Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

22oC, 15:00

30oC, 21:00

25oC - Υγρασία 25%-78% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:08 - Δύση ηλίου: 20:12

€0.80

Mea culpa

Ανασχηματισμός της διοίκησης μιας πτωχευμένης Πολιτείας, που έχει προ πολλού ψαλιδίσει τις πολιτικές της
προσδοκίες. Μάταια προσπαθεί να τις αντικαταστήσει με επικοινωνιακά κόλπα, χρησιμοποιώντας τα media,
ένθεν κακείθεν, ως κολυμπήθρες του Σιλωάμ. Προφανώς ο ναύαρχος ρωτήθηκε και συναίνεσε ώστε να ανακοινωθεί ως υπουργός
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προφανέστερα, καμιά συναίνεση δεν υπήρξε ανάμεσα στις ηγεσίες των δυο κατά τεκμήριο μεγαλύτερων κομμάτων. Αυτή εφόσον υπάρχει, γίνεται γνωστή την ώρα που πρέπει. Προηγείται. Πρώτα συμφωνούνται οι πολιτικές και
μετά επιλέγονται τα πρόσωπα που θα τις υπηρετήσουν. Το «δε μούχαν πει πως δεν υπάρχει συναίνεση, στο πρόσωπό μου», δεν αντέχει σε κριτική. 3»

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5421

«ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ» ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ÁõîÞèçêáí ïé åìâïëéáóìÝíïé

Ôï éáôñéêü ðñïóùðéêü ôïõ
Íïóïêïìåßïõ åßíáé åìâïëéáóìÝíï óôï óýíïëü ôïõ,
ìå åëÜ÷éóôåò åîáéñÝóåéò, åê
ôùí ïðïßùí ïñéóìÝíïé ìïëýíèçêáí, ïðüôå äéáèÝôïõí
ðéóôïðïéçôéêü íüóçóçò.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η απειλή του μέτρου της αναστολής εργασίας,
έχει αναγκάσει αρκετούς από
τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς να εμβολιαστούν, όπως
βεβαιώνουν πηγές του Μega
Εμβολιαστικού Κέντρου. Έτσι
από την ημέρα που ανακοινώθηκε το μέτρο έως σήμερα, το
ποσοστό των ανεμβολίαστων
στο Νοσοκομείο έχει μειωθεί
σημαντικά.
ΣΕΛΙΔΑ

«Yankees
stay home»

5»

6»

ÑåóéôÜë
Ìõñôþò Ðáðáèáíáóßïõ
«ÁöéÝñùìá
óôç Ìáñßá ÊÜëëáò»
Απόψε στις 20:30 η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου και το Αχίλλειο Μουσείο οργανώνουν το Ρεσιτάλ Λυρικού Τραγουδιού της παγκοσμίου φήμης σοπράνο, Μυρτώς Παπαθανασίου. 13»

«Ëßöôéãê» óôéò áõëÝò ó÷ïëéêþí
êôçñßùí áðü ôïí ÄÞìï 9»
9ïò Êïñßóóïò
áãþíáò äñüìïõ
óôçí Üììï 2021

Äõï «ìÝóá»
êé Ýíáò ìå
ðåñéïñéóôéêïýò
üñïõò ãéá ôçí
Ýêñçîç óôçí
Ëåõêßììç 4»

ÄùñåÜ
Ôçëåóêïðßïõ
áðü ôçí Asgardia
óôçí ÁóôñïíïìéêÞ
Åôáéñåßá 3»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα