Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
6 Σεπτεμβρίου 2021
Καλοδότης μάρτυρος
Σελήνη 29ήμερων !Άνατολή ήλίου 6.59-Δύσις ήλίου 7.47.
ΑΤΤΙΚΗ Τοπικές βροχές στά βόρεια μέ ίσχυρούς άνέμους Θερμ ος 28β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λίγες νεφσεις Άνεμοι μέτριοι. Θερμ . έως 27β.
Άριθμ. φύλ . 42053
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΟΙΔΥΟΚΟΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝEMBOΛΙΑΣΤΩΝ-ΤΟ59% ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΩΝΠΡΟΤΙΜΑΝΑΝΟΣΗΣΕ!
Oι Θεσμοί στήν Έντατική!
Kapa Research: Καταρρέει ή έμπιστοσύνη τν Ελλήνων
35% ύπέο τής Προεδρίας της Δημοκρατίας, 33% ύπέρ της Κυβερνήσεως, 27% ύπέρ της Εκλησίας,
24% ύπέο του Κοινοβουλίου, 15% ύπέέρ τής Δικαιοούνης καί πολιτικν κομμάτων
ΑΝΑΜΦΣΒΗΤΗΤΑ ύγειονο"Crash test: Εμβολιασμένοι vs
μική κρίσις έχει πλήξει δραματι - Ανεμβολίαστοι"> καταδεικνύει
λεπτομερς τό βαρύ πλήγμα πού
γκόσμια οίκονομία , τόν τουρισμό δέχονται θεσμοί όπως ή Προεκαι τήν ψυχική ύγεία δισεκατομ- δρία τής Δημοκρατίας , τό Κοινοβούλιο, τά πολιτικά κόμματα , ή
Δικαιοσύνη, τά μέσα ένημερσεως κ.ά. Ο Στρατός άνέκαθεν εύρί σκετο στίς πρτες θέσεις έμπι σμοί τής κοινωνίας πάνω στούς στοσύνης τν Ελλήνων, όμως
όποίους στηρίζεται τό δημοκρα- αύτήν τήν φορά βλέπουμε τά πο
μας πολίτευμα και ή δημο- σοστά να συρρικννονται στό
Εκκλησία , πού λόγω τής πανδηΕκτός άπό τό ΕΣΥ τού συγκεντρνει ποσοστό έλαφρς ύψη - μίας , πολλοί δείχνουν νά έχουν
λότερο του 50% , όλοι οί ύπόλοιποι θεσμοί κυμαίνονται κάτω του.
μέσου. Η Κυβέρνησις μετά βί ας φθάνει τό 38% στήν έμπιστο - συνεχεία το Κοινοβούλιο, ή Το σύνη , μέ τό 61% τν Ελλήνων νά
μήν την έμπιστεύεται. Άκριβς
Τδια ποσοστά συγκεντρνει και
ή Άστυνομία. Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί τό
πς άντιμετωπίζουν οί πολίτες
τόν θεσμό της Προεδρίας της
Δημοκρατίας , καθς τό 35% τόν
έμπιστεύεται και τό 63% δηλνει
άκριβς τό άντίθετο! Άκόμη καί ή
EΜΤΟΣΝΗ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥ
κά τό σύστημα Υγείας, την παστραφεί πρός αύτή, δέν ξεπερνά
τό 30% (27%) μέ τό 72% νά δηλνει ότι δέν την έμπιστεύεται . Εν
μυρίων κατοίκων έπάνω στόν πλανήτη . Κανείς όμως δέν έφαντάζε το ότι μέσα σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θά κατέρρεαν θεπική Αύτοδιοίκησις, οί δημόσιες ύπηρεσίες και ή Τράπεζα της
Ελλάδος πασχίζουν νά ξεπεράσουν τό 20% στόν δείκτη έμπιστοσύνης . Στήν βάση τής πυραμί δος συνανταμε τά πολιτικά κόμ
τις συνδικαλιστικές
όργανσεις (10%), τά μέσα ένημερσεως ( 9%) και στήν τελευταία
Συνέχεια στήν σελ. 4
σία ζωή.
64% , ένω άνησυχία προκαλεϊ ότι
τό 35% τν έρωτηθέντων έχει λί
γη ή καθόλου έμπιστοσύνη στίς
Η άποκαλυπτική έρευνα τής
Kapa Research Οί"Ελληνες καί
τό έμβόλιο κατά τής Covid-19 . Ένοπλες Δυνάμεις.
Μηpppές οppνσυς
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μεισεις φόρων
καί μέτρα γιά την
άκρίβεια θά έξαγγείλει
ό Πρωθυπουργός
Υγρασία στό πολίτευμα
Όκοινωνικός έξτρεμισμός καί ή άπόσχισις του ένός τρίτου ( 1/3 )
<Κόκκινο πανί>
γιά τόν Άναστασιάδη
ή ύπουργοποίησις Στυλιανίδη
ΑΛΛΑΓΗ άτζέντας μέ άξονα την οίκονομία και τίς έλαφρύνσεις στήν μεσαία
τάξη θά έπιχειρήσει το προσεχές Σαβ
βατοκύριακο, μέ την παρουσία του στήν
Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης , δ Κυριάκος Μητσοτάκης . Με δεδομένο ότι
τό κόστος άπό τίς αύξήσεις τν πρτων
όλν και της ένέργειας μετακυλίεται στίς
τιμές τν τελικν προϊόντων , ύπονομεύοντας τόν οίκογενειακό προϋπολογισμό,
στό οίκονομικό έπιτελείο άναζητούν μέ
τρα-άνάχωμα για τό καλάθυν τής νοικο κυράς . Βασικό κριτήριο γιά τό εύρος τον
έξαγγελιν θά είναι ο έπί πλέον δημοσιονομικός χρος πού θά έξευρεθεί άπό την
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της δημοσκόπησης της Kapa Recearch νάμεων καί ΕΣΥ , όλοι οι Θεσμοί κινούνται πολύ κά( του Ντίνου καί του Άλέξη Ρουντζούνη) πού παρουσιάζει σήμερα ή -Εστίαν είναι έξόχως άνησυχητι - άποδοχής πού κινουνται άπό 7 έως 35 τος έκατό
κά. 'Η έρευνα ή όποία ύποτίθεται ότι διερευνά την μάξιμουμ! Καί όταν γράφω κόλου, έννο τήν Προστάση των Έλλήνων είς ό,τι άφορά τήν άποδοχή εδρία της Δημοκρατίας , τήν κυβέρνηση, τό Κοινοτων μέτρων κατά της πανδημίας καί μόνον (διεξή- βούλιο, τά κόμματα, τήν δικαιοσύνη , τήν Αστυνοχθη στά τέλη Αύγούστου ) έμπεριέχει σοβαρότατο μία , τά ΜΜΕ, τά συνδικάτα άκόμη καί τήν Έκκλησία
πολιτικό καί κοινωνικό ύπόστρωμα. Το όποιο όδη- πού έχει κατρακυλήσει στό ίστορικό ναδίρ του 27
γεν στήν διατύπωση εύρύτερων συμπερασμάτων . τοίς έκατό άπό 80 τοίς έκατό έπί Χριστόδουλου).
Άρκεί να μελετήσει κανείς προσεκτικά τους άριθ μούς. Εως τρα ή προσέγγιση τής Κυβέρνησης δέκαΕλληνες δυσφορούν γιά τούς θεσμούς και
είναι πς οί άνεμβολίαστοι δέν ψηφίζουν έμας , δέν
θεωρούνται δικοί μας , είναι άριστεροί άν κατά συ- κύγρασία καί όπως δείχνουν μάλιστα τά άποτε νέπεια δείξουμε πυγμή έναντίον τους , καί τό προ- λέσματα της έρευνας ίδιαίτερα διαβρωτική υγραβλημα λύνουμε και πόντους κερδίζουμε στόν δι
κό μας κόσμο . Στόν κόσμο της λογικής Μακάρι να πάμε και στίς άλλες αξέρες τουέκλογικού σμαήταν έτσι! Άλλά δέν είναι.
τω άπό τήν βάση του 50 τοίς έκατό . Μέποσοστά
Είναι συγκλονιστικό νά διαβάζεις ότι έπτά στούς
(σελ. 3)
δέν τούς έμπιστεύονται! Τό πολίτευμα έχει πιάσει
Η οίκονομία ζητά
δομικές άλλαγές
σία! Πέραν του παγόβουνου των θεσμν όμως νά
Συνέχεια στήν σελ . 2
τος , Στήν έρευνα άπάντησαν έμβολιασμένοι κατά
64 τος έκατό και άνεμβολίαστοι κατά 33 τοις έκατό. Ωστόσο τά άποτελέσματα δείχνουν πς όχι μόνο τό 1 του πληθυσμού άποσπάται βιαίως άπό τόν
του Γιργου Κουρή
Άς ξεκινήσουμε άπό τήν κορυφή του παγόβουνου. Τούς θεσμούς. Η έρευνα αυτή (ή όποία περ λαμβάνει ύποδορίως μολονότι δέν είναι αυτό τό
θέμα της , τήν ψυχολογική άντίδραση του πληθυ - κοινωνικό κορμό άλλά καί πς τά κοινά έμβολιασμού για τήν άνικανότητα του κράτους νά σβήσει σμένων-άνεμβολίαστων μέ ένα τρόπο έπικοινωτίς φωτιές, έγινε 24-25 Αύγούστου ) μας δίνει άριθ - νουν μεταξύ τους καί δυνητικά το ένα μολύνειν
μούς άπορριψης των πολιτν για τούς Θεσμούς που τόάλλο . Δέν έχουν μόνον οί άνεμβολίαστοι άρνητιόσα χρόνια μελετ δημοσκοπήσεις δέν έχω ξανα - σμό ."Εχουν και οί έμβολιασμένοι ! Πρωτα, τό μείζον
δεί. Αριθμούς πρωτόγνωρους! Πλήν Ένόπλων ΔυEΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ή ρα ή κυβέρνηση νά
βασιστεί κυρίως στό οίκονομικό της
έργο και όχι τόσο σέ κινήσεις έντυπωσιασμού όπως ό άνασχηματισμός .
"Όσο περνά ό χρόνος όλο και περισσότερο άποδεικνύεται ποιός έμπαίζει τόν κόσμο καί ποιός λέει τήν άλήθεια. Η άνοδος της οίκονομίας τούς
τελευταίους μήνες καθς και ή προοπτική τν όσων κυριαρχούν σέ τοπι.
κό και διεθνές έπίπεδο είναι τό ίσχυρόχαρτί της κυβέρνησης. Οι έπιτυχί
ες που καταγράφονται κατά τό 2021
πρέπει να συνεχιστούν καί τό 2022 μέ
δομικές άλλαγές , δηλαδή λύση των
πολλν χρόνιων προβλημάτων και
άγκυλσεων της οίκονομίας . Δύο
άπό αυτές είναι το ύψηλό κόστος
δανεισμου στόν ίδιωτικό τομέα καιί
ή ύψηλή τιμή ήλεκτρικού ρεύματος .
Άπεβίωσε
ό Παναγιτης Κρητικός
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Διαφωνία
στο Μουσείο Κυκλαδικής Τεχνης
. Μιά στιγμή που θά τήν θυμάται γιά πάντα έζησε στήν Λάρνακα της Κύπρου μιά Ρωσσίδα Τουρίστρια , ή όποία σφήνωσε μέσα στήν σαρκοφά
γο Του Άγίου Λαζάρου. Συγκεκριμένα , σύμφωνα
μέ το sigmalive.com, ή ήλικιωμένη γυναίκα, πού
είχε έπισκεφθεί μαζί μέ άλλους συμπατριτες της
τήν Μεγαλόνησο, ξάπλωσε μέσα στήν σαρκοφά
y, ή όποία βρίσκεται κάτω άπό τόν ναό . Ωστόσο, ή ίδέα της άπεδείχθη όχι καί τόσο καλή , Σφηνθηκε μέσα καί για νά άπεγκλωβισθεί χρειάστηκαν τρία άτομα, που Τήν βοήθησαν νά ξεσφηνσει .
Οι συμπατριτες της πού ήσαν μπροστά στό πε
ριστατικό, ύποστηρίζουν ότι ή γιναίκα έγκλωβί
στηκε στήν σαρκοφάγο άπό Τις άμαρτίς της! Mτά τό συμβάν, όλοι οί τουρίστες έφυγαν άπό τήν
έκκλησία, έν δέν ύπάρχουν πληροφορίες άν προεκλήθησαν ζημίες στό μνημείο.
ουχέτο στά
Επί δεκαετίες τό μεγάλο ζητούμενο στήν οίκονομία είναι οι άλλαγές
πού θάτή φέρουν σέ δρόμο συνεχούς
άνάπτυξης στε νά περιοριστεί το
δυσβάσταχτο Δημόσιο χρέος , ή έξυπηρέτηση του όποίου έχει όδηγήσει
σέ αύξηση του φορολογικού βάρου
φαλκιδεύοντας έτσι τό διαθέσιμο.
Λεπτομέρεες
στήν σελ. 3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
στήν σελ. 2
ΗΛήθη, τά Σεπτεμβριαν καί ή άναγκαία μνήμη
. Ενας δεκάχρονος έκλεψε την παράσταση σέ
έγκαίνια γέφυρας στήν Ριζούπολη Τής Τουρκίας ,
παρουσία τού Ταγίπ Ερντογάν. Πράγματι τό με
σημέρι Του Σαββάτου, ό Τούρκος Πρόεδρος βρέθη.
κστήν όμνυμη τουρκική περιφέρεια όπου μαζίμέ
μικρά παιδιά άπό τήν περιοχή άνέμενε καρτερικά να
κόψει τήν κορδέλλα Της νέας γέφυρας πού άνηγέρθη
έeί Ο 10χρονος άνμενε κι άeίνος μπροστά άκριβς
άπό τόν Ρετζέπ Ταγίπ Έρντογάν μέ τό ψαλίδι στό
χέρ, στε νά κόψει τήν Υαλάζια κορδέλλα, στόσο
φοίνεται πς βιάστηκε και έκανε τήν ψαλιδιά πρίν
δοθεί τό σήμα άπό τους διοργανωτέ
Μία άπό τίς μεγάλες ή Λήθη ήταν ή μητέρα τν
κάγάπε τν Ελλήνων είνα τριν Χαρίτων.
. Λήθη! Κατά τόν Ησίοδο,
ή Λήθη ήταν θυγατέρα τής λήθη , παρ, ότι τις περισσό
Έριδος καί προσωποποίηση
τής λήθη , δηλαδή τής λη
σμονιάς καιί τής άγνωμοσύ - κτικά έκίvoι άπό τους όποί νης . Τή θεωρούσαν μία άπό
Tις Ναίάδες Νύμφες . Συμφ - πήσουν! Τήν λήθη έπιδιξανως δέ μέ δρισμένες πηγές ,
τν σχέσεν μας μέ τούς έξ λεω , καθς όλη τήν προηάνατολν γείτονες , άλλάφεύ-πάντα μς βγήκε σέ κα- όχλος , κατευουνόμενος άπό
κό. AS μας tπιτραπεί νά θω
ρούμε τήν λήθη έχθρόν τής πρωθυπουργό Μεντερές, καάληθείας καί & έτιχειρήσου- Τέστρεpε δ,τι έλληνικό εύρ μενά θυμίσουμε ότι σάν σήμερα, τό 1955, ξημέρωνε μιά
μαύρη ήμέρα γιά τον Ελληνισμό τής Κωνσταντινουπόγούμενη νύχτα ό τουρκικός
Or'Ελληνες άγαπάμε τήν
τον μοχθηρό και έπικίνδυνο
τερες φορές άποδεικνύεται
ότι τήν άγνόησαν έπιδειΤρα
έχουμε φωνή!
σκε στόν δρόμο του!
Αναντωμενη κα ιομιμπιο bυνοτηy
As θυμηθούμε Τό περίφημο ήμερολόγιο του Βύρωνος
οuς ζητήσαμε νά την άγαPpontos
με πολλές φορές στόν τομέα
Συνόχεια στήν σελ. 4
6-9-2021 .