Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
2 Σεττεμβρίου 2021
Μάμαντος μάρτ. Ίωάννου Κων/λεως του νηστευτου
Σελήνη 25 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.56-Δύσις ήλίου 7.53
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και βορειοανατολικοί άνεμοι Θερμοκρασία έως 32β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 296.
Αριθμ. φύλ. 42050
Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
στοατηγός Στεφανής
για το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
έπικρατέστερος
Στό τραπέζικαί τό όνομα του πρην ύπουργού Δημοσίας Τάξεως Γιργου Φλωρίδη
ΣΟΒΑΡΟ πρόβλημα έχει άνακύψει για τήν Κυβέρνηση μετά τήν άρνηση
του Εύάγγελου Αποστολάκη νά άναλάβει τό νεοσύστατο Υπουργείο
Πολιτικής Προστασίας. Συμφνως πρός πληροφορίες της Εστίας, ένα
άπό τά πρόσωπα τά όποια τό Μέγαρο Μαξίμου θεωρεΐ ίκανό νά άναλάβει
τήν νευραλγική αυτή θέση είναι δ μέχρι πρό τινος ύφυπουργός Εθνικής
Αμύνης Αλκιβιάδης Στεφανής . Πρόκειται για έναν αστρατιτην, ίκανό
νά φέρει είς πέρας κάθε άποστολή πού του άνατίθεται. Χαρακτηριστι κόπαράδειγμα ή διαχείρισις της μεταναστευτικής κρίσεως στόνΕβρο
άπό τόν πρην άρχηγό ΓΕΣ, ή ότοία έστέφθη μέάπόλυτη έπιτυχία και
θωράκισε τήν χρα άπό μία άνευ άσύμμετρη άπειλή.
έπιτυχίες κατά τήν διαχείριση κρίσεων. Οι οίκολογικές καταστροφές
πού συντελούνται στήν χρα μας τά τελευταϊα χρόνια καταδεικνύουν
τήν άνάγκη νά συσταθεί ένα αύτόνομο ύπουργείο , τουόποίου θά ήγείται
ένας ύπουργός μέ πυγμή και έτοιμος νά άναλάβει γρήγορες άποφάσεις
Ένδιαφέρον έχει ή άνάρτησις που έκανε στά κοινωνικά δίκτυα μετά
τήν άνακοίνωση του άνασχηματισμού και τό θέμα μέ τόν κ. Αποστολάκη .
Τό ταξίδι, oί στόχοι και τά όνειρα δέν τελεινουν ποτέ! Μόνο άγάπη
καί ύπερηφάνεια για τήν Πατρίδα, πούμέ τιμή πάντα ύπηρετν έγραψε
δστρατηγός έν άποστρατεία καθιστντας σαφές ότι δέν πρόκειται νά
άρνηθεί να ύπηρετήσει έκ νέου τήν χρα, μέσω ένός ύπουργείου, του
δποίου οί άρμοδιότητες λόγω τν έκτάκτων συνθηκν άπαιτούν έναν
άνθρωπο μέ έμπειρία και αποτελεσματικότητα." Ενα ίκανό στέλεχος πού
γνωρίζει δσο έλάχιστοι νά έμπνέει τό προσωπικό και νά τό δδηγεί σέ
Στήν χθεσινή τελετή παραδόσεως-παραλαβής στό Ύπουργείο
Εθνικής Αμύνης ό κ. Στεφανής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι μέ πάθος ,
σκληρή δουλειά και δραμα για την πατρίδα ή άποστολή έξετελέσθη
μέσεβασμό στις"Ενοπλες Δυνάμεις. Η κρίσις στόν Εβρο, όπως είπε .
ήταν ή μεγαλύτερη νίκη πού κατήγαγε στά δύο χρόνια πού ήταν στό
Υπουργείο . Η περίπτωσις του κ. Στεφανή δέν είναι ή μοναδική.
Συμφνως πρός πληροφορίες, το Μέγαρο Μαξίμου έστιάζει και στήν
περίπτωση του πρην ύπουργού Δημοσίας Τάξεως έπί Κυβερνήσεως
Σημίτη κ . Γιργου Φλωρίδη, ό όποιος γνωρίζει άριστα τόν μηχανισμό
αύτου του χαρτοφυλακίου . Όκ Μητσοτάκης δέχεται είσηγήσεις, ό
νέος ύπουργός νά είναι πολιτικό πρόσωπο καί προερχόμενο άπό την
Κεντροαριστερά . Αναφερόμενος στό πρόσωπο πού θα άναλάβει τό νέο
'Υπουργείο, ό κυβερνητικός έκπρόσωπος Γιάννης Οίκονόμου είπε ότι
θά είναι κάποιος πού κέπιχειρησιακά θάμπορε νά σηκσει τό μεγάλο
βάρος αύτου του ύπουργείου.
Η Αλκιβιάδης Στεφανης
ΕΓιργoς Φλωρίδης
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συγγνμη ζήτησε
ό Πλεύρης άπό τό
Κεντρικό Τσραηλιτικό
Συμβούλιο
Όκόσμος τής έλευθέρας σκέψεως
Σκληρή γραμμή Μητσοτάκη
γιά τό μεταναστευτικό
ΚΑΙ ΤΩΡΑ πού τελεισαμε μέ τόν άνασχηματισμό,
Ο κύριος Γεωργιάδης , ό όποιος είναι λίαν άμφίάς τά πουμε ένα χεράκι μέ όλους όσοι έπιτέθη- βολο άν ς Βουλευτής του ΛΑΟΣ είχε πιάσει ποτέ στά χέρια του τήν έφημερίδα μας , μέ ύφος περ γούμενες μέρες έπειδή τόλμησε-που άκούστη- σπούδαστο και υποκριτικό έξέφρασε την βαθυτάκε!- νά άσκήσει κριτική στήν Υπουργό Παιδείας τη λύτη του , διότικάποτε αυτή ή Εφημερίδα ήταν
γιά τις δεκάδες κενές θέσεις είσακτέων σέ πανε - πρότυπο γνσης καίμόρφωσης ( έν τρα έπειδή
ΑΝΗΣΥΧΟ είναι τό Κεντρικό Ισραηλι
τικό Συμβούλιο Ελλάδος μέ τήν ύπουργοποίηση τουΘανάση Πλεύρη στόΥπουργείο Υγείας, λόγω των δηλσεων πού
είχε κάνει τό 2009 κατά των Εβραίων ,
ύπερασπιζόμενος-ς δικηγόρος- τον
πατέρα του. Τό ΚΙΣ ζήτησε άπό τόν νέο
ύπουργό νά έκφράσει συγγνμη πρός
τόν έβραϊκό λαό καί νάκαταδικάσει τού
άρνητές του Όλοκαυτματος καί νά εύθυ
γραμμισθεί μέ τις διακηρυγμένες θέσεις
του Πρωθυπουργού. Ελπίζουμε δέ δτι δ
νέος ύπουργός θά άντιμετωπίσει όλους
τούς πολίτες της χρας ίσότιμα , άνεξαρτήτως χρματος, φυλής ή θρησκεύματος> άνέφερε το ΚΙΣ Το 2009 μέσα
Συνέχεια στήν σελ.3
καν μέ σφοδρότητα στήν Εστία μας τίς προηπιστήμια άκριτικν περιοχν. Της προσπάθειας να κατά καιρούς του κάνει καλόπιστη κριτική δέν είναι)
και έξέφρασε τήν άποψη, ότι τρα μέ τήν ένταξή
πλήξει τήν άξιοπιστία μας και τήν προσήλωσή μας
στήν παράδοση φιλελεύθερων άρχν δεκαετιν
της στό συγκρότημα του Ίωάννη Φιλιππάκη έχει
ήγήθηκε στά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ό άξιό- ακυρωσει όλη τήν ούσία της υπαρξής της . "Εφθα σε δ άντιπρόεδρος τής ΝΔ , που ζήτησε συγγνμη
τιμος Υπουργός Επενδύσεων Αδωνις εωργια-άπό τόν στενό συνεργάτη του Τσίπρα Νίκο Καρανί δης , ένω όπισθεν αύτου στοιχήθηκαν όλίγοι συ( σελ. 3
κα και υίοθέτησε τήν συριζέικη πολιτική της φού
νάδελφοι δημοσιογράφοι γνωστου παρελθόντος: ντας νά κατηγορήσει τήν έφημερίδα μας για λαϊκιΕίς ό όποιος άναλαμβάνει συμβόλαια είς βάρος πο- σμόν και συμπάθεια πρός τήν άξιωματική άντιπολιτικν , είς άλλος τόν όποιο έδιωξαν κλωτση δόν λίτευση. Ποιός, όΑδωνις , ό όποτος μέ τήν άπόλυτη
άπό προηγούμενη έργασία του , έπειδή είρωνεύτη- ταύτισή του μέ τήν Συμφωνία τν Πρεσπν και μέ
κε τό σοβαρό πρόβλημα ύγείας ένός τέως Υπουρ- τήν άριστερή πολιτική της κάνναβης έχειγίνει στήν
γο0, ένας δύο κρατικοδίαιτοι μεταξύ των όποίων πράξη τό πρτο συριζόπουλο! Ποιός, όΆδωνις, ό
και κουμπάρος κορυφαίας Υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ όποιος χθές δέν βρήκε μία λέξη νά πει για το γεκαί βεβαίως τά άπαραίτητα μειράκια και τρόλ . Ο γονός ότι ή ΝΔ έπιχείρησε νά ψωνίσει Υπουργό
συγκεκριμένος θίασος των χούλιγκαν του δημοσί - άπό τόπολιτικό πανέρι του ΣΥΡΙΖΑ Λές καίχάθηκαν
οί φιλελεύθεροι νεοδημοκράτες . Αυτός. Συμπτω έγινε στήν πρτη σελίδα της έφημερίδας μας και ματικς όλίγες μέρες πρίν ή Εφημερίδα των Συσέ συνδυασμό μέ την κριτική που άσκήσαμε στήν ντακτν έξαπέλυσε κομψή έπίθεση προσωπικός
έναντίον του έκδότη τής έφημερίδος Ιωάννη Φιλιπλεσε και συζητήσαμε καλόπιστα τό θέμα) , έσπευ- πάκη καί έμού μέ τήν κατηγορία της κάκροδεξιάς",
Συνέχεια στήν σελ. 3
Καισαρισμοί
του Κστα Κόλμερ
ΓΝΩΡΙΣΜΑ των άνασφαλν έξουσιαστν είναι νά μήν άνέχονται κοντά
τους ίκανοτέρους στό είδος τους συνεργάτες και νά τούς άπομακρύνουν
μέ την ύποψία, ότι έτοιμάζουν την
άνατροπή των . Το φαινόμενο παρετηρήθη κατ' έπανάληψιν στήν Ιστορία και όνομάσθη Καισαρισμός-().
ου λόγου άξιοποίησε τό τυπογραφικό λάθος πού
Νέα σελίς
για τήν <Ναυτεμπορικήν
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
κυρία Κεραμέως ( ή όποία πρός τιμήν της μας κάσε νά μας έπιτεθεί μέ ίερά όργή.
Ο Γάιος ούλιος Καϊσαρ (101-14
π.Χ. ) ήταν ό πρτος της σειράς έλθν
είς ρήξιν μετά του Πομπηίου , συγκυβερνήτου της Ρμης (στήν τραιανδρία μετά του Κράσου ) άπό τον
όποιον άπηλλάγη στήν μάχη της Φαρσάλου, καταστάς δικτάτωρ της μέ τήν
γνωστή κατάληξη () .
ΠΕΝΝΙΕΣ
Αύξάνεται τό ρεύμα
άκριβαίνει τό ψωμί
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Αθηνν
δ Ελευθέριος Σκιαδάς
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Φουντνουν οί φήμες ότι ό γάμος του πρίγκηπος Άλβέρτου του Μονακό μέ Τήν πριγκήπισσα
Σαρλίν περνάει μεγάλη κρίση, καθςό πρτος ένε
φανίσθη σέ μια έκδήλωση μέ τήν πρην έρωμένη
του και τό παιδί του , Τήν ρα που ή σύζυγό του
εύρίσκεται στήν Νότια Αφρική , Φωτογραφίς πού
κυκλοφόρησαν στό διαδίκτυο δείχνουν τήν πρην
έρωμένη τού πρίγκηπος Άλβέρτου, Νικόλ Κόστ,
και τό παιδί τους , Τόν 18χρονο Άλεξάντερ Γκριμάλντι Κόστ, νά παρευρίσκονται στό γκαλά του
Έρυθρού Σταυρού του Μονοκό δίπλα στόν Άλβέρτο τόν Ίούλιο. Ή πολύμηνος άπουσία Τής Σαρλίν
άπό τό Μονακό έχει όδηγήσει σέ είκασίες σχετικά
μέ την κατάσταση τού γάμου τους καί μάλιστα
τήν ρα που έρχεται στό φς Τής δημοσιότητος
άκόμη ένα αίτημα πατρότητος για ένα νόθο παιδί
που γεννήθηκε όταν ό Άλβέρτος άρχισε νά βγαίνει μέ τήν Σαρλίν.
ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ νά αύξηθούν τά τιμολόγια ήλε
κτρικού ρεύματος δέν άπέκλεισε δύπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κστας Σκρέκας. Η στάσις
τής ρωσσικής έταιρείας Gazprom , βασικού προμη
θευτού τής Εύρτης σέ φυσικό άέριο και ή ηύξημένη
ζήτησις σέ ήλεκτρικό ρεύμα λόγω τού παρατεταμέ
νου καύσωνος, μπορει νά έκτινάξει τήν αύξηση άκό
μη και στό 50%. Η τιμή της μεγαβατρας ήταν τον
Επόμενος άγνμων στούς στρατηγούς του ύπήρξε ό ουστινιανός '
αυτοκράτωρ της Άνατολικής ΡωμαΤκής αυτοκρατορίας (Βυζάντιο κα
τά τούς δυτικούς ) που έτύφλωσε τόν
σωτήρα του (κατά τήν στάσι του Νί κα ) , ίκανότατο στρατηγό και πολέμαρχο Βελισσάριο (Φλάβιο ) , φοβηθείς άδίκως ότι θά τόν άνέτρεπε άπό
τόν θρόνο.
Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
στόν Δήμο Αθηναίων έκρυβε μία
εύχάριστη έκπληξη για τόν γενι
κόδιευθυντή της Εστίαg Ελευ
θέριο Σκιαδά , καθς άναλαμβά νει τήν θέση του προέδρου του
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ . 3
Στήν σύγχρονη έποχή έχομε τόπαράδειγμα του Άμερικανου προέδρου
Χάρυ Τρούμαν, ό όποιος άπηλλάγη
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 5
Περίτής ποθητής ίεράς συναινέσεως όλόγος
Διαβάζω άπό χθές πα ντού τήν μαγική λέξη κου- ήχητικά και όπτικά , είναι
Dς λέξη και ς έννοια,
πολιτικό σύνθημα , ς πολι.Ο πάπας Φραγκίσκος άνεκοίνωσε δτι θά έπισκεφθεί προσεχς Τήν Ελλάδα τήν Κύπρο και τήν
Μάλτα έπιλογή μου, Εως τρα σέ όΤι άφορά
Τά ταξίδια στήν Εύρπη είναι ο μικρές χρες Η
πρτη που έπισκέρθηκα ήταν ή Άλβανία καί άκολούθησαν πάντα μικρές χρε . Τρα έχω προγραμματίσει έπίσκεψη στή Σλοβακία και στήν συνέχεια στήν Ελλάδα, στήν Κύπρο καί τήν Μάλταν
δήλωσε στήν ραδιοφωνική συνέντευξή του πού μετεδόθη χθές στό ίσπανικό ραδιόφωνο Radio Cope .
άκόμη καί άν έναι άπολύτως
τική πρόθεση, ς πολιτική έλικρινής ς έπιυμία καί ς
ναίνεση . Δέν είναι παρά θετική , έλκυστική , άγαθν έμπειρία , ς πολιτική άγω - διακαής πόθος, δέν πείθει καί
προκαλεί τά άντίθετα άποάν λέγεται άπό πολιτικούς τελέσματα . Θυμηθείτε ότι
άποτελούσε τό μοναδικό καί
έπαναλαμβανόμενο πολιτικό σύνθημα του Κστα Καρομανλή , τήν περίοδο 2007μιά λέξη . Τά λέει όλα καί δέν προθέσεων . Μέ τό που τήν γή . Καμμιά φορά , δκόμη καί
χρειάζεται άναλύσεις. πορες νά τήν φωνάζεις και κσυγκατάθεσην , κσυμφωνίαν,
κουναντίληψη , κσυστρά - ριγραφέ . Είναι αύτό που
τευσην . Υπό προύποθέσεις,
τήν λέ καί κάλληλεγγύη .
έχουμε φωνή!
άκους ή τήν βλέπεις , δέν
ύπάρχει άνάγκη νά άνα- χωρίς τήν άνάλογη προδι
άθεση ή περιεχόμενο , μπορεί-άπό μόνη της- νά πείσει
είναι ! Ή συναίνεση είναι εύη - περί του άγαθού τν προχη, εύληπτη καί εύπεπτη ς θέσεων . Πολλές φορέ, δμως ,
τρέξεις σέ άναλύσεις καί πε
Ανανεωμενη και κομη αiοδυνατή!
Dpontos
Συνέχεια στήν σελ. 4
2-9-2021