Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ένταξη έργου
του Δήμου Τοπείρου
με προύπολογισμό
στο πρόγραμμα
" Αλιεία και Θάλασσα 2014 2020" του YΠΑAT
ΚΑΘΗΜΕPLNH
Περίμενε να τελεισει το καλοκαίρι
Μαζεύει ομπρέλες
και κατασκευές.πατέντες
από τις παραλίες ο Δήμος Αβδήρων
Τροφήμων η πρόταση τον Δμου Τοπείρου για τη δημ .
ουυγία πρότυπης πιλοτικής μονάδας συλλογής κα μποστοπησης αλιευτικν υπαλαημμάτο oo, απoββή.
τον νδατοχαλλιεργειν συνολικού πρotπολογιομού
ρες , κατά παράβαση 52%.730 ,00 ευρά . Επιτρonή Δαχίρισης του ΠρογρέμΤο καλοκαίρι πε.
ρίοικοι στη ζνη πα
ραλίας Αβδήρων
άφηναν τις ομπρ .
λες ξαπλστρες
τους και διάφορα
άλλα συναφή αντι
κείμενα, (καρέκλες
τραπεζάκια κ.λπ.)
στον αιγιαλό , συχνα
με κατασκευές. ποτέντες που τα στα .
θεροποιούσαν στο
έδαφος μέχρι την ξει η υπηρεσία κα.
επόμενη φορά που θαριότητας:
θα επέστρεφαν για
να κάνουν το μπάνιο
σημείο επί πολλές ημέ.
των κείμενων διατάξεων.
με τους ιδιοκτήτες , να
απομακρυνουν εντός ne - σ1A
ντε (5) ημερων αno την
ξιακή Ροδόπης.Αναπτυξιακή Ανντμη Εταιρεία
Το έργο aη ορά στον στεδιασμό τη διαμόρφαση και
mη λειτονργία πρότ πης, πιλοτικής μονάδας συλλυγής:
δημοσίευσης της n
ρούσος (8108-2021 ) τα
εν λόγω αντιείμενα , ει-ποβλήτυν, με τη χυνήση καοτόμον μεθοδολογιν κα
δάλλως θα θεωρηθούν | Τρτοκάλλων μέσω της προμήθειας κατάλληλου εξοφορετικά θα το πρά ων, σκιαδων, ομπρελν, αντικείμενα nou punα .
ξαπλωστρων και στρο - νουν κά αλοuνουν την
φείων (naρουλια καλω αιοθητική του χωρου
της ακτης και θα οpα. .
δυαχioση των στιοσν αποβλήταν, η onou ατοσκοπεί
ταλέγεται η tνaaeηητοποίηση των πολιτν σε θέματα
συγκεκριμένα pεθούν και απορρι- πιριβαλλοντικής συνείδησης με την ενεργό στμμετοχ
τους στις περοβαίλονπκές δρύσεις του Δημον μας .
Ο Δήμαρχος Τοπείρον. Θυμάς Μίχογλου δηλαισες
Το συγετχριμένο έγν έατως σκοπό τη μτίοση των θ με ανακοίνωση του, Παραλίας -αιγιαλού , καταχρηστικά , προφα - πάγεται για τους Παρa - λνοων ογουτκν αποβήτων του Δήνου Τοπεήου μέoν της επίάευξης σηναντικού ποσοστού εκτροπής ων
Σε διάφορα σημεία
της ακτογραμμής του αντικείμενα βρίοκονται φθουν από την υπηρε .
Δήμου Αρδήρων και ου .
σε κοινόχρηστο χωρο σία καθαριότητας του
Ο Δήμος Αβδήρων γκεκριμένα οτην ζνη και έχουν τοποθετη θεί Δήμου με ότι αυτό συνε
τους καλεί να τα διαπιστθηκε η ύπαρξη woς ατό Πεpιοίκους και βάτες
απομακρύνουν , δια - δισσπαρτων κατασκευ - διατηρούνται στο ίδιο
εραλουτιομό τον εδg dν του Δήου μας μέσω της a50Σκοπιανός φορ στον ΑΟΞ
υλιοματικής έπιστροφής της ogeής ονίας και tων
Ορεπτιχν ουστατικν στο έδεφος..
Ο ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ
ανακοιννει την tνα0ξη
και 2021) ενό σε 4 συΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
της συνεφγωσίες του με
τον επαγγελματία ποδο μα της χοας το
(2016 2017, 2018 , 2021 )
"Φinοσοφικός
Ιστορικός και Ποιητικός Βίος "
βοηθντας τα μέγιστα
στις επιτυχeς της ομά δας του . Στο παλμαρέ
του έχει κι ένα κύπελ.
τική εκδήλωση από την "Ενωση
σφαιριστής θα ενισχύ συ την επιθετική γωμ
Eτην εxδήλυση tυχueστντας
λο Σκυπίων το 2016 εν
ντος στις 299 συμμετο - με το ανδοκό αντιπρο
χές του 149 γκολ και 73 συπευτικό συκρότημα qορές τον τίτλο του ρας του είχε αγωνιστεί
ασίστ. Αγονίς ετα στην τov Σκοπίν κι άλλες 5 πρωταθλητή με την στην Βundesiga με την
χοφυφή της επίθεσης , συμμετοχες με την Ε Σχεντερά, ( 2018, 2019 ήλε..
Ένταξη έργου για το Δήμο Αβδήρων
και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων
Προϋπολογισμού 578.000 E
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020

Τελευταία νέα από την εφημερίδα