Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στη ζυγαριά των θεσμών το έλλειμα του 2022
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜl0PΙΚΗ μ ο
771234
567126
Τρίτη 31 Αυγούστου 2021/ τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.605
Μήνυμα επανεκκίνησης
με τον ανασχηματισμό
Ante portas είναι ο ανασχηματισμός , καθς
ο πρωθυπουργός , εν όψει και της ΔΕΘ,
σκοπεύει να στείλει μήνυμα επανεκκίνησης
Επειτα από ένα δύσκολο καλοκαίρι - λόγω
των Πυρκαγιν, αλλά και της Πορείας της
Πανδημίας-η κυβέρνηση θέλει να γυρίσι
σελίδα και να επικεντρωθεί στην επόμενη
μέρα. σελ 15
Στη ζυγαριά των θεσμν
το έλλειμμα του 2022
ηθα περιλαμβάνει η ατζέντα των συνομιλιν με τηv κυβέρνηση- Σεπτέμβριο οι επαφές
ΔΙΠΛΟΡΕΚΟΡ ΣΤΟ Χ.Α.
Ασφυκτικά γεμάτη θα είναι η αίζέντα των διαβου εκκρεμεί να ακλειδσεω ο δημοσιονομικός στόχος Αφού απαντηθεί αυτό το ερτημα, θα Προκύψουν
λεύσεων με τους θεσμούς . Από την Πορεία των συνομιλιν , Που θα ξεκινήσουν στις αρχές Σεππεμβρίου , οιχρες της Ευρπης, έχουν διασφαλίσει u ρήτρα μάτων . Ποιες θα είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις
εν Πολλοίς θα καθοριστεί και το Περιεχόμενο του διαφυγής , κάτι Που σημαίνει ότι δεν έχουν υποΠροϋπολογισμού του 2022 αλλά και το είδος ( και χρέωση Παραγωγής συγκεκριμένου ύψους Πλεονα - επόμενης χρονιάς, ι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ του 2022 .
τούψος) των φορολογικν ελαφρύνσεων Που θα κα
ταστεί εφικτό να ενσωματωθούν σε αυτόν . Λίγες ημέ επόμενη χρονιά θα κυλήσει με αυξίδο το Πρωτογενές όΠως είναι το Πρόγραιμμα Τέφυρα για την επιδότηση
ρες Πριν ανακοινωθεί η Πορεία του ΑΕΠ για το Πρτο έλλειμμα του -0,5% (ή των 9 12 εκατ. ευρ Που έχουν
εξάμηνο και ένα 10ήμερο Πριν από την ομιλία του
Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης , Στρατηγικής) ή ανθα τροποΠΟιηθεί αυτός ο στόχος
για την επόμενη χρονιά . Η Ελλάδα, όΠως και όλες
οι απαντήσεις και σε σειρά άλλων κρίσιμων ζητη
ΠΩΣ ΑΛΛΑΤΕΙΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΤΑΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Που θα ενσωματωθούν στον Προϋπολογισμό της
σμάτων . Ωστόσο , Πρέπει να αποσαφηνιστεί αν η
ανθα υπάρξει Παράταση σε κάποια μέτρα στήριξης
των στεγαστικν δανείων και ένα από τα κυριότε
εγγραφεί στο Μεσοοπρόθεομο Σκέδιο Δημοσιονομικής ρα - τι μέλλει γενέσθαι με τα κόκκινα στεγαστικά
δάνεια και τους Πλειστηριασμούς. σελ. 3
Πς θα αξιοποιήσειο ΕΦΚΑ
Στην αφετηρία 13 εμβληματικές αποφάσεις
Τεράστια είναι η ακίνητη Περ ουσία Που διαθέτει ο ΕΦΚΑ, με κεντρο του επενδυτικού ενδιααντικειμενική αξία Που υπολογίζεται στο 1,08 διο. ευρ, εν η
εμπορική τους είναι αισθητά υψη- αξιοποίησής τους έχει ήδη ξεκι
λότερη. Ο ΕΦΚΑ έχει στη διάθεσ
του , με βάση τα νεότερα επικα
ροΠΟημένα στοιχεία, 230 πλήρη βληματικές αποφάσεις Που έχουν
κτήρια. Έχει οριζόντιες ιδιοκτη - ληφθεί το τελευταίο διάστημα
σίες σε 169 κτήρια, 69 οικόπεδα
και 49 αγροτεμάχια. Το συνολικό
εμβαδόν των κηρίων ανέρχεται
στα 856.733, 89 τμ. Η μέση ηλικία κονομικό όφελος, ή για ακίνητα
τους είναι τα 51 έτn. ΑΠό το σύνολο των κτηρίων, υπάρχουν 35 το μέσως επόμενο χρονικό διάΠου είναι διατηρητέα , από τα
οΠΟία τα 24 είναι κενά. Στο επί
Αφγανιστάν
Βροχή ρουκετν στο
αεροδρόμιο της Καμπούλ>14
φέροντος βρίσκονται τα φιλέταν
της Αθήνας Που η διαδικασία
νήσει . Η N σας Παρουσιάζει
κατ' αποκλειστικότητα τις 13 εμΜΕ 379% ΑΝΑΠΤΥΕΗ ΤΟ 2020
HRECKITT ΒENCKISER
Ο τυφνας Αντα
σάρωσε τ Λουίάνα
από τη διοίκηση του Οργανισμού
για ακίνητα Που έχουν αξιοπο ηθεί αποφέροντας σημαντικό ο
Castor Maritime
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 360 ΕΚΑΤ. ΔΟΛ.
ΣΤΗ SECOND HAND ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΩΝ >10
Που Πρόκειται να αξιοΠοιηθούν
Σε κατάσταση μείζονος καταστροφής κήρυξε τη Λουζάνα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο
Μπάντεν, δίνοντας εντολή να παρασχεθεί ομοσπονδιακή βοήθεια για να στηρχθούν οι Προσπάθειες αποκατάστασης των Περιοχν Που Πλήττονται από τον τυφνα Αντα. σελ. 14
Ελεγκτικό Συνέδριο
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΡΙΣΙΜΗ
ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
στημα. σελ .4
5+1 κρίσιμα
ερωτήματα
στα road shows
των τραπεζν
Τέλος για όλους
ηεισφορά
αλληλεγγύης
Συνταγή
αποδοτικότερης
υλοποίησης
του ΠΔΕ
Covid-19
6,25% το επιτόκιο
ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 500 ΕΚΑΤ. ΔΟΛ.
ΤΗΣ ELDORADO GOLD
Υπουργείο Ναυτιλίας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 44 ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΚΑΙ 47 ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 10
Από αύριο
οι αναστολές
εργασίας
υγειονομικν
στο ΕΣΥ
Σεπτέμβριος
Από το 2022
Υπ. Ανάπτυξης
Με τον κύκλο των αΠοτελεσμάτων για τα Πιστωτικά ιδρύματα
να ολοκληρνεται σήμερα, κα
θς ανακοιννονται και τα με
γέθη a εξαμήνου της Eurobank
τα βλέμματα στρέφονται σε δύο
road showS Που διεξάγονται Πα ραδοσιακά τον Σεπτέμβριο. Φέ
τος θα διεξαχθούν 8-9 του μηνός από τnν Goldman Sachs και
20 με 23 από την ΒofA. σελ .4
Στην κατάργηση tης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους με
εήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρ θα προχωρήσει
η κυβέρνηση από το 2022, καθς Πρόσφατα έλαβε
σαφές μήνυμα από τους δικαστικούς λειτουργούς ότι
η συνέχιση της επιβολής της εισφοράς αυτής μόνο
στους μισθωτούς του Δημοσίου και τους συνταξιούχους
είναι αντισυνταγματική. Το μήνυμα εστάλη την Περασμένη Παραοκευή στον πρωθυπουργό από την Ενοση
Δικαστν και Εισαγγελέων με τη μορφή αττματος κα
τάργησης uης εισφοράς αλληλεγγύης . σελ .5
Τη βελτίωση του τρόΠου λει
τουργίας των υπηρεσιν Που
εμπλέκονται στην υλοποίηση
του ΠΔΕ αναζητείν το υπουρ
γείο Ανάπτυξης, καθς με απόφαση του υφυπουργού Γιάννη
Τσακίρη συστήνεται 21 μελής
ομάδα εργασίας η οποία θα
αναλάβει τον συντονισμό όλων
των αρμόδιων τμημάτων Που
σχετίζονται με το ΠΔΕ . σελ . 9
Τζόζεφ Ε. Στίγκλιτς
Βραβευμένος με Νόμπελ
Οίκονομικν, καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Columbia
Διοχετεύοντας
χρηματοδότηση
σε συνάρτηση
με το κλίμα
στην ακύρωση
του υποχρεωτικού
εμβολιασμού σελ6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Covid: Στο 7,81% η θετικότητα στα 4.596 rapid tests του ΕΟΔΥ την Τρίτη 7/2
  Συνολικά 166 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου Covid-19 έγιναν χθες, Τρίτη, σε κεντρικά σημεία 62 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Από τον ΕΟΔΥ διενεργήθηκαν 4.596 rapid tests και βρέθηκαν 359 θετικά (7,81%),…Covid: Στο 7,81% η θετικότητα στα 4.596 rapid tests του ΕΟΔΥ την Τρίτη 7/2 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Maersk: Κάτω των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα για το δ’ τρίμηνο 2022
  Η Maersk, από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, ανέφερε την Τετάρτη πτώση στα κέρδη του δ’ τριμήνου, αλλά σημείωσε το καλύτερο αποτέλεσμα πλήρους έτους στην ιστορία της. Ο…Maersk: Κάτω των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα για το δ’ τρίμηνο 2022 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πελοπόννησος: Προβλήματα λόγω παγετού και χιονοπτώσεων – Πού χρειάζονται αλυσίδες
  Προβλήματα σημειώνονται σε περιοχές τις Πελοποννήσου, καθώς συνεχίζεται η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα», σε πολλά σημεία της χώρας. Ειδικότερα, εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα οφείλουν να είναι, σύμφωνα με…Πελοπόννησος: Προβλήματα λόγω παγετού και χιονοπτώσεων – Πού χρειάζονται αλυσίδες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ντάουνινγκ Στριτ: Επίσκεψη Ζελένσκι σήμερα στο Λονδίνο
  Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει την πρώτη του, μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα του, επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τετάρτη, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ. Το αιφνιδιαστικό…Ντάουνινγκ Στριτ: Επίσκεψη Ζελένσκι σήμερα στο Λονδίνο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Έρχεται νομοθετική πρωτοβουλία για τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού
  Νομοθετική πρωτοβουλία για τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού προανήγγειλε από τη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. «Βελτιώνουμε το υφιστάμενο εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας» ανέφερε συγκεκριμένα…Έρχεται νομοθετική πρωτοβουλία για τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ