Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τό1o toυ
να δυοιρεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκτήτης- Εκδότ, Δευθυτής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Ετς 45ο- Α φύλλου 12010 Τιμ00 ευρή Τρίτη 31 Αιγούστου 2021
5ΟΡΤΑΜΕΝΟ ΤΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΥ ΠΡΑΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΣΙΓΟΥΡΟΣ
Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
στροφή του νεδρίοση του υnoupr . την tnoμενη
ηρωθυnουρ . κού συμβουiου , aλλό
μερικη , 6ρxισε η ανt Ε& στη Enonεvία. εν γινουν Πν τη ΔΕΟ, npoστροφη μέτρηση για τον
ανασχηματισμό , χωρίς θεί στη Μaοσαλία . Με Μηtοoτάκης να σηματο
ωστόοο νο είναι anoύ - δεδομένο το nρoγρομμα δοτησει ono τη βήμα
τw nepoκεuή θα βρε . κειμένου ο κυριάκος
ουτό . κυκnoφορούν ήδη
της , την έναρξη ενος vt .
Σήμερα Τρίτη . είναι μοστεί μεν αυτή την ε .τnν κυβέρnon
Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι .
Hα ξεχαθαρίσει γράγορα το τοπίο με τους ανεμβολίαστους
Δεν με εδιοφέρουν tις σκέψεις του ούτε με ou nou ενα nρογραμ.
τα πρόοunα, anho oι δο στενούς του ουνεργά - ματιομένη για την ερχό.
μές , δηλνει ο ίδος σε τες , nnyές διαψεύδουν μενη Τρίτη να γνετα με
τακτικούς συνομιλητές τη φημολογία των nροn - τη νέα σύνθεση της κυ
νουμενων ημερν nou βέρνησης
" Οr στην έxδοσn npooupvν δτεγν
χpεuτικός εμβολιοσμός 115 γατρν και δ
κπικν unaλnnuvν νοοκεμείuν tης κρος
| εinε τo r eερό Τμήμα του Συμβουλίου της
Αν και ο κ Μητοοτ , 1θεnε τη συνεδρίαση
κης δεν έ μοιροστεί του Υnoupnκou Eυμβου .
ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΕΡΟ. ΟΠΟΥ το ΠΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ.
ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΑΝΟΣΙ ,
ΟΤΑΝ ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ
Παρολήρημα από απεμβολιαστ
υγειονομικό..
(ΜΕΡΟΣ Α )
Λίγες
ημέρες
(Από γελοιογραφία του Πετρουλάκη)
το nooοστό αυτό ηρe , Aεγαν οι συνδικαλ .
70% του ηλnouσμού nei να εnανεκτιμηθεί στές του ατρονοση
θα δημιουργηθεί τε στο 90κ . Ακόμη και Aευτικού pοounκo
10% των ανεμβολίa ότι μόνο ένα μικρό
μητέρα η οnoia ήθελε να κάνει to
εμβάλιο στην 16χρονη κόρη της , ένα
εμβολιαστεί το 60 .
χος ανοσίας , Αnό τα
nρτα μου άρθpa , την
στων διατηρεί ενεργο nooστό του κλάδου
- τον ιό στον nλneu . nopoμένει ανεμβολία
στήριζα όυ npensi να σμό . npoκαλεί καθn . στο (εν όλοι θα .
εnpeβaιοει της πληροφορίες ότι
Ανοιξη του 2020, unoαντιεμβολιοστές υγειονομικοί όχι
εμβολιαστεί τουλa. μερινές
στον το 80%, εν σn - στις MΕΟ και το σημα - γέλματός τους να εμ
μερα, μετά την ταχυ . ντικότερο διατηρεί τα βολοστούν .
εισαγωγές
μόνο δεν κάνουν οι ίδιοι το εμβόλιο,
τητa nou μετοδίδεται ανορηνα εργαστή
το κοινό με διάφορους τρόnους
ο Μικαra r, Λουκός η μετάλλαξη Δλτα σε ρια ανάπτυξης νέων