Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Σεπτεμβρίου
Κιδιμερινή οικονυμική ειδική εgημρίδα Διακηρύξευν Δημοιροσιν)
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7458
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 23 10 952233
Μaζική έξο δοs
δημοσίων
υπαλλήλων,
ρεκόρ στιs aι τήσειs συνταΟι νέοι μισθοί
του 2022 σε ιδιωτικό
ξιοδότησηs
και δημόσιο τομέα
Εως και τις 31 Δεκεμ
βρίου 2022 διατηρείται ρός μισθός για τον ερη μείωση των ασφαλι - γαζόμενο.
στικν εισφορν κατά
3 roσοστιαίες μονάδες μείωση των ασφαλιστι.
για εργοδότες και εργαζόμενους του ιδιωτι κού τομέα.
Η παράταση της ελάφρυνσης που ήδη είχε
έξαγγελθεί από τον
πρωθυπουργό αποτυπνε ται σε τροπολογία
του Υπουργείου Εργασίας που κατατίθετι
Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα
γενιά- το οποίo θα
εν αυξάνεται ο καθα.
Το φαινόμενο δεν
αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς
συνολικά το Δημόσιο
ιδιωτικό
τομέα , όπου και εκεί
παρατηρούνται.
υψηλά ποσο στά εξόδου από την εργασία.
τα οποία κατά μέσο
όρο κυμαίνονται στο
30%. Αναλυτικότερα
συνέχεια στην 11
Υπενθυμίζεται ότι η
κν εισφορν κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες.
όπως και η κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης .νομοθετήθηκε με προσωρινό
χαρακτήρα και ίσχύ
έως 31 Δεκεμβρίου
2021, αλλά φαίνεται
πως αποκτά πιο μόνιμο
και τον
νομοσχέδιο χαρακτήρα .
από το υπουργικό συμβούλιο.
Συνεπς ο καττατος μισθός των 663 διατηρούνταν και το
ευρ (ο καττατος αυξάνεται από 1/1/2022
κατά 2% ) θα διαμορ .
ευρ θα είναι 23 ευρ
το μήνα .
Αν η ελάφρυνση δεν
Πόσο θα αυξηθούν οι
μισθοί
Η διατήρηση των μει .
ωμένων ασφαλιστικν
εισφορν στο 36,66%
και το 2022 θα συνδυα
στεί με την οριακή αυ - φωθεί στα 569,39 καξηση του καττατου
μισθού κατά 2% , πou
έχει ήδη ανακοινωθεί της τάξης των 2.000 ισχυρό και για τους ερ
Αλλάζει
οοκάρτnS"των τεθεί αύριο σε ψηφουπηρεσιν
του ΕΦΚΑ
φορία στην Ολομέλεια
της Βουλής.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περιορίζεται το
μισθολογικό κόστος
για τον επιχειρηματία,
2022, θα υπήρχε αντί
στοιχη μείωση των καθαρν αrοδοχν των
εργαζόμενων έως 23
Το όφελος παραμένει
θαρά , εν το όφελος
σε μικτούς μισθούς
συνέχεια στην 10
Σε νοικοκύρεμα του
δικτύου του rροχωρεί
ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
με στόχο την ποιοτι .
κότερη αλλά και την
αμεσότερη εξυτηρέτηση των ασφαλισμέ νων . Υψηλό βαθμοι
παράγοντες,
υπουργείου Εργασίας
επισημαίνουν στο
συνέχεια στην 2
Αντίστροφn
μέτρηση για τη
νέα κοινωφελή
εργασία
Σελίδα 9