Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 278 62
Εκνέου συζήτηση για
την αευρωπαϊκή
δύναμη ταχείας
ανάπτυξηςν φέρνει η
κατάστα ση στο
Η Πανδημία απειλεί το
Σύμφωνο Σταθερότητας
Η εφαρμογή του θα απαιτούσε αυστηρή λιτότητα
Αφγανιστάν
Η χαδης αποχρηση των δυτικν
στρατιωτικν δυνάμεων από το Αφγανιστάν έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση
χρειάζεται να διαθέτει ικανότητα στρα.
τιωτικής επέμβασης στις κρίσεις, χωρίς
να εξαρτάται από τις στρατιωτικές δυ νάμεις των HΠΑ, δηλνουν αν τατοι ευ .
ρωπαίοι αξιωματούχοι.
Πριν από δύο δεκαετί ες ,
οι ευρωπαίοι ηγέτες είχαν
χουν εντείνει τη συζήτηση για την αναθερησή
τους . Η βασική διαπίστω ση είναι πως οι υπάρχοντες κανόνες είναι μάλ.
λον απίθανο να επανέλ θουν ως είχαν . Ενδεχό .
μενη προσπάθεια επιστροφής στις προηγούμενες δημοσιονομικές συνCovid-19
Μετάλλαξη Mu:
Συναγερμός από
τον ΠΟΥ για τη
νέα παραλλαγή
κορονοϊού
θήκες θα απαιτούσε ιδιαίτερα αυστη ρές περιοριστικές πολιτικές σε
πολλές χρες .
Σύμφωνα με το Γρα φείο Προυπολογισμού, η
αποτελεσματικότητα του
Συμφνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης περιορί .
ζεται σε ομαλές οικονοΧρήστου Σταϊκούρα και ενόψει της έναρ
ξης των συζητήσεων στην Ευρπη για
τις αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότη.
μικές συνθήκες, εν σε συνθήκες κρίσης
αναιρείται ή παραβιάζεται εκ των πραγ μάτων . Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος ,
οι χρες με υψηλά ποσοστά χρέους δεν
κατάφεραν να τα μεισουν χάρη στη συμις προτάσεις του για την αναθερη.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
( 1ΠΟΥ) παρακολουθεί μια νέα παραλλαγή
του SARS- CoV-2, που έχει βαπτιστεί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα