Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
ΙΣεπτεμβρίου
Κιθιμερινή οικονομική ειδική εgημρίδα Διακρύξεων: Δημοιρσιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7456
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 23 10 952233
Κορωνοχρέη:
Ανοίγει
η πλατφόρμα
o Εos 20% η μείωση
του ΕΝΦΙΑ το 2022
| ΧΡΕΗ
οι μεισεις του βεβαι ωθέντος φόρου κυμαίνονται από 20% έως
30% ανάλογα με το
ύψος της εριουσίας,
μετά τη νομοθετική
ρύθμιση που θα έρθει
στη Βουλή το φθινό.
πωρο , οι εκπτσεις θα
κυμαίνονται από 30%
έως 50%.
Το φετινό Πακέτο αλ λαγν δεν θα περιλαμ βάνει -σύμφωνα με
πληροφορίες- τις τρο
ποποιήσεις στους συντελ ε στές
εμπορικότητας και πα
λαιότητας των ακινήτων , κάτι που σημαίνει
ότι θα μείνουν εκκρε.
μότητες και για το
2023. Ουσιαστικά , πφοετοιμάζεται
πρόγραμμα προσαρμο
γν στον φόρο κατοΤην αύξηση των εκπτωτικν
στν του ΕΝΦΙΑ ακόμη
και κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, στε η
τελική μείωση του βεβαιωθέντος φόρου να
φτάνει έως και το 50%
για όσους έχουν ατοσυντελεΞ
Η ρύθμιση προβλ πει 36 άτοκες ή 72 χα.
μηλότοκες δόσεις
Θέμα χρόνου φαίνε
ται πως είναι το
άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μική περιουσία μέχρι
της ΑΑΔΕ για τα κορωνοχρέη, τα οποία
θα μπορούν να ρυθμι.
στούν σε 36 άτοκες ή
72 χαμηλότοκες δοσεις, με επτόκιο έως
2,5% , από φυσικά
πρόσωπα και επιχει
συνέχεια στην 11
και 100.000 ευρ , την
αλλαγή στους συντελεστές υπολογισμού
του συμπληρωματικού
φόρου, -συμπεριλαμ .
βανομένου του "αφο ρολογήτου-αλλά και
παρεμβάσεις
συντελεστές υπολογισμού
φόρου θα περιλαμβάνει το πακέτο αλλαγν
του 2022. Οι νέοι εκ-.
πτωτικοί συντελεστές
σχεδιάζεται να είναι
κλιμακωτοί στε να
ισχύσουν μεγαλύτερα χής ακινήτων . Τον
ποσοστά μείωσης για
τις μικρότερες περιου- θα ενεργοποιηθούν οι
σίες. Ετσι , εν σήμερα
του συμπληρωματικού
φόρου στε να προχω
ρήσει και η προεκλογική, εξαγγελία της
κυβέρνησης για από ρωμή σε 10 μηνιαίες δοση των εσόδων του
ΕΝΦΙΑ στους δήμους.
Οι προετοιμασίες για
την κατάθεση του φορολογικού νομοσχετόχρονα με τις νέες
αντικειμενικές αξίες
αλλά και το καινούργιο
χρονοδιάγραμμα απoπληρωμής (σσ. πληστους
του κύριου
Νέο πρόγραμμα διακανονισμού
οφειλν από
τη ΔΕΗ
δόσεις από τον Μάρτιο
του 2022 έως τον Δεδιετές κέμβριο του 2022 ) . Τον
δεύτερο χρόνο θα
επανεξεταστούν συντελεστές εμπορικότητας και παλαιότητας ,
καινούργιους συντελεστές υπολογισμού του
εν θα δρομολογηθεί ΕΝΟΙΑσυνεχίζονται
συνέχεια στην 10
πρτο χρόνο , το 2022,
νέοι συντελεστές ταυ η πλήρης κατάργηση
Διέξοδο
στην πτχευση
ν χιλιάδεs
Νέα απλοποιημένη
διαδικασία διατήρησης του αγροτικού τι .
μολογίου με την
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΛΕ
ανακοίνωσε η ΔΕΗ,
ύστερα από συνάν.
τηση του υπouργού
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας , Κστα
συνέχεια στην 2
βρίσκουν
νοικοκυριά
Σελίδα 9