Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
7Σεπτεμβρίου 2021
Προεόρτια της γεννήσεως της Θεοτόκου. Σζοντος μάρτυρος
Νέα Σελήνη ΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 26β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφόσεις και άνατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 26β.
Άριθμ. φύλ . 42054
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ου 7.00-Δύσις ήλίου 7.45
MIΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΛΙΓΟ ΜΕΤΑΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ:
Βοήθεια, μέ κυνηγούν
οί κομμουνιστές!>
Τό ταξίδι στό Παρίσι καί ή παρ'όλίγον κοινή έμφάνισις μέ τόν Βασιλέα στό Λονδίνο
ΗΤΑΝ 1975. Μία έποχή πολύ διαφορετική άπό την σημερινή, κατά τήν όποία όλοι σπεύδουν- μέ πρτο τό ΚΚΕ- νά οίκειοποιηθούν
την μνήμη τού Μίκη Θεοδωράκη . Τότε δδιάσημος μουσικοσυνθέτης
είχε άποστασιοποιηθεί άπό τίς άριστερές καταβολές του προκαλν
την μήνιν τν πρην συντρόφων του . Μέ άποκορύφωμα τήν φράση
του κΚαραμανλής ή τάνκφ, ή όποία έλέχθη μετά μία τηλεφωνική
έπικοινωνία του μέ στέλεχος της κυβερνήσεως έθνικής ένότητος.
Ώς άποτέλεσμα έζήτησε προστασία άπό την τότε κυβέρνηση Καρα μανλή , Παραμονές της πρτης έπίσημης έπισκέψεως του Κωνσταντίνου Καραμανλή στό Παρίσι, έπεσκέφθη τόν διευθυντή τού γραφείου του , πρέσβυ Πέτρο Μολυβιάτη, στόν όποίο έθεσε τό πρόβλημά του . Εζητούσε άστυνομική προστασία καθς έδέχετο άπειλές
άπό τούς προσφάτως νομιμοποιηθέντες κομμουνιστές και θεωροϋσε
δτι έκινδύνευε άπό αύτούς . Είναι γνωστόν ότι δ μέν Θεοδωράκης, μέ
δλες τίς άριστερές καταβολές του, είχε άπό την έποχή της έπταετίας ένστερνισθεί τις άρχές τής έθνικής ένότητος, τίς όποϊες ήθελε
να ύτηρετήσει. Το ΚΚΕ άπό την άλλη ήταν και τότε τόσο άρτηριοσκληρωτικό όσο είναι καί σήμερα. Δέν συγχωρούσε στόν Θεοδωράκη ότι παρεξέκλινε άπό τίς ντιρεκτίβεςν του , έξ ού και οί άπειλές
και ή άνάγκη γιά προστασία.
Στήν συνάντηση έτέθησαν βεβαίως και άλλα ζητήματα , έπ' εύκαιρία τής μεταβάσεως Καραμανλή στό Παρίσι. Ομουσικοσυνθέτης έζήτησε συγκεκριμένα παρέμβαση προκειμένου νά διευκολυνθεί ή διευθέτησις κάποιων έκκρεμοτήτων πού είχε άφήσει άπό την έποχή πού
ήταν μόνιμος κάτοικος τής γαλλικής πρωτευούσης .
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ύπογράφεται
τόν Οχτβριο
ή άμυντική συμφωνία
Έλλάδος-ΗΠA
Η Κύπρος δέν είναι κάλλο κράτος
ούτε οι άδελφοί μας είναι <είσαγόμενου
του γαλλικού σινεμά
Ζάν Πλ Μπελμοντό
ΟΤΑΝ άσκουμε κριτική δέν πρέπει νά χάνουμε τό
μέτρο . Γιατί χάνοντας τό μέτρο , χάνουμε και τό δί - Ψόγος μπορει νά είναι οί θέσεις του κυρίου Στυκιο μας . Η άμεση κατηγορία που άπευθύνθηκε χθές λιανίδη γιά τό Κυπριακό. Απαράδεκτες . Αννανικές.
στήν Κυβέρνηση άπό τά μέσα κοινωνικής δικτύωσης Αλλά εύτυχς δέν άναλαμβάνει Υπουργός Εξωτε για την ύπουργοποίηση Στυλιανίδη ήταν πς δέν ρικν . Καί άν άναμιχθεϊ θά τόν περιλάβουμε . Ψ έπιτρέπεται νά κάνουμεε είσαγωγή Υπουργνν.
τα του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ψόγος
ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ οί έπαφές της Κυβερνήσεως μέ άντατους άξιωματούχους
τν ΗΠΑ, έν όψει και της άναμενόμενης
ύπογραφής τής νέας Συμφωνίας Αμοιβα
ας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) Oί
Αμερικανοί Γερουσιαστές Κρίς Μέρφυ
και ΤζνΟσσοφ συνηντήθησαν μέ τον
Πρωθυπουργό και τόν ύπουργό Εξωτε
ρικν , μέ τόν τελευταίο νά άνακοιν νει δτι είναι πολύ κοντά ή όλοκλήρωσις
τν διαπραγματεύσεων γιά την συμφωνία
άμοιβαίας άμυντικής συνεργασίας Ελλά
δος-ΗΠΑ. Η ύπογραφή τής συμφωνίας
πρόκειται νά γίνει στό έπικείμενο ταξίδι
Και μάλιστα ύπουργων άπό άλλο κοάτοο Α μορει να ειναι ότι άποτελεί τό παράρτημα των
ταιπερί λάθους έθνικού και μάλιστα μείζονος.Ισως μπορεί νά είναι ότι ισως έπιχειρήσει νά άξιοποιήότέως Επίτροπος της ΕΕ νά είναι ή λάθος έπιλογή σει τό έλλαδίτικο άξίωμα γιά νά κτίσει ξενοκίνητη
στό λάθοςΎπουργείο μέ τούς λάθος συνεργάτες . προεδρική ύποψηφιότητα στό νησί . Και άν τό διαΉ ίδια ή ζωή θά δείξει άν ό Κυριάκος Μητσοτάκης πιστσουμε, θά τόν κυνηγήσουμεν, Ψόγος όμως
έλαβε τήν άρίστη άπόφαση ή άν διόρθωσε το λά- τό μέχρι πρό τινος διαβατήριο που είχε στήν κατοθος Αποστολάκη μέ ένα λάθος μεγαλύτερο. Ώστό-χήτου; Όχ!
σο, ή κριτική πού άσκείται στόν κύριο Στυλιανίδη
δέν μπορει άπαγορεύεται για έθνικούς λόγους , νά
είναι αυτή . Ότι είναι είσαγόμενος και άπό άλλο σουμε-όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
κράτος. Γιά όσους τό ξεχνουν αύτό, αυτό τό άλλο ειναι μια δεύτερη Ελλάδα. Ο έθνικός της υμνος
κράτος είναι ή Κύπρος μας . Η δεύτερη Ελλάς ,
όπως τήν άπε κάλεσε κάποτε στόν Άμερικανό Πρό-.
εδρο Μπούς τόν πρεσβύτερο ς Πρόεδρος τής Δη- πριοι πολιτικοί έχουν έπανειλημμένως άναλάμοκρατίας ό Κωνσταντινος Καραμανλής . Και κάθε
πολίτης αύτου του κράτους δέν είναι είσαγόμε - Ελλαδιτες στήν Κύπρο . Ό πατέρας της "Ελενας
νος" στήν Έλλάδα , άλλά άνήκει άντικειμενικάάσχέ - Ακρίτα Λουκής, καταγόμενος άπό την Μόρφου, είχε
τως των άπόψεν του στό ΕλληνικόΕθνος . Είναι οριστεί υφυπουργός Παιδείας άπό τόν Γεργιο Παμέλος της οίκογενείας μας . Δέν μπορεί κατά συνέ - πανδρέου . Οτέως Υπουργός Εξωτερικν της Κυπεια νά είναι ή κυπριακή του καταγωγή και ή ίδιότηάντιλήψεων του Κστα Σημίτη στήν Κύπρο . Ψόγος
(σελ. 7)
Ό έμβολιασμός,
δ πιθηκισμός
καίό κοινωνικός
άποκλεισμός
Συνέχεια στήν σελ.4
είναι ο έλληνικός . Οι τηλεοπτικοί δέκτες στήν Λευ
κωσία είναι μονίμως στραμμένοι στήν Αθήνα . Κύ Ό άτοχαιρετισμός ένός
13χρονου άναγνστου
της Εστία στόν Μίχη
βει κυβερνητικές θέσεις στήν Ελλάδα όπως καί
τής Άλεξάνδρας Γεωργοπούλου *
τΟ ΠΕΙΡΑΜΑ μέ τούς πέντε πιθήκους ,
τή σκάλα καί τήν μπανάνα άντικατοπτρίζει τη δύναμη πού μας όδηγει νά
έκτελούμε πράξεις καί έντολές πού ,
ένω άντικρούουν μέ τή λογική μας ,
έξαιτίας του φόβου της κοινωνικής
άπομόνωσης, άκολουθούμε τή νόρμαπού , άν και παράλογη , μάς κάνει νά
αίσθανόμαστε σιγουριά και άποδοχή.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 8
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Μέτρα κατά τής άκρίβειας
έξετάζει ή Κυβέρνησις
Μέπολιτογράφηση έξπρές
ή ύπουργοποίησις Στυλιανίδη
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Ένα μεγαλεπήβολο καί πρωτότυπο σχέδιο βισιμης άναττυξεως μέ drones να aίωρούνται και νά
ρίχνουν σπόρους στό έδαφος φυτεύοντας αύτοφυή
πεύκα ξεκίνησε στόν Καναδά, σέ μιά προσπάθεια
νά έπιτοχυνθεί ή άναδάσωσις και νά καταπολεμηθούν οί συνέπειες τής κλιματικής άλλαγής Τό έγχεί
ρημα ξεκίνησε ή Flash Forest, μία νεοσύστατη έται ρεία πού σχεδιάζει νά χρησιμοποιεί τήν τιχνολογία
Της καί νά φυτεύει περίπου 40.000 δέντρα τόν μήνα
Στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους, καθς Τό σχέδιο
θά έπεκτείνεται σέ πολλές περιοχέ, νά έχουν φυτευθεί έκατοντάδες χιλιάδες δέντρα Μάλιστα μέχρι τό
2028 ή νεοσύστατη έταιρεία φιλοδοξεί να έχει φυτέψει ένα δισεκατομμύριο δέντρα
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ όπως ύποδεικνύουν τά στοι χεία, θά είναι αύτοί πού θά άναλάβουν είτε τό συνολικό είτε ένα μέρος του κβάρους πού έχει δημιουργήσει
ή αύξησις τόσο του πληθωρισμού όσο καί τν τιμν
παραγωγού, σημεινει ή Eurobank σέ άνάλυσή της.
Ήτράπεζα έξετάζοντας τήν πορεία του δείκτου όγκου
λιανικού έμπορίου για τό α έξάμηνο τονίζει ότι ή καλή πορεία του δέν είναι δεδομένη γιά το έπόμενο διά Συνέχεια στήν σελ . 2
ΜΕ τήν τοποθέτηση της νέας ήγεσίας στό Υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας όλοκληρθηκε δ άνασχηματισμός πού είχε πάρει παράταση λόγω της περιπτσε
ως Αποστολάκη. Ο Πρωθυπουργός έπέλεξε γιά ύπουργό τόν Χρήστο Στυλιανίδη, έναν πολιτικό μέ μεγάλη
έμπειρία στήν ΕΕ- είχε διατελέσει Επίτροπος-έχοντας χαρτοφυλάκιο παρόμοιο μέ αυτό τού καλείται νά
διαχειρισθεί και στήν Ελλάδα. Είναι ότρίτος ΕλληΈνω ό νικητής , που παίρνει την
μπανάνα άπό τήν κορυφή της σκάλας ,
άπολαμβάνει τό γευμα του, οι υπόλοι ποικαταβρέχονται μέ παγωμένο νερό
και όπισθοχωροϋν στάζοντας σέ μιά
γωνιά του κλουβιου. Το ίδιο σκηνικό
έπαναλαμβάνεται τις έπόμενες μέρες
μέ την ίδια πάντα έξέλιξη και ή έπανάληψη τοϋ πειράματος δείχνει ότι οί
καταβρεγμένοι πίθηκοι άντιπαθουν
καίξυλοκοπουν τόν πίθηκο που παίρνει το τρόπαιον και τόν έμποδίζουν
για νά γλιτσουν τό παγωμένο νερό ,
στε στό τέλος κανείς δέν άκουμπάει τήν ίερή μπανάναν, άκόμα κι όταν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ήσορός τουΜiκη, εύκαιρία τμής καί περισυλλογής
Σήμερα, κάποια ρα , θά
πάμε μέ τήν έγγονή μας , νά
άποτίσουμε τόν φόρο τιμής
στήν σορό του Μίκη Θεοδω ράκη . Θά εναι κάτι πού ή μι κρή θά τό θυμάται γιά όλη
της τήν ζωή . Καί δέν έχουμε, νομίζω , πολλές τέτοιες άργότερα , τό θυμούνται , ρασίδεφ. Θυμάμαι τήν Φρεεύκαιρίες σήμερα, γιά τά μκρά παιδιά.
Θά σας τό συνιστούσα,
έπειδή-νομίζω τό γνωρίζ προσωπικέ μου έμπειρίες. κόσμο πού τήν ύποδεχόταν
τε ήδη- στά παιδιά κάποις Τόπρτο που θυμάμαι έίναι
στιγμές άποτυπνονται ή ύποδοχή τής Βασίλισσας άπονομή τν βραβείων
έντονα . Μπορεί νά μήν τό Φρειδερίκης στόν Δήμο μας .
άντιλαμβάνονται στήν πλή - Είχε Εθει γιά τήν άπονομή
ρη έκτασή του , άλλά δταν, βιβλιαρίων στίς κάπορες κοΝά σας μιλήσω γιά τις
νάχαιρετά διά χειραψίας τόν
.Μπορε νά θέλουν πραγματικά νά δούν τήν
βασίλισσα, άλλά είναι σοκαριστικό νά τό ζητούν
μετά άπό όσα τής έκαναν φέτος Έτσι έσχολιάσθη τό αίτημα του πρίγκηπος Χάρρυ και τής
Μέγκαν Μάρκλ νά ζητήσουν άκρόαση άπό την
βασίλισσα Ελισάβετ. Ο δούκας καί ή δούκισσα
του Σάσοεξ έλπίζουν νά παρουσιάσουν άπό κοντά στήν γιαγιά της, τήν κόρη τους Λλιμπετ, ή
όποία γεννήθηκε στς 4Τουνίου . Το αίτημά τους
άφησε άφωνους τους βασιλικούς βοηθούς, πολλοί
άπό τους όποίους μίλησαν γιά Οράσος .
Έπειτα , θυμάμαι τήν
εχουμε φωνή!
στήν νικήτρια όμάδα βόλ
λεί στούς Πανελληνίους Σχολικούς Άγνες ( δμάδα Γι μνασίου τού Πειραις , στήν
όποία άγωνιζόταν δ ξάΑνανεωμενη κτρκομη ne δυνατή!
του άποδίδουν τήν δέουσα δερίκηνά προσέρχεται στήν
σημασία
<Ποντιακή Στέγην πεζή καί
Συνέχεια στήν σελ. 4
7-9-2021ο