Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τ ε τ α ρ τ η 1 Σ ε π τ ε µβ ρ η 2 0 2 1

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3913 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - E-mail: [email protected] / www.epikairotitanews.gr & www.epikairotita.info

Áíáó÷çìáôéóìüò:
Ôá íÝá ðñüóùðá
& ïé áðï÷ùñÞóåéò

Ó Å Ë . 1 2 , 13 , 6 & 7

ÐñïóöïñÝò óôá
êñåïðùëåßá ÊÁÑÅËÁÓ

Ìå íÝï ó÷Þìá áíôéäçìÜñ÷ùí áðü ôçí 1ç ôïõ ÓåðôÝìâñç
& ìÝ÷ñé ôÝëïò Äåêåìâñßïõ ôïõ 2022 ï ÄÞìïò Êáñäßôóáò

ãéá ÔåôÜñôç 01/09
êáé ÐÝìðôç 02/09/2021

Ìïó÷áñÜêé øá÷íό............................................. 7,39 € ôï êéëü
×ïéñéíό øá÷íό.................................................... 3,99 € ôï êéëü
Ìðñéæόëåò ÷ïéñéíÝò ëáéìïύ................................ 3,99 € ôï êéëü
Êόôóé ÷ïéñéíό...................................................... 2,99 € ôï êéëü
Êéìάò áíÜìåéêôïò................................................ 5,49 € ôï êéëü
Ëïõêάíéêï ÷ùñéάôéêï......................................... 3,99 € ôï êéëü
Æõãïύñé ìðïύôé ìðñïóôéíü.................................. 4,99 € ôï êéëü

Óôï êáôάóôçìá ìáò èá âñåίôå áñíάêéá ãάëáêôïò
Áëìõñïύ óôç êáëύôåñç ôéìή.
Óôá øçôÜ ìáò èá âñåßôå
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï.......................... 5 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï ìüíï
Êïôüðïõëï êåìðÜð............................................ 5,99 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ÷ïéñéíü.................................................. 8,99 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ðñüâåéï................................................ 9,99 € ôï êéëü
ÊïêïñÝôóé......................................................... 9,99 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï..................................................... 9,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü...................................... ìüíï 3 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÓÅ Ë . 1 4

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Κουµουνδούρου 13 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ
Õðåýèõíç Åðéêïéíùíßáò:
ÁëåîÜíäñá Ìðñïýðç

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

ÖñïíôéóôÞñéï Ìáèçìáôéêþí
Ìáëëéáñüò Ðñ. Ðáíáãéþôçò
ÔìÞìáôá
Ãõìíáóßïõ
Ëõêåßïõ
ÅÐÁË
Áðïöïßôùí
ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá 4 (3ïò üñïöïò)
Êáñäßôóá

ÂÜëâç 22, 1ïò üñïöïò, Êáñäßôóá
ôçë: 24410 25005 êéí: 6975461232
[email protected]
www.sxoleiomathimatikwn.wordpress.com
åããñáöÝò áðü 23/8

Ôçë.: 24410 28882
Êéí.: 6972882216

ÅããñáöÝò êáèçìåñéíÜ 11:00 ð.ì. Ýùò 13:00 ì.ì.
êáé 18:00 ì.ì. Ýùò 21:00 ì.ì.

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏÃÉÁ É. ÓÏÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Ðñïúüíôá ÁêñÜôåéáò
ÐÜíåò
ÕðïóÝíôïíá
ÏõñïóõëëÝêôåò
ÁíáðçñéêÜ áìáîßäéá
ÍïóïêïìåéáêÜ ÊñåâÜôéá
Áåñïóôñþìáôá
Æþíåò - ÍÜñèçêåò

Ðéåóüìåôñá
Óôçèïóêüðéá
Ïîýìåôñá
Èåñìüìåôñá
Æõãïß

Ïîõãüíá
ÍåöåëïðïéçôÝò
ÓõìðõêíùôÝò ïîõãüíïõ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα