Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

29oC, 21:00

€0.80

25oC - Υγρασία 35%-79% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:08 - Δύση ηλίου: 20:10

Forrest Gump

Οι εντυπωσιακές αβλεψίες των διοικούντων και οι γκαφατζίδηκες επικοινωνιακές αστοχίες, χαρακτηρίζουν πρώτα τον καιρό κι ύστερα τους ανθρώπους του. Και πάντως, χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους σε σχέση με τη διαχείριση των καιρών. Δεν πρόκειται για απολογητική αλλά για ερμηνεία. Άλλως πως, δεν εξηγείται η
εκκωφαντική συχνά τελευταία, αποτυχία των κυβερνώντων. Ιδιαίτατα όταν τέτοια συμπεριφορά ανιχνεύεται ανεξαρτήτως του ιδεολογικού φορτίου και του πολιτικού προσανατολισμού. Τότε τι; 3»

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5422

ΤΗΝ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Êáé ðüóï èåò íá êÜíåé;

Êáììéá åðßóçìç
áíáêïßíùóç. ÓðÝêïõëá
ìå ðïóïóôÜ & äéáññïÝò
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Παρά τις αρχικές
εκτιμήσεις και την σιγή ιχθύος
που τηρούνταν μέχρι τελευταία στιγμή από τους αρμόδιους
του Νοσοκομείου Κέρκυρας
αναφορικά με το υγειονομικό
προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί, η χθεσινή ημέρα έφερε στο φως κάποια επιτέλους
πληροφορία.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

Ôá áéôÞìáôá
ôùí åêðáéäåõôéêþí
óôçí ÐåñéöåñåéáêÞ
Äéåýèõíóç
Åêðáßäåõóçò 3»
ÍåñÜíôæçò: 21 ôüíïé
ñïý÷ùí ðñïò
áíáêýêëùóç ìÝóá
óå ïêôþ ìÞíåò 4»

Big trouble
in little Maltezika
Ένα σκωπτικό κείμενο για την κατάσταση στου Σολάρη και την ανάγκη περιφερειακού της πόλης.
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ• ΣΕΛΙΔΑ 10»

Ôï ó÷Ýäéï ôïõ «Äçìüêñéôïõ» óôï Ôåìðëüíé
»
Ôé èá ìåôñÞóïõí áðü ðüôå êáé ðïý
ΣΕΛΙΔΑ

ÅôïéìÜæåôáé
ï ÍÁÏÊ ãéá
ôïí â´ãýñï
Ç êëÞñùóç

9

ÔÝôáñôï
ëïãïôå÷íéêü
öåóôéâÜë
15 - 19 Óåðôåìâñßïõ
ΣΕΛΙΔΑ

12&13»

Äåí êáôåâáßíåé
ï ÁÏ Âáóéëáôßêùí!
Ãéáôß; 16»
ΣΕΛΙΔΑ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα