Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . Ε ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4-Κυριακή 5
Σεπτεμβρίου 2021
Βαβύλα ίερομ , Μωυσέως προφήτου
Σελήνη 27 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.58-Δύσις ήλίου 7.50
ΑΤΙΚΗ Ηλιοφάνεια και άνεμοι Θερμοκρασία έως 31β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές καί άνεμοι Θερμοκρασία έως 29β.
Αριθμ. φύλ 42052
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΜΕΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΤΟΥ ΤΟΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΩΤΟΥ ΕΠΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
0 Ανθρωπος του Θεούν
δίδει έλπίδα καί πίστη στούς "Έλληνες!
Ρεκόρ προσελεύσεως στήν ταινία τής Γελένα Πότοβιτς για τήν ζωή και τό έργο τοϋ Άγίου Νεκταρίου
oι θεατές ρνουν στόν κάλαθο τν άχρήστων τις έμπαθείς κοιτικές κινηματογράφου
ΕAΝ οί "Ελληνες πίστευαν τούς σέ μία νέα έποχή μένέα χαρακτηκριτικούς κινηματογράφου , οί
όποίοι στήν συντριπτική πλειονό- πηλές πλειοψηφίες έπαναστατουν .
τητά τους μέ έξαίρεση τόν Ιάσο- Εύτυχς δέν πιστεύουν τούς κείδι
να Τριανταφυλλίδη, έπεχχείρησαν κού. Αγνοούν τίς έκκλήσεις των
νά κθάψουνν τήν ταινία της Γελέ - ξεπερασμένων Τατσόπουλων και
να Πόποβιτς για τόν Άγιο Νεκτάριο τότε άπό τις 26 Αύγούστου πού
αυτή άρχισε νά προβάλλεται στήν
μεγάλη όθόνη, οί κινηματογρά- δους τν θερινν σινεμά για νά δουν
φοι θά ήσαν άδειοι . Ζούμε όμως τήν ταινία . Άδύνατον νά καταλάβουν όλοι αύτοί ότι δ κόσμος στούς για τήν άρετή της ύπομονης, της πί
έσχατους καιρούς πού ζουμε δέν
άναζητά έφφέ και άρτιότητα άλλά στήν άδικη κατηγορία και στήν διήγεσία και πνευματικότητα . Ότι
έπικεντρνεται στό Φς, όχι στόν
φωτισμό . Καί ότι ο Ανθρωπος του
Θεού) τόν ότοιο ή Ελλάς βλέπει
μετά τις είκόνες Αποκαλύψεως τν
πυρκαϊν είναι άκριβς αυτό : καταφύγιο πού λούζει μέ τό Φς του ό
Άγιος Οχι φίλμ. Είναι μία ίστορία
ριστικά καί νέα ταυτότητα . Οι σιωστεως , τής άγάπης, τής άπαντοχής
αβολή . Είναι τά άντίθετα άπό αύτά
που κάνουμε έμεις στήν μισαλλό δοξη έποχή μας. Τήν έποχή της
ύλης και τής άπληστίας . Η ίστό
ρησις της περιπετειδους πορεί ας του Αγίου Νεκταρίου και ή άπόδοσις τής σεπτής προσωπικότητός
τν κριτικν της Καθημερινή9
πού τούς λένε: Μήν πάτε, δέν βλέ
πεταιν . Συνωστίζονται στίς είσόΟ Στηβίταλης
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τσουνάμι
άνατιμήσεων άπειλεϊ
τά νοικοχυριά
"Όταν το ΚΚΕ άπαγόρευε τόν Μίχη
Θεατρικό όρατόριο
φωτίζει ξανά τήν Δήλο
| ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ κανείς ότι ή ρίκουμενική άποδο - τζιδάκι Μέ τόν πρτο σέ άρμονία, μέ τόν δεύτερο
χή της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη θά σέ έναν εύγενή συναγωνισμό.
έβαζε μυαλό στούς χούλιγκαν του δημοσίου λόγου στήν πατρίδα μας.Ότι θά έξασθενουσε τά πά θη , τόν άκροδεξιό μακαρθισμό καί τόν στενόμυα -Χές όπου ο ίδεολογικός συναγωνισμός γινόταν για
λο συριζαϊκό πολακισμό. Καί όμως! Άκούσαμε στό
ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ , το Κόκκινο , μελαγχολι - ημα του ΡΙτσου ή του Έλύτη. Σέ έποχές πού ό δηκά σχόλια , ότι ό Θεοδωράκης είναι άριστερός και μοσιος διάλογος γινόταν για τό πς πρέπει νά είπωότι έπειδή φυλακίστηκε στήν Μακρόνησο δέν δι
καιουται ή Δεξιά νά τόν άγκαλιάζει ς δικό της. Μέ οικη μας Όσο και άν άκούγεται περίεργο ό Μίκης
άλλα λόγια , ή Αριστερά όνειρεύεται νά περιορίσει εμαθε από τον άσπονδο φίλο του Μάνο Χατζιδάκι
τό άνάστημα του Μίκη στά ίδεολογικά μέτρα της.
Άλλά και άπό τήν άλλη πλευρά τά ραντάρ μας έπια- ρα καταδίωκε . Άν δέν άποδεχόταν ό Μίκης αυτό τό
σαν δυσφορίες , ίδίως στά social media. Του τύπου καταφρονεμένο είδος μουσικής, δέν θά έβαζε τό
ότι ο Μίκης ήταν στήν Νεολαία του Μεταξα κ.λπ. μπουζούκι στήν ποίηση! Από τόν αδεξιό, έλιτιστή,
κ.λπ. Έχω μία άπάντηση σέ όλα αύτά: ο Μίκης Θεοδωράκης ξεπέρασε τά όρια της Αριστεράς γιατί ο Μίκης δέν είχε έπιλέξει για τόν "Επιτάφιον του
συγκρούστηκε μέ τήν Άριστερά . Αυτοί που σήμερα Ρίτσου τόν Γρηγόρη Μπιθικτση, δύσκολα θά τολπανηγυρίζουν ότι άποχρησε άπό τήν ζωή ς κομ μουνιστής, είχαν άπαγορεύσει μέ ρητή όδηγία του
κόμματός τους νά τραγουδούν τόν Επιτάφιον τά είρωνευτεί άρχικς τήν έπιλογή Μίκη γιά Γρηγόρη,
μέλη του ΚΚΕ, έπειδή τό μπουζούκι και τό ρεμπέ - ότι του άνέθεσε τόν Επιτάφιον γιά νά τόν κουνε
τικο δέν ήταν τότε της άρεσκείας τους. Καί έκεινοι οισοφέρ και οί λοιπές λαϊκές τάξεις. Είχαν καταρπού δυσφορούν γιατί μέ άφορμή τόν Μίκη ή Δεξιά Υήσει αύτοί οί δύο μεγάλοιλοιπόν τίς διαχωριστικές
έπαινει τήν Άριστερά, δέν γνωρίζουν ότι ο Μίκης γραμμές των μουσικν παρατάξεων πού ήγουνταν
έγινε μεγάλος γιατί έκτός άπό χαρισματικός συνεργάστηκε μέ δύο μεγάλες συντηρητικές προσω πικότητες: τόν Οδυσσέα Έλύτη καί τόν Μάνο ΧαΔΕΣΜΗ μέτρων γιά νά άντιμετωπισθεί
τό κύμα άνατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά άγαθά και τά τιμολόγια ρεύματος πού πλήττει τά νοικοκυριά άναζητεί
ή Κυβέρνησις. Ο άναπληρωτής ύπουργός Οίκονομικν Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλντας στόν ΑΝΤ1 έκανε λόγο
για μεγάλη αύξηση στό κόστος παραγωγής του ρεύματος και προανήγγειλε
δτι θά ύπάρξει σχετική κυβερνητική παρέμβασις Στό οίκονομικό έπιτελείο και
τό Υπουργείο Ενέργειας έτοιμάζουν
Θά άνακαλέσουμε σήμερα στήν μνήμη μας έποτό πως μελοποιήθηκε καί πς άποδόθηκε ένα ποί θεϊ μία λέξη. Όχι έποχές άστείες και ρηχές σάν τήν
τό μπουζούκι και τό ρεμπέτικο . Τοόποιο ή Αριστε( σελ. 9 )
Συνέχεια στήν σελ. 2
δυτικό. Μάνο το έμαθε! Άλλά καί ό Χατζιδάκις! Εάν
καί μωαμεθανικά
εθιμα έν μέσω
πανδημίας
Ένεργοποιείται τό κεύέλικτο
40ωρο τήν έβδομάδα
μουσε νά δσει ο Μάνος στόν Γρηγόρη νά έρμηνεύσει το Είμαι άητός χωρίς φτεράν . Καί άς είχε
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
του Αλεξάνδρου Π. Κωστάρα*
ΠΕΝΝΙΣ
Ηπιό έλληνοκεντρικός ό Θεοδωράκης, πιό δυτικός ό
Μάνος- καί διά του άνταγωνισμοϋ τους , του ύγιους
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι οί λοιμωξιολόγοι μετα ξύ των άλλων γνσεων που έχουν
άποκτήσει άπό τήν μελέτη της συ μπεριφοράς του κορωνοϊου είναι και
ό έντοπισμός όρισμένων σπουδαίων
εύρημάτων που σχετίζονται μέ τίς
προτιμήσεις του. Εχει λοιπόν ένδεχομένως διαπιστωθεί ότι ο κορωνοϊός δέν προσβάλλει τούς φιλοξενούμενους στήν χρα μουσουλμάνους,
κατά μόνας ή στίς μαζικές συνάξεις
τους εύρισκομένους , ούτε μεταδίδε
ται άπό αύτούς, ένω άντιθέτως κυνηγάει μετά μανίας τούς έκ των φιλοξενούντων όρθοδόξους , όταν αύτοί
συνέρχονται στούς χρους της λα
τρείας , γιά νά έπιτελέσουν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα, μεταξύ
των όποίων συμπεριλαμβάνεται καί
ή συμμετοχή σέ όρισμένες άκολουθίες, όπως είναι π.χ. ή περιφορά τής
είκόνας τού τιμωμένου άγίου ή του
Επιταφίου. Δέν έξηγείται άλλις
ή έμμονή της Κυβέρνησης στήν
αύστηρή τήρηση των άπαγορεύσεων
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τό ποσόν ρεκόρ τν 141.960
εύρ κατάφερε να
συγκεντρσει ένα
άψογο άπό κάθε
άποψη Citroen
2CVCharleston
Τό πρτο έλληνικό
ύπερσύγχρονο drone
Κοιτκή παρουσίασις
Χαρίκλειας Δημακοπούλου
Τουλιανά
ΕΝΑ ύπερσύγχρονο Μή Επανδρωμένο Αερόχημα ( drone) θά κατασκευάσει όμάς έπιστημόνων του
ΑΠΘ. Πρόκειται νά είναι έτοιμο σέ δυόμισυ χρόνια και θά χρησιμοποιεί ό,τι καλύτερο ύπάρχει
αύτήν την στιγμή στόν πλανήτη σέ τεχνολογία . Οi
ΗΠΑ χρησιμοποιούν τήν ίδια τεχνολογία στό κορυ
φαίο μαχητικό του κόσμου 5ης Γενιάς , τό F-35B , το
όποίο μπορεί νά προσγειωθεί κάθετα! Αύτή λοιπόνή
Τά άγνωστα
παρασκήνια
του 1990, σέ δημοπρασία , ξεπερνντας κατά πολύ τις έττιμήσεις τν είδικν που περίμεναν νά συγκεντρσει ένα ποσόν κοντά στά 50.000-70.000
ευρ. Τό ένλόγω 2CVCharleston, Eνα άπό τά τελευταία πού κατεσκευάσθησαν, άπποτελείμία πραγματική οχρονοκάψουλαν δόπως άναφέρεται και στό
site γαλλικής έταιρείας δημοπρασιν, για συγκεκριμένους λόγους που τό κάνουν πραγματικά μοναδικό . Μέ μόλις έννέα χιλιόμετρα στό όδόμετρό του.
τό συγκεκριμένο 2CV δέν πωλήθηκε ποτέ κέπίσηάπό τό έργοστάσιο, δέν έχει ταξινομηθεί πο
τέ έν αύτό που ίσως τό κάνει άκόμη πιό σπάνιο
είναι Τό γεγονός ότι συνοδεύετα άπό αίτηση γιά
ταξινόμηση τής έποχής κατασκευής του Επίσης δέν
έχει κάν τρύπες στά πάννελ του άμαξματος γιά
νά βιδωθούν πινακίδες κυκλοφορίας , Από τό 1948
που ξεκίνησε ή διάθεσίς του έωs καί τόν Τούλιο του
1990 που παρήχθη τό τελευταίο, ή παραγωγή του
έμβληματικού 2CV έφθασε στά 5,1 έκατ. κομμάτια.
του Νίκου Γ Θεοδρου
μέπρόλογο
Γργου A. Λεονταρίτη
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΔΟΥΛΙΑΝΑ
Συνέχεια στήν σελ. 4
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 6
Ότελευταίος μεγάλος, τής έποχής τν όρθίων..
παγιθηκε - χωρίς νά ύπάρ- κουλτούρα τής δεκαετίας του
χει πρόθεση άπό τήν πλευρά έξήντα , ή όποία όρίζει άκόμη και σήμερα τόν χρο τής
ση, δτι δ Ελύτης και ό Σεφέ - άρμοδιότητος τού Απόλλω
vος καί τν Μουσν στήν
χρα μας Δέν είναι και λί γο νά γράφεις τήν μουσική
καί τά τραγούδια σου έχοντας τέτοια έντονα βιματα,
Έ, δέν ήτανε και λίγο νά
τραγουδάνε στίς ταβέρνες νιστής , διωχθείς και διωκό
τόν Σεφέρη, τόν Pίτσο, τόν
Έλύτη, τόν Άναγνωστάκη,
Ένας άριστερός , κομμουτου- στό κοινό ή πεποίθημενος, έγραφε μουσική μελοποιντας μεγάλους ποιητές
Ι πιό εύκολο γιά νά θεωρη θεί όμοίδεάτης του ό Ελτης,
ό Σεφέρης; Ήλθε ακαπάκι
και ή Επταετία, που άπα- τήν ποίηση σέ όλα τά κοινωΤρα
έχουμε φωνή!
ρnς άνήκαν στήν δριστερ . .
. Μία άκόμη συνέπεια τής πανδημίας . Ή
Paramount Pictures Studios κατέθεσε άγωγή κατά Τής άσφαλιστικής έταιρείας Federal Insurance
Company, ζητντας άποζημίωση γιά ζημίs που προεκλήθησαν λόγω τν συνεχν διακοπν έξαίτίας Της πανδημίας κατά τά γυρίσματα
νά π ότι ό Μίκης τό έκανε αύτό έχοντας κάτι άλλο
στό πίσω μέρος του μυαλού
του"Ηρθαν, δμω, κόλα άπό γόρευσε τήν μουσική του
μόνα τουs.
Χαλάλι του , όμως , διότιμέτήν μουσική του δίδαξε
νικά στρματα τής χρας
και έδωσε άλλο χρμα στήν
PPontoSoys
Μiκη και έδεσε Τό Υλυκό . Καί
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 10
4-9-2021 ο