Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 ) Σ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
1 Σεπτεμβρίου 2021
TΙησού του Ναυή. Αμμούν διακόνου. Συμεν στυλίτου
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία, νεφσεις και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 32β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, βροχές και άνεμοι . Θερμοκρασία έως 31β.
Αριθμ. φύλ. 42049
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Σελήνη 24 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.55 -Δύσις ήλίου 7.55
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΣΟΚΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΑΚΗ: ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΑΝΤΊΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ
Ήχεντροδεξιά παράταξις
έγινε ή χλεύη τν ήττημένων
ΉΝΔ πρότεινε χαρτοφυλάκιο στόν ύπουργό του ΣΥΡΙΖΑ . Αποστολάκη καί έχείνος τήν ένέπαιξε
Όχι στόν Κυριάκο Μητσοτάκη καί άπό τήν Αννα Διαμαντοπούλου
Τέλος ένας άκόμη τεχνοκράτης, όκ. Ζαββός-εβδομος στήν σειρά
ΣΤΙΣΕΚΛΟΓΕΣ του 1964 ήΕνωσις Κέντρου έλαβε πο
σοστό 53% και άπόντος του Κωνσταντίνου Καραμανλή
άπό τήν ήγεσία τής ΕΡΕ κατέκτησε νίκη περιφανή μέ
πλειοψηφία 169 έδρν . Ή ψηφοφορία για την έκλογή
Προέδρου τής Βουλής έπεφύλασσε όμως μίαν ζωηράν
έκπληξιν στόν ήγέτη της Γεργιο Παπανδρέου . 33 Βου
λευτές πού έπιθυμούσαν τήν έκλογή Τσιριμκου άπεδοκίμασαν τήν έκλογή του Γεωργίου Αθανασιάδη-Νόβα
στό άξίωμα Ό Γεργιος Παπανδρέου ύπεδέχθη τήν έξέ
λιξη αυτή μέ μία δήλωση ή όποία έμεινε στην ίστορία:
τόν χθεσινό άνασχηματισμό , τήν πρόταση Μητσοτάκη πρός τόν συριζαίο ,Υπουργό Εύάγγελο Αποστολάκη
νά άναλάβει Υπουργός Φυσικν Καταστροφν, την
άρχική άποδοχή της, τίς άπειλές Τσίπρα περί cάποστα
σίαςν και έν τέλει τήν άνάκλησή της, ή ίστορία έπα
νελήφθη ς φάρσα! Και έφερε στήν μνήμη άλλά καί
στά χείλη τν παλαιοτέρων όπαδν τής συντηρητικής
παρατάξεως τήν ίστορική αυτή φράση του Γεωργίου
Παπανδρέου προσαρμοσμένη στήν έπικαιρότητα: Oi
θριαμβευταίτων έκλογν της 7ης Ιουλίου 2019 έγίναμενή χλεύη τν ήττημένων.
ΚΟί θριαμβευταί της 16ης Φεβρουαρίου έγίναμεν
ή χλεύη τν ήττημένων.> 57 χρόνια μετά, ύστερα άπό
Ε Εύάγγ Αποστολάκης όναύαρχος
πού έξέθεσε τόν Πρωθυπουργό
a ιργος Ζαββός, ό έβδομος
τεχνοκράτης πού άντικαθίσταται
Ε θανάσης Πλεύρης, ΎΥτουργός
Ύγείας, ό έχλεκτός τούλμένος
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
Σπεύδουμε
για νέα δανεικά
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπλήγη ή ίκανότης διακυβέρνησης
Πρόσωπα
του 1821
Γιατί έπέλεξε
6 ΟΔΔΗΧ νά προχωρήσει
τρα στήν χίνηση
Ο ΑΝΑΣΧΜΑΤΙΣΜΟΣ είναι άποκλειστικό προνόμιο πουργός συμπεριφέρεται ς νά ήγειται κυβέρνητου Πρωθυπουργού . Καί όπως έπισημάναμε στό σης συνεργασίας. Ότι τό ίμπέριουμ των δημοσκοχθεσινό μας σημείωμα, κάθε άνασχηματισμός με - πήσεων δέν είναι τόσο ίμπέριουμόσο έμφανίζετα
τά τόν πρωτο άποτελεί προϊόν συμβιβασμν, ίσορ- άν μέ 10 μονάδες διαφορά άπό τον ΣΥΡΙΖΑ ζητά τήν
ροπιν και υπολογισμων. Όταν όμως ένας άνασχη - άδεια της άντιπολίτευσης για να υπουργοποιήσει
ματισμός όπως ό χθεσινός άντί έστω κάποιου πρό- κάποιον!Ότι ή κυριαρχία του δέν είναι τόσο άδιαμσκαιρου κέρδους στό πεδίο των πολιτικν έντυπ - φισβήτητος . Τι λλο νά υποθέσει άραγε ό δύσμοι σεων λαμβάνει τόσο δυσάρεστη τροπή, τότε ή ζημιά ρος πολίτης όταν πληροφορείται ότι τό Μαξίμου κά
που γίνεται δέν είναι περιστασιακή, Δέν είναι τακτική . Δέν είναι συγκυριακή. Δέν είναι έπιδιορθσι- μετά τήν κυρία Γεννηματά , προκειμένου νά τούς
μη. Κυρίως δέν είναι διαχειρίσιμη. Διότι είναι ζημιά ένημερσει γιά την ύπουργοποίηση του έκλεκτου
στρατηγική . Βάθους . Πού δέν λησμονείται εύκολα . Υνωστής έπιχειρηματικής οίκογένειας και τέως υπαΤόπρονόμιο του Πρωθυπουργού σέ αυτή τήν περί - σπιστού του Ακη Τσοχατζόπουλου, κυρίου Αποστοπτωση καθίσταται μπούμεραγκ . Καθς δέν υπάρ- λακη; Οτι ήγειται αυτοδύναμης κυβέρνησης; Μά
χει άλλος γιά νά πέσουν τά φτα έπάνω του . Οίδι ος φέρει άκεραία τήν εύθύνη τοϋ συνόλου των χει - Ψηφοφορος της ΝΔ όταν πληροφορείται άπό τά σά
ρισμν . ΟΚυριάκος Μητσοτάκης ήγείται σήμερα
μιας άνετης κοινοβουλευτικής πλειοψηφιας 16 Οτι έχει ή ΝΔ δεμένη τήν δεύτερη τετραετία; Μά
έδρν . Επί τή βάσει αυτής σχημάτισε κυβέρνηση έδο άπό τήν πρτη κάνει συνεταίροστήν συγκρόαυτοδυνάμως . Εχει όλη τήν έξουσία νά βάλει ή να
βγάλει άπό τήν κυβέρνησή του όποιον έκείνος έπιθυμετ μόνος κριτής και έντολοδόχος του είναι ό
έλληνικός λαός .
σέ έκθεση.
σΥδρα
ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, διπλή έπανέκδοση του 5ετούς και τού 30ετούς όμολόγου, τά όποία είχαν έκδοθεί τό α έξάμηνο
του 2021, βγαίνει άκόμη και σήμερα στίς
άγορές τό έλληνικό δημόσιο . Πρόκειται
για μία στρατηγική κίνηση, μέ στόχο τήν
βελτίωση τής ρευστότητος στήν άγορά
σέ συγκεκριμένες διάρκειες, τήν περαιτέρω βελτίωση τής καμπύλης στό πλαί
σιο του σχεδιασμού άνοικοδομήσε
g) της Σημεινεται δτιδ ΟΔΔΗΧ εχε
άντλήσει 3 δισ. εύρ άπό τήν έκδοση τού
5ετούς όμολόγου μέ τίς προσφορές να
(σελ. 7)
λεσε πρτα τόν κύριο Όθωνα άπό τό ΠΑΣΟΚ και
.. δέν προκύπτει. Τίνά ύποθέσει άραγε ό ζαλισμένος
ιτότι το Μαξίμου ζήτησε τηλεφωνικς τήν συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ
Η οίκονομία
το έπόμενο 12μηνο
Συνέχεια στήν σελ. 2
Τήν υπουργοποίηση Αποστολάκη ;
του Γιργου Κουρή
1η Σεπτεμβρίου 1821:
Το (άγνωστο) Όλοκαύτωμα
τής Σαμοθράκης
τηση τν κυβερνήσεν της τόν ΣΥΡΙΖΑ! Αλλά πλέον
αυτου: πλήν της άδυναμίας που έξέπεμψε χθές τό
Μαξίμου καί της άλλόκοτης συμπεριφοράς νά συμπεριφέρεται σάν νά έχουν γίνει έκλογές μέ άνα - |
Ότρόπος πού χειρίστηκε τόν χθεσινό άνασχη- λογική καί νά έχει προκύψει κυβέρνηση συνεργασίματισμό όμως- πρίν φθάσουμε κάν στήν άνάκληση ας, αυτό πού συνέβη μέ τήν υπόθεση Αποστολάκη
Επαρωδία τής ύπουργοποίησης Αποστολάκη-έστει , στήν κατάληξή της είναι τρα-γι-κό . Δέν έχει συμβετ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ στή χρα έπανέρχεται σταδιακά στήν κανονικότητα . Παράδοξο θά πεί κανείς όταν ή
πανδημία φουντνει καταγράφοντας
νέα άρνητικά ρεκόρ καί οί πυρκαγιές
δέν λένε να σταματήσουν τό καταστροφικό τους έργο . Είς πείσμα όμως
των σφοδρν σημερινν άντιξοοτήτων που έπιβαρύνουν τήν άνάπτυξη,
όλοι οι βασικοί δεϊκτες της οίκονομί
ας έμφανίζουν θετικά άποτελέσματα.
Συγκεκριμένα άπό τόν Μάρτιο καί με
τά τα μηνιαία στοιχετα άπό τό λιανικό έμπόριο, τή βιομηχανική παραγωγή, τόν έξαγωγικό κλάδο, τόν τουρισμό και την οίκοδομική δραστηριότητα , ύποδηλνουν ότι ή οίκονομία
άνακάμπτει και δείχνουν ότι έφέτος
έκτός άπροόπτου τό ΑΕΠ θά άνέβει
κατά 4%."Ενα ρυθμό άνάπτυξης που
δέν τόν έχουμε δεί άπό το 2007 μέχρισήμερα.
Του Θεοφάνη Μαλκίδη
λε ένα άλλο μήνυμα στήν κοινωνία: ότι ό Πρωθυ
Σελ.5
Ο Γεωργιάδης
άπειλεί μέ άπόλυση τούς
άνεμβολίαστους ύγειονομικούς
ΠΕΝΝΙΕΣ
Αύστηρή
γλσσα Δένδια
στούς Σκοπιανούς
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ άναστολής έργασίας είσέρχονται
άπό σήμερα χιλιάδες ύγειονομικοί πού δέν έχουν κά
νει τό έμβόλιο . Παρά τίς άπειλές δτι δέν πρόκειται
νά έπιστρέψουν στήν ίδια θέση έργασίας πού είχαν
εως χθές και νά μήν σπαταλήσουν τόν μισθό πού
έχουν ήδη λάβει καθς πρέπει νά τόν έπανακαταθέσουν , ύπάρχουν άκόμη πολλοί ίατροί , νοσηλευτές καί
ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ συναντήσεις του ύπουργού Εξωτερικν Νίκου Δένδια μέ την πολιτειακή και πολιτική
ήγεσία των Σκοπίων μπορεί νά έγιναν σέ φιλικό κλίμα
μέ έκατέρωθεν φιλοφρονήσεις, στόσο δέν έλειψε
ή σκληρή γλσσα έκ μέρους τής έλληνικής πλευράς
τόσο για τήν σύσφιγξη τν σχέσεων μεταξύ Ερντογάν-Ζάεφ όσο και για τά κενά πού άκόμη ύπάρχουν
Η 15χρονη διάδοχος του ίσπανικού θρόνου Λε
ονόρ και τό δεύτερο μεγαλύτερο παιδί του βασιλιά και της βασιλίσσης της Όλλανδίας, ή 16χρονη
Άλεξία, πρόκει ται νά σπουδάζουν γιά τά έπόμενα
δύο χρόνια στό UWCAtlantic College . Το σχολείο, πού βρίσκεται σέ Ενα κάστρο τού 12ου αίνος,
προσφέρει δραστηριότητες καί θέματα όπως Τό Τά
Τσί καί ή θιβετιανή λογοτεχνία , μέ άποτέλεσμα νά
έχει πάει τό παρατσούκλι Hippie Hogwarts.
Αρκετά μέλη βασιλικν οίκογενειν έχουν φοιτήσει έκεί, όπω ό πατέρας Τής Αλεξία, βασιλιάς BL
λεμ Άλεξάντερ, ένω πέρυσι άτπεφοίτησε άπό έκι και
ή διάδοχος του θρόνου του Βελγίου, Ελισάβετ Τό
κόστος άγγίζει Τις 67.000 λίρες
Βέβαια, μετά τη βαθιά πτση της
οίκονομίας το 2020 ένα ριμπάουντ
του ΑΕΠ δέν πρέπει νά θεωρείται παράδοξο. Τό σημαντικό όμως είναι ότι
ή άνάκαμψη έρχεται καί είναι τύπου ν.
Πιθανότατα λοιπόν άπό τά μέσα του
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια σττήν σελ 3
Όταν ή ευρεία συναίνεση καίγεται σάν τά δάση..
. Ημονάς Google τής Aphabet Inc ή Facebook
Inc καί ή Μicrosoft Corp είναι οί τρείς έταιρείες πού
δαπανούν τά περισσότερα χρήματα για άσκηση
παρασκηνιακής πολιτικής πιέσεως (obbying) στήν
ΕΕ Τέτοιες προσπάθειες θά έπρεπε νά είναι ένα μήνμα άφυπνίσεως πρός τους διαμορφωτές πολιτικής
στήν ΕΕ , στε να ένισχύσουν τά προσχέδια νό μων καί τούς κανόνες του λόμπινγκ , προειδοποιεί
ή tρευνα Του Corporate Europe Observatory καί
του LobbyControl Ο τομεύς Της Τεχνολογίας ξοδεύει πλέον περισσότερα άπό τους τομείς τν φαρμάκων , τν όρυκτν καυσίμων , τν χημικν καί
τού χρηματοπιστωτικού τομέως
Από το 1974, δέν θυμόμαστε άλλη κπερίπτωση και έν συνεχεία νά δηλ - νεiς νά άνατρέξει στό λαίΑποστολάκη . Δέν θυμόμαστε άλλον πολιτικό νά άπονόν μετά τής συζύγου του
πουργού. Θά μπορούσε κα
σει κεύχαριστ, είπα "να
άλλά "ξίπα"
νή γραμμήν, μία ακοινή συνισταμένη , γιά νά βρεθεί ή
δδός πρός τήν πολυπόθητη κδιακομματική συναίνεκόν: Η μισή ντροπή δική
σου και ή μισή δική μου .
άλλά έδ δέν πρόκειται γιά σην σέ έναν έθνικής σημασίδέχθηκε πρόταση για τήν
άνάληψη ύπουργικν καθηκόντων , νά άνακοινθη- ναυάρχου , πρην ύπουρ - πήν. Έδ, καταγράφεται μέ
κε έπισήμως, νά ένημέρωσε γού αι πρην παρ' όλ - γράμματα άνάγλυφα ή άδυότι κθά παραστεί στήν τλ
τή δρκωμοσίας (του) πιθαΕίδαμε ότι πολλοί θεωρούν τό κόχιν του πρην κόλαφο ούτε για ντρο τρα
εχουμέ φωνή!
aς τομέα !
Μεταξύ μας, ή Επιλογή Αποστολάκη ήταν -γιά
πολλούς λόγους, ίδανική ,
Ανανεωμενη κη, οκάμη ηωόνιατη!
γον ύπουργού κόλαφο ναμία τν πολιτικν μας
στό πρόσωπο του πρωθυ- δυνάμεων νά βρούν μία cοιPpontos
Συνέχεια στην σελ. 4
1-9-2021