Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΑΜΟΣ.
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μιxoήλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021
Ap. φύλλου: 4290
"Λαϊκή Συσπείρωση" A. Σάμου προς Ν. Μηταράκη:
Επιστρέφουμε ως απαράδεκτη και
Προσβλητική την Πρόσκλησή σαςν
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σε κίνδυνο το μέλλον του
80 nραγμστοποnούν στις 18 Σεπτεμβρίου
και των τοnν προθύμων nou oος aολές στο Κορnόροο, έrετα κατano tnv npoopοτη aνακοwn tων βόσεων των aον όnου ένε αντnιό στ εpήματα του ρoματος Βρίσκονταr στο nρό
μου Αγοου , Τους Λογους nou
του κουφέντα κόnoa στηγμή 0α ε neppepεακν Πανεnστημν, η
του και τmν με κόθε τpono oλο ένο ανοδιή nopeia του , Η στόση
κέντρα φυλακές το καστοσκευοζετε με
το ΒAμμα στο opερό μέov για tους | Ανοου κηι το 3 Τμήματ onν
npoopnnτική tην nρόσκλnon coς στα whς ετουάξεε ε a μέχοι τupα ημήμο Μαtημουκν tης ΕoAής
0σικές κυpερνήoεκ tA nΙοκ TΥΡI ετκν fnστημν Τμήμο Στοτ θέση 2ερβoύ Εξ κο ntpo enό tν AΙ a ουνολκό η Ε και to ΝΑΤΟ , με στικής και Ανοoγστκν Χpημα
διαrpuγμένη aνuθεon tο Σομτκου ς εnεμp6ocς κοι τους nonepouc oος , τοoονομκν Μoθημoυκν tns
Aoo0 η onoa εκοpόστη με μεγο, ονοpέρει στν tnoτοM ης npoς τον nnςετκν Enστημν κοι Έντονος npoβnμaτισμός
Τον έντονο npoβληuτιομό του
Τμήμα Μnoνκv nnnpopopα κν κα Επoνωνaκν Συστη
Το Υεγονός ότι κατοφέρατε μέου κής Εάμου . . Η συνέχεια στη σελ.9
και τη δαniστuon tης δραματικής
μείωonς εootέωv φατητν σε
Ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης
για τους εισακτέους
μόνου τους , με onoκορύφωμα
ανάγn δοpeutικν κνmoευν
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
ο nρφεpάρnς Βopeou Ααou . Κυνστοντίνος Μouτopne εωoε τον αpen opeμό φοτητν nου 0a napaμείνουν στις ορές του 20221 , 90 ειoo Eκnaίδευon η eετνή xοnd γιο το tμματα του noveroτημίου Αγοίοu κάθε
ανοκονσ για τους oκτέους στην τρτοpοομα εnoδευon ano και τις κτέο στο Τμp τaτστκής κα 54 στο Τμήμα ntrpoφopoxν και Erovνοκν Οno nopd κovonomκή μnopeί νο χεροκτηρoe Η μετορρύ0μιο της Υnoupγού
1ο έτος των onouφν τους στο
Τμήμα Μοθηματιν, toν και εφόσον δεν ατηθούν μετεγροφής 0ο yνupgoυμε το Ynoupγείο noδείος τκ βόσες tooyωyς των unopnφίων για την Τρτοβόθμιο
Πaνenσtpnα. nou nμoupγmoε εντunuoοκά μκρό ap0μό φoτν σε opκετo ! Τμήματα ομεiωοον ton opeμού ειooτέων της τάξης του 70% Εν ο rpon - nonunnεupn κpίon nou pοστ ο νnai μος , Λεπούρrnot ως καταnthtης για την
τμήματα του nανεnστημίου Αγοίου .
σλν του Καpλοβοσου είvoi oε σύνοδο 201 φοπητές σεσion με τους 950 nou
Ανοοτά το ερωτήματα nou δεν έουν λάβει αnάντηση
Ke, τo εpunμoτο nορομένουν oνoοt ηtντος onoντησες noυ oυς δεν txb ήtov όμως κα σνομενόμενο ms dho to nεppepeoκό navεnoτήμο κάnοο
κοpό να hoοuν aγκontς και αμγε. 0600 nστε nou aκpβες βρoετοι η aonu της npptρειoς η nepφημη εκ των onouv φέτος βρέ0ηκον με μονοψήφο opoμo φοτητν και onna xpis
o oono Κινητοποίηση-κατάληψη
o τν o ο o στις διοικητικές υπηρεσίες
| του Νοσοκομείου Σάμου
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ανασχηματισμός
και ακρίβεια
Ημέρα npopληματισμού
eμως και ημέρα npoβληματισμού να
εμβοδοσμένων και ανεμβολοστων συνοδέθpων τους ενάντια στικ ανοστοAές nou έxεi εξογγείε n
το nρτ0 0έμa . noυ θttε έvο ono ta noν oεpop .
τους noδά nou όξζον την εrtuo
μετση tης arppειος .
στηv tpποβούμα εκnoίδευon εuοδ , με ότι ουτό μηορεί να enpeίvει στη
νει ολες αυτές οι οστούες με τα nρoouna nou μπήκαν
διά των ντoν μος και tς οκογένειές στw oxpmκή μος nεpoxn , onς tf.
tη δn tους στευon σε aυτην tmv Συμpounο yo tην εpορμογm ουτού
θέματα και τομείς δεν είναι ουματοnοoί oλλά επi
Από 11 Σεπτεμβρίου επανέναρξη
ακτοπλοϊκής σύνδεσης
με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
|ΤΗ ΣΤΙΧΟΤΟΗΣΗ-ΣΤΟ ΔΙΧΑΣΜΟ
ΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΟΕΙΣ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ
|ΑΚΕΣ ΤΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΑΤΙΚΟΥ
| ΝΟΤΟΙΗΣΗ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΝ
ΣΥΛ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ ΓΕΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
ματοδοτηoε tmv torεoνnon, το νέο όραμα και τη
μρα nou 6εν tίvα ΟΛMn ono τmv oτιετηon των
ntpαν των γνωστν της navonημος και των nupoγν .
Σάμου ίόφιξη 01.10-αναρηon 01:
κρnon 07:50, Λήμνο όφn 11:55
- ανατρnon 12:15 nμ) κα φιξη
oημενετα στην σγορά σε ha atδόν τη npoioντο
18:10 του Eappάtou . Η ονακpnon
00on tK αnou0εc ρες οφΜεων και ΤΡΙ0 τηt ίνnanς τa ένeο00 0ου 0a t0ετoν040 tνευ anodoκν κο onοφοοοoν α npoxup οον σε wνntοnoinσn την nέμπτη 2 Σεπτεμβρίου
υκομένα το οbοο της Βe Ser oνanωρnoεων: Λήμνος topφιξη 05.00 οδεια άνευ anooκν τους συνοδέλpοuς τους
ων του ς εξής συμηερoμόνοντος 0-25 -οναρηon 10.001 , Ds00 td Νοοοκομείο Εμοu και Υενικότερο to δημόσιο ού.
μα φορο την εβδομόδα rde Σάββατοι
μου 1οφn 13:15-aνακpnon 14:001 , στμα υτίος δεν κνδυνεύει ono τους ανεμβοn ζoμένων στην Ytο να εμβοηοστουν , nοpo υς
ούξnoη τιμν συς npotες c και στο μετοφορικό
την κολοεnιpνή ροστνη και α ονοσκουμηυ0ούν στη.
ono o ouοδελpoί τος στς εργοοίες τουc να μην δημόσα υvtο και να δοουν το καλό nορoδεημα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα