Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Γεωργαντάς: 8.150 υγειονομικοί έχουν κλείσει ραντεβού εμβολιασμού
>>> ΤΕΛ.
01ΚΟΝΟΜΙΚΗ 11
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6050 Τρίτη 31.08.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΑΤτικές Εκδόσεις:
Η σύνθεση του
νέου Διοικητικού
Συμβουλίου
Οικονόμου:
Τεράστιο θεσμικό και Πολιτικό
Πρόβλημα η δήλωση του κ. Τσίπρα
Eurobank:
>>> Τελ.
>>> Τελ.
Ενθαρρυντικά σινιάλα για την Πορεία
της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο
Η εταιρεία ΑΤΤικές Εκδόσεις
Αννυμος Εκδοτική Εται ρεία
γνωστοποιεί Προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά την 26η
Αυγούστου 2021 συνεδρίασε το
νέο Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας, Το οΠοίο ορίστηκε με
απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της
26.08.2021 , Προκειμένου να
συγκροτηθεί σε σμα και να
ορίσει τα εκτελεστικά και μη
εκτελεστικά μέλη αυτού, λαμ
βάνοντας υπ όψη τον ορισμό
Των Τριν (3 ) ανεξάρτητων
μελν από την Γ.Σ
Νέο ηνγμαμα Εξοικονομό:
Εος 75% 0ι επιδοτήσεις
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
τ οποίο θα διοικήσει την Ετα
ρεία με τριετή θητεία, ήτοι έως
την 26/08/2024, η οποία θητεία
Παρατείνεται αυτόματα μέχρι
τη λήξη της προθεσμίας εντός
της οποίας πρέπει να συνέλθει η
αμέσως επόμενη Τακτική Γενική
Συνέλευση του έτους 2024 κι
μέχρι τη λήψη της σχετικής
απόφασης, συγκροτήθηκε σε
σμα, ορίζοντας τα εκτελεστικά
και μη εκτελεστικά μέλη τυ,
ως ακολούθως.
Newsphone:
Από 10/9 Παύει η διαπριγμάΤευση των μετοχν στο ΧΑ
Τείνων και τα λοιπά Πρόσωπα
Που ενεργούν συντονισμένα με
αυτόν σύμφωνα με το άρθρο
2 (ε) Του Νόμου (το Δικαίω μα
Εξαγοράς>) και
( β) όρισε ως ημέρα Παύσης της
διαπραγμάτευσης των μετοχν
της Εταιρίας την 10.09.2021,
σύμφωνα με το άρθρο 2 της
Απόφασης.
2. Κατά την υποβολή Του ατήματος άσκησης του Δικαιματος
Εξαγοράς , Το Δικαίωμα Εξαγοράς
μετοχές (οι <Μετοχές > )που
αντιπροσ πευαν
6,30% επί του κατα βεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων Ψήφου της Εταιρίας. Περατέρω από την ημερομηνία υποβολή του αιτήματος σχέση με Τις προηγούμενες
άσκησης Του Δικαματος Εξαγοράς έως τη λήξη της συνε
δρίασης του Χρηματιστηρίου
Αθηνν στις 26 Αυγούστου
2021 ο Προτείνων Προέβη σε
αποκτήσεις 6.675 Μετοχν.
<ΑNKΟΣΤΑΡ
ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
<ΠροΘεοχάρης Φιλιππόπουλος,
Πρόεδρος, μη εκτελεστικό
μέλος
τείνων>) ανακοιννει ότι στις
26 Αυγούστου 202 1, Το ΔοΙ Το υπουργείο Περιβάλλονπος και Ενέργειας έδωσε στη δημοσιότητα τον
οδηγό του Προγράμματος, με στόχο να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο
στους ενδιαφερόμενους πολίτες αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, ενόψει της προκήρυξης του
ητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς:
Enrico
Vigano,
εκτελεστικό
Αντιπρόεδρος,
μέλος
Νικόλαος Πανόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
ενέκρινε
Αυγούστου 2021 αίτημα του
Προτείνοντος σχετικά με την
άσκηση, σύμφωνα με το άρθρο
3461/2006 (ο
Carlo Luigi Mandelli,
Μέλος , μη εκτελεστικό
Alessandroο Edoardo Franzosi,
Μέλος , μη εκτελεστικό.
Στέφανος Τρουπάκης,
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό
μέλος
<Νόμος>) και την Απόφαση
1/644/22.4.2013 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (η ),
του δικαιματος εξαγοράς των
υπολοίπων
Προγράμματος για να ετοιμά- δράσεις ενεργειακής αναβάθσουν τα απαραίτητα δικαιοαφορούσε
μισης κτιρίων.
1.747.065
σεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα Που έχει τεθεί ,
καθς και να εξοικειωθούν με
Τις αλλαγές που εισάγονται σε
Αυτονομν:
Αυτά είναι τα Ποσοστά επιδόΤ
ησης του νέου Προγράμματος
- Ποια τα εισοδηματικά κριτήρ
Ποσοστό
κοινν ,
ονομαστικν, μετά Ψήφου μετοχν
της αννυμης εταιρίας με την
επωνυμία
Μαρία Μπαγικου,
<ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΗ
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό
μέλος
Ελένη Αννα Κυρκιλή,
Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό
μέλος.
ΕΛΛΑΣ
AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
TΗΛΕΗΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ> (η Εταιρία>)
τις οποίες δεν κατέχει ο ΠροCreated by Universal Document Converter