Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

27oC, 21:00

24oC - Υγρασία 25%-92% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:10 - Δύση ηλίου: 20:07

€0.80

Ç Ü÷ñçóôç áëÞèåéá

Έχουν πει πως η ανθρώπινη αλήθεια δεν είναι παρά σκέτος υπηρέτης της πραγματικότητας. Εννοούν ότι δεν υπάρχει αειφόρος πράξη βασισμένη σε αναληθή συνείδηση. Αν έχεις
την πεποίθηση ότι ως άνθρωπος μπορείς να πετάξεις, τότε υπάρχουν μόνο δύο εναλλακτικές επιλογές: είτε κάποιος θα σε πιάσει
ενώ πέφτεις από ψηλά, ώστε να συνεχίσεις να πιστεύεις στην πεποίθησή σου, είτε η θυσία της ζωής σου χάριν αυτής γίνεται μιμητική πράξη για άλλον, ώστε φορείς της πεποίθησης να εξακολουθούν να υπάρχουν. Η πεποίθηση δεν μπορεί να δημιουργήσει
πραγματικότητα, παρά μόνο… μαρτυρία. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5424

ΒΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

Äåí ðÜìå óôç äéáâïýëåõóç

Ç ÏÅÂÅÊ, ï Åìðïñéêüò
Óýëëïãïò, ç ¸íùóç
Åóôßáóçò êáé ï Åíéáßïò
Åðáããåëìáôéêüò &
Ôïõñéóôéêüò ÖïñÝáò
äçëþíïõí üôé èá áðÝ÷ïõí
ΚΕΡΚΥΡΑ. Με αιχμές προς
τη Δημοτική Αρχή για αδικαιολόγητη βιασύνη, μεγάλοι
παραγωγικοί φορείς της Κέρκυρας, δηλώνουν ότι δεν θα
συμμετάσχουν σε προσχηματικές διαδικασίες.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

58 íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá, ôçí
ÐáñáóêåõÞ 3/9 6»
Ðïéá Delta;
Ôþñá áðåéëçôéêÞ
ðñïâÜëëåé
ç ìåôÜëëáîç «Mu» 6

Âüñåéá ÊÝñêõñá: Ìå ôï 1/3 ôïõ óõìâïõëßïõ ç óõíÝ÷éóç
ôçò ìåôáöïñÜò áðïññéììÜôùí óôçí ÐÜëáéñï 9»

Ìßëçóáí ãéá óõíåñãáóßåò
ïé äéïéêÞóåéò Ïëýìðïõ
êáé ÁÏ ÊÝñêõñá

Ôï âÜñïò
ôçò êáèáñéüôçôáò
ôùí ó÷ïëåßùí
ôï óçêþíïõí
åíôÝëåé ïé ÄÞìïé,
åëëåßøåé
ðéóôþóåùí 4»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα