Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΕ
ΚΑΘΗΜΕ.ΡLNH
Περπατντας στα ίχνη
του Β ' Παγκοσμίου Πολέμου
στην πόλη της Ξάνθης
06.09.21
Κορονοϊός.Λύματα:
"Καμπανάκι"
Συρίγος για Αρχιτεκτονική Ξάνθης:
"Η ευθύνη στη Σχολή"
για Αλεξανδρούπολη (+99%)
και Ξάνθη (+86%)
Αυξητικές τά - τηρήθηκαν στην
σεις παρατηρήθη. Ξάνθη (+86%) και
καν στο ικό φορ- στην Αλεξανδρού.
τίο των αστικν πολη (+99% ).Συ.
λυμάτων την εβδο- γκεκριμένα:
τεχτονική Ξάνθης τοποθετηήθηκε. ο υηνπουργές
Πaιδείας αρμόδιος για την Τριτοβάθμια εκταίbευσι, Αγγελος Συρίγος,
Μιλντας στο Πρτο Ποόγραμμα 91,6 κα.
105,8 κι στην εκπομπή ,Στο Πρτο ολλις , ο .
Συρίγος επισήμανε ότι μόνο τους ου υπεύθυνο.
της σχολής έωνoν λάθος βάξοντας μια εξoρετικά
μικό σχέδιο όταν το κατάλαβαν, ζήτησαν να το αλλάξουν, αλλά χαν ποφάλθα ι σχετικές προθεμάδα 23 με 29 Αυ .
γούστου 2021 σε
πέντε
Ξάνθη: Την τε.
τις λευταία εβδομάδα,
έντεκα περιοχές 23-29/08/21, πα.
"Στην οηντε τοννή Ξύνθης ήταν πρήλημα η
στιλογή τηκ δις της σχολης να έει πολύ υψηλς
βάσες μη αντιλαμβανόμενη τς ουτέτεες που θα είελέχθηκαν ρατηρήθηκε αύξη. εβδομάδα
εβδομαδιαίο " .
κό φορτίο των
αστικν λυμάτων
λη: Την τελευταία στην Αλεξανδρούπου
από το Εθνικό Δί . ση ( +866) στο μέ , 2208/21.
κτυο Επιδημιολο- σο εβδομαδιαίο n .
γίας Λυμάτων του
ΑλεξανδρούποΥπενθυμίζετα ότι αμέσως μετά τηην ανακοίνωΕΟΔΥ.
φορτίο
των εβδομάδα,
23. πολη σε σχέση με "η των aτην, ξευπουε σάλος στα social media
με την Λχιτεκτονική του ΔΠ0 οτην Ξάνθη να
βρίσκεται στο επίχεντρο της ρτικής για το νέο
σύστημα εοαγωγής στα ΑΕΙ της χρας.
αστικν λυμάτων 29/08/21, παρατη. την εβδομάδα 16.
Καθαρά αυξητι . στην Ξάνθη σε ρήθηκε αύξηση 22/08/21.
κές τάσεις παρα . σχέση με
την (+99%) στο μέσο
ΕΝ ΔΗΜΩ ΚΡΕΙΤΤΩΝ
Στο ΑΞΙΟΝ το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα
χωρίζεται σε τρεις τομείς
Α Τον κλαυοικό τpόπο διδασκαλίος και μθησης nou ακολουθεί τους κανόνες του
κανετομίες παγκοσμίως
r. Τις δραστηριότητες
Στον Βωματικό τομέα:
Γίνονται nokλe , και στις 4
Ολα κατανε μηθηκαν σε
ομαδοποιήθη καν σε 12
ΑΞΙΟΝ
Ferrari
DaVnci - Api
Υπέρτιτηος τιμητικν εκδηλσεων κατά καιρούς νια συμπολ .
τες μας με επιτυχίες παγκόσμιες , Πανευρωnαϊκές , nανε nnivες
4. "Συμμετέχουμε , σε ΔΙΑ
ΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
5. Wους υγής εν σματι υμεί
Συνδιοργαννονται αnό τις Εκδόσεις ΣΠΑΝΙΔΗ και το Zαχαρonna .
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
στείο ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
ΣφυρηΠατή8ηκαν 30 χρόνια.
Αnό το 1990, όταν κυκλοφορησε το βραχύριο Περιοδικό ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΙΣΜΟΙ, με στόχο την κοινωνικοοικονομική ανέniδη.
9. Το 6έστρο στο σχολείο"
10. Όpon choor
υπάλληλοι μερικής και πλήρους αποσχόλησης γuα επιχείρηση πολήσεως φρούτων στην Ξάνθη και οδηγός με δίπλωμα Γ κατηγορίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6989590454 x. Βαoύλης.
Κάθε μα από Τς παpaπάνω ομόδες περλαμβάνει πς εmμέρους δρόσες που iνe .
|ντα γνωστές σε εκται δευπικούς μαθητές και σης οικογένει ες τους με την έναρξη του
| Ετους .
ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΕΙON

Τελευταία νέα από την εφημερίδα