, άλλοτε στενός συνεργάτης του Χρήστου
γρήγορη ήδονή, Μοντέλο ζωής άπό τό όποιο λείπει ή μάχη και ή διεκδίκηση . Η άλήθεια είναι ότι καί ματικό έρτημα, άγατητέ μου , είναι το έξής: Ποιά
σέ έμας έδ που άγνοούμε τούς κδικεςν αύτου είναι ή Ελλάδα;" σχολίασε. Ο Κστας μου είπε πς
του χρου, έκανε ίσχυρή έντύπωση ή προσέλευ- πρόσεξε μάλιστα ότι αυτά τά νέα παιδιά , σέ άντίθε ση χιλιάδων λυπημένων νέων άνθρπων στό σημείο
που ό άτυχος νέος έχασε τήν ζωή του σέ αύτοκινητικό δυστύχημα . Καί σέ έμας έδω έκανε έντύπωση
ότι ο κόσμος στήν κηδεία του Mad Clip ήταν πολύς, γος Κυριακος Μητσοτάκης μου συμπλήρωσε σέ συτούλάχιστον όσο ό κόσμος πού πήγε στήν Μητρό-νομιλία που είχαμε ότι δέν ύπάρχουν δύο Έλλάπολη Αθηνν τήν πρτη μέρα του λαϊκού προσκυνήματος στήν σορό του Μίκη Θεοδωράκη."Ίσως νά
ήταν και περισσότερος μάλιστα. Συζητήσαμε μάλι- άλλες δέν δίνουμε . Γιά τήν μία έχουμε έρμηνευτικά
στα την περίπτωση νά άναδεικνύαμε τό κοντράστ έργαλεία για νά τήν καταλάβουμε-διότι είμαστε τέ στίς δύο τελετές . Τό κοντράστ αύτου που ο άνιΨιός μου ό Στέλιος όνόμασε άμεσο πένθος . Γρήγο - ναμες άλλά πάντως άξιοσέβαστες, όχι . Μέ συνέπεια
ρα άποφασίσαμε ότι θά μπορούσαμε να κατηγορηΜΕ ΑΥΞΗΣ ΕΙΣ στούς μισθούς του ίδιωτικού τομέως και έλάφρυνση γιά τίς έπιχειρήσεις λόγω τής νέας μεισεως τν
άσφαλιστικν είσφορν κατά 1,1 μονάδα άλλά καί μέ μέτρα ύπέρ τν άνέργων
και τν εύάλωτων συμπληρνεται τό κα
λάθι τν έξαγγελιν τού Πρωθυπουργού
άπό τό βήμα της ΔΕΘ μετά την έξεύρεση έξτρα δημοσιονομικού χρου άπό την
έκρηκτική αύξηση τού ΑΕΠ τό β τρίμηνο κατά 16,2%, Η πάνω άπό κάθε πρόβλεΨη άνάπτυξις τής έλληνικής οίκονομίας
τό β' τρίμηνο και ό ρυθμός μεγεθύνσες
τής οίκονομίας πού διαμορφνεται τό
πρτο έξάμηνο του 2021 περίτου στό 7%,
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΜΕ τό βλέμμα στραμμένο στήν συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εύρωπαικής Κεντρικής Τραπέζης, πού θά πραγματοποιηθεί αύριο, κινούνται οί έπενδυτές και
οιάγορές τν όμολόγων στήν Εύρωζνη. Οί
άποδόσεις τους διατηρουνται στά ύψηλότερα έπίπεδα τν τελευταίων δύο μηνν , κα θς ή άνοδος του πληθωρισμού σέ συνδυαΣυνέχεια στήν σελ. 2
έξέφραζε ένα είσαγόμενο ξενόφερτο είδος τραγουδιου. Κατωτέρας ύποστάθμης- γιά κάποιους . Καί
Πς νά συγκρίνεις τό Αξιον Εστίν μέ το Θέλω
κότερα, θέλω οίκόπεδα . Πρόκειται για δύο ΈλλάΛαμπράκη καί του Παύλου Μπακογιάννη: Το ΤραγΤάσύμβολα
ση μέ τήν κηδεία του Μίκη, φορουσαν όλα μαυρα
tshin μέ σύνθημα τυπωμένο πάνω τους . Παράδοση μέ νεωτερικότητα δηλαδή . Ένω ό Πρωθυπουρτου Γιάννη Ή Πάγκαλου*
ΟΜΟΛΟΓΩ ότι δέν ξέρω άπό που νά
πιάσω τό νήμα μετά άπό μερικές
έβδομάδες άπουσίας λόγω φόρτου
έργασίας άπό τήν τακτική άρθρογραφία. "Εγιναν πολλά σέ σύντομο χρονικό διάστημα. Θά ήταν δειγμα μεγάλης άσέβειας, άν δέν ξεκινουσα άπό
τόν θάνατο του Μίκη. Γράφθηκαν και
είπθηκαν όμορφα λόγια γιά τόν με γαλύτερο Ελληνα μουσικοσυνθέτη
που γέννησε αυτός ό τόπος . Ο Μ κης Θεοδωράκης ήταν ό πολιτισμός,
τό πνευμα καί το φς της σπουδαίας Ελλάδας των δύο προηγούμενων
αίνων . Ο Μίκης ήταν σπουδαίος .
Μουσική ίδιοφυΐα και ένας άγωνιστής που κάτι προσπαθουσε νά μας
πεί, άλλά δέν ξέρω άν ήμασταν έτο μοι νά τόν άκούσουμε και περισσότερο νά τόν καταλάβουμε . Όπως , δ
Μάνος πού έφερε τήν Άνατολή πιό
κοντά στή Δύση μέ τή μουσική του,
έτσι καί ό Μίκης ήθελε-πάσχιζε- νά
έπιφέρει μία ένωση: Αύτή των Ελλήνων. Κατά τήν άποψή μου, ό Θεοδωράκης είχε έντοπίσει άπό νωρίς το
μεγάλο κακό του"Εθνους μας , τή δι
χόνοια , καί γι' αυτό άλλαζε μέτωπα
στε νά διαπιστσει ποιό τόν άντέχει.
δες , ύπάρχουν πολλές Ελλάδεςν. Μέ μιά διαφορά,
θά προσέθετα έγ. Στήν μία δίνουμε σημασία , στις
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
κνα τής- γιά τίς άλλες όμως πού είναι άνόχι ίσοδύΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τό Ελ Σαλβαδόρ είναι άπό χθές ή πρτη χρα
που υίοθετεί τό bitcoin ς νόμιμο χρήμα . Πρόκειται γιά ένα πείραμα στόν πραγματικό κόσμο πού
οί ύποστηρικτές του λένε ότι θά μεισει τά κόστη
προμηθειν γιά δισεκατομμύρια δολλάρια πού
στέλνονται άπό τό έξωτερικό , όμως έπικριτές προείδοποίησαν ότι μπορεί νά πυροδοτήσει ξέπλυμα
μαύρου χρήματος . Ή άλλαγή αυτή σημαίνει πς οί
έπιχειρήσεις θά δέχονται πληρωμές σέ bitcoin μαζίμέ τό άμερικανικό δολλάριο , πού είναι Τό έπίσημο νόμισμα του Σαλβαδόρ άπό τό 2001 και θά παραμείνει νόμιμο χρήμα. Ό Πρόεδρος Ναγίμπ Μπου
κέλε, ό όποioς προθησε τήν uiοθέτηση του κρυπτονομίσματος, λέε ότι θάβοηθήσει τους κατοίκους
της χρας νά έξοκονομήσουν κάπου 400 έκατομμύρια δολλάρια που , συμφνως πρός κυβερνητικούς
ύπολογισμού, δαπαννται έτησίως για προμήθες άπό έμβάσματα .
Αντιεμβολιαστές άρνούνται
μετάγγιση αίματος
άπό έμβολιαστές
Ή Ελλάς θέλει νά
κατασκευάσει
δύο σχολεία στά Τίρανα
NΕΕΣ έστίες άντιπαραθέσεως μέ τήν Δικαιοσύνη δη
μιουργούν όμάδες άντιεμβολιαστν. Μετά τήν άρνηση άσθενούς νά διασωληνωθεί μέ συνέπεια νά πεθάνει
στόν Εύαγγελισμόν, χθές έγινε γνωστό δτι στήν Πά
τρα άρνητές του έμβολίου άρνουνται μετάγγιση αίματος άπό δότη που έχει κάνει τό έμβόλιο! Η πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Πατρν Αννα Μαστοράκου
EΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ άκριβς 20 χρόνια άπό την συμφωνία Ελλάδος-Αλβανίας για τήν κατασκευή Εθνι
κού Θεάτρου στά Τίρανα, τό όποίο ούδέποτε κατασκευ άσθηκε , και τά χρήματα ήταν δεσμευμένα στήν τράπεζα. Μετά δύο δεκαετίες ή Κυβέρνησις θυμήθηκε τά
2,5 έκατομμύρια εύρ, τά δποία άπεφάσισε νά τά άξιοποιήσει . Νά κατασκευάσει ένα τεχνικό και ένα έπαγΣυνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Σέ έκρηξη της χρήσεως του διαδικτύου , κατά
τήν διάρκεια τής πανδημίας του COVID-19 όδήγησε ή ηύξημένη άνάγκη γιά Ψηφιακές ύπηρεσί
s άπό τό στπίτι. Το συμπέρασμα αύτό προκύπτει
άπό τό πρτο μέρος Τής μελέτης, ή όποία άξιολογεί την στάση καταναλωτν , όσον άφορά τήν Ψηφιακή συνδεσιμότητα καί τήν Τχνολογία Ωστόσο
ό ηιξημένος βαθμός υίοθετήσεως αύτν τν ύπηρεσιν συνοδεύεται άπό Τι, έπίσης, ηύξημένες άνησυχίς τν καταναλωτν γιά τόν άντίκτυπό τους
στήν ποιότητα ζωής γεγονός πού δημιουργεί την
έπείγουσα άνάγκη μιας νiας προσεγγίσεως άπό τους
παρόχους Μ όρισμένες γεωγραφικέ διαφοροποιήσεις , ή έρευνα διαπιστνει ότι τά νοικοκυριά νίοθέ
τησαν μία σειρά ύπηρεσιν γιά πρτη φορά κατά
τήν διάρκεια τν έπί μέρους lockdowns . O βιντεοκλήσεις βρίσκονται στήν κορυφή Τής κατατάξεως, μέ
αύξηση τού ρυθμού τους κατά 25%.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου|
Συνέχεια στήν σελ . 3
Τάπάντα, ς συνήθως, θά κριθούν έκ τού άτοτελέσματος
Γιά νά έξηγούμεθα . Δέν
είναι κάλλοδαπό ούτε g
νop ό Χρήστος Στυλιανίδης .
Είναι Κύπριος. Και στήν Κυπρο έπίσημη Υλσσα είναι
ή έλληνική και ΕθνικόςΥμνος
τής χρας έίναι όΎμνος είs
τήν Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού . ούτε είναι ό
Στυλιανίδης ό πρτος Ρή - τικές καί Ιδεολογικές άγκυγαφ που μετέχει σέ κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας .
Είναι λυπηρό, τό πόσο εύκολα, κάποιοι έπιμένουν άκόμη
στόν μικροκομματισμό, όταν
σέ όλο τόν κόσμο , έπικφατεί μένος καί αύπός , μέ έμπειρία
ή άποψη που θέλει τίς διαχωριστικές γραμμές νά ξεθο
ριάζουν καί οί δποιες κομμαλσεις νά παραμερίζονται.
Βεβαίως, γιά νά λέμε καί
<τού στραβού τό δίκαιο
που λέει δ λαός , ύπήρχε και
έλλος Επίτροπος, έπιτυχηπουργό . Θά πείτε πρωθυ
πουργός είναι-έκείνos άποφασίζει. Καί . άρχηγού παρόντος πάσα άρχή παυσάτω! Από έκί και πέρα, όλα
θά κριθούν-καί κυρίως δ
άρχηγός-έκ του άποτελέ
σματος . Άλλά νά άκούγεται
καί νά γράφεται ή λέξη ξ
έχουμέ φωνή!
και ύψηλές έπαφές στό Me
ταναστευτικόν και μάλιστα
<τής παρατάξεως, άλλά
δέν έκλήθη άπό τόν πρωθυ
ΚΑνανεωμένη καακόμη niο δυνατή!
P pontosnews
Συνόχεια στήν σελ 4
3-9-2021