Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
31 Αύγούστου 2021
Άριθμ. φύλ . 42048
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Τά καταθέσια της τιμίας ζνης της Θεοτόκου
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία, νεφσεις και βόρειοι άνεμοι. Θερμοκρασία έως 33β.
Σελήνη 23ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.54-Δύσις ήλίου 7.56
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις , βροχές καί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 30β.
Φωτιές : ΗΔικαιοσύνη σαρνει κινητά
καί διερευνα πληροφορίες για ίσλαμικούς πυρήνες
Λίστες μέκαρτοκινητά μίας χρήσεως σε Εύβοια, Βαρυμπόμπη, Πελοπόννησο
Στόμικροσκότιο πληροφορία γιάχρηματοδότηση άνραίων μουσουλμάνων
έκτός διεθνούς τραπεζικού συστήματος
ΣΤΑΨIΛΑ> τν σαββατιάτικων έφη - κατά τις ήμέρες τν μεγάλων πυρκαϊν
μερίδων πέρασε πρό όλίγων ήμερν ή ήσαν ίδανικές γιά τό ξέσπασμα της φο είδησις , ότι ή Δικαιοσύνη έρευνά την π- τιάς , άλλά και πάλι δ τεράστιος άριθμός
θανή σχέση ίσλαμικν πυρήνων μέ τίς τν έστιν που ταυτοχρόνως έξεδηλ
μεγάλες πυρκαΐές πού έπληξωντήν χρα
τις τελευταϊες έβδομάδες Στό ίδιο πλαίσιο έρευναται και έξωθεσμικό σύστημα πληρωμν , τό όποιο χρησιμοποιουν γειές τους, τήν στιγμή άκριβς κατά την
οί μουσουλμανικές όργανσεις, καθς
ύπάρχουν βάσιμες ένδείξεις ότι μέσω λον στήν έπίτευξη τοϋ πλέον καταστροτέτοιων δικτύων χρηματοδοτουνται τέ
τοιες ένέργειες έναντίον της Ελλάδος
και άλλων εύρωπαϊκν χωρν πού άπο- όλες τίς σχετικές πληροφορίες και έπι τελούν στόχους τής κακοποιού δράσε - βεβαίωσε τό γεγονός, δτι ή έλληνική
ς τους . Εμπειρογνμονες έπισημαί- Δικαιοσύνη έχει έπιληφθεί της ύποθέ
νουν ότι ναί μέν οί κρατούσες συνθήκες
πολλαπλές μάλιστα κατευθύνσεις Κατ
έντολήν τού είσαγγελέως τού Αρεί - όποία πέρασαν. Τίς έρευνες έποπτεύου Πάγου B. Πλιτα τρείς τούλάχι - ειό άντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
στον λειτουργοί προβαίνουν σέ έρευ - Λ.Σοφουλάκης, δδποίος είναι δύπεύνα έφαρμόζοντες τήν τακτική άναζη
τήσεως του όργανωμένου έγκλήματος, νωμένου έγκλήματος σέ όλόκληρη την
Στό πλαίσιο αύτό γίνεται κσάρωσι χωρα. Τόν άμεσο συντονισμό έχει ή
δλων τν καρτοκινητν τηλεφωνων ριμένη, ή όποία έχει την εύθύνη του
μίας χρήσεως πού ήγοράσθησαν την οργανωμένου έγκλήματος στήν Αττι
τελευταία περίοδο και κυρίως αυτν,
πού ένετοπίσθησαν στίς καείσες περιοχές, πρίν και κατά τήν έκδήλωση
των έστιν της φωτιάς. Οι κινήσεις
τν κατόχων τους θά διερευνηθούν δι εξοδικς καί θά άκολουθήσει έπιτόπια
έρευναγιά ένδείξεις ύπάρξεως πυροδοτικν μηχανισμν στά σημεία άπό τά
θυνος για τήν άντιμετπιση του όργανοντο ήταν άφύσικος. Οί ίδιοι τονίζουν
ότι οί έπίδοξοι έμπρηστές άσφαλς καί
θά προέβαιναν στίς έγιληματικές ένέρ
είσαγγελεύς Εφετν Αθηνν Στ. Πεδτοία οί καιρικές συνθήκες θά συνέβαλ
κή και συνεργάζεται άμεσα μέ τήν ΓΑΔΑ για τήν άποκάλυψη τού όργανωμέ
νου σχεδίου γιά τις φωτιές .
φικού άποτελέσματος
Η Εστία διερεύνησε έπιμελς
1 Ιδιαίτερα σημαντικός και δ ρόλος
του πρην άντεισαγγελέως του Άρείου
σεως και έχει άρχίσει την έρευνα πρός
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μητσοτάκης
- Γεραπετρίτης
άπειλούν μέ μήνυση
τόν Καρανία
Έμπιστοσύνη: ή καρδιά του άνασχηματισμού
Πς θά λειτου ργεί
δάτομικός
κουμπαράς γιά
τους άσφαλισμένους
οι ΠΑΛΑΙΟΙ πεπειραμένοι πολιτικοί λένε ότι ό κα- μέτρο που ή έκτασή τους πλήττει σέ εύρεια κλίμαύτερος άνασχηματισμός μιας κυβέρνησης είναι ο
πρωτος . Ή συγκρότησή της μετά άπό νωπή λαϊκή θυπουργοί, συνιστουν κατ' ούσίαν έμμεση όμολοέντολή . Αύτή είναι ή καλύτερη στιγμή κάθε πρω- γία άποτυχίας. Άρα οί άλλαγές πρέπει νά γίνονται
θυπουργου. Μέ δπλο τήν λαϊκή έτυμηγορία καταρ- μέ φειδ , όχι σέ εύρος τέτοιο πού νά ύποδηλούν
τίζει τόν κατάλογο του Υπουργικου Συμβουλίου ότι ή Κυβέρνηση άπέτυχε . Διότι τότε ένσπείρεται
τν όνείρων του . Όλοι οι έπόμενοί άνασχηματι - ή άμφιβολία για τό πολιτικό προσδόκιμο του νέσμοί έχουν άναγκαστικς μέσα τους τό στοιχείο ου σχήματος και "σιτίζεταιν έπικοινωνιακά ή άντιτν ίσορροπιν, των συμβιβασμν και των υπολο-πολίτευση. Υπ' αυτήν τήν έννοια δέν είναι εύκογισμν . Είδικς όταν πραγματοποιουνται ένα έτος λη ή άποστολή του Πρωθυπουργου στό έγχείρηπρό τν έκλογων . Καλή ρα . Άκόμη και αύτοί που
ίκανοποιοϋν τό αίσθημα της κοινής γνμης δέν Είναι ισως ή πρτη φορά κατά τήν διάρκεια της
άντέχουν για πολύ στήν φθορά του άδυσπητου διακυβέρνησής του που καλείται νά σπάσει άβγά
πολιτικού χρόνου. Ο όποιος στις μέρες μας τρέ- καί ταυτοχρόνως νά κρατήσει τήν παράταξη ένω χει μέ τίς ταχύτητες του διαδικτύου. Όχι μέ τίς πα- μένη στόν δρόμο πρός τις έκλογές . Μερικές έπι
λαιές . Υπό αύτήν τήν έννοια ό σχεδιαζόμενος άπό σημάνσεις:
τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσεχής
άνασχηματισμός θά έξαντλήσει, άνεξαρτήτως των
προθέσεων του κυρίου Μητσοτάκη, την ουναμι- τόν έαυτό της διαθέτει ένα σμα ύψηλόβαθμων
κή του τό άργότερο τρείς μήνες μετά την Διενη άξιωματούχων πού έκτός τής μίζερης καθημερι Εκθεση. Τά Χριστούγεννα . Δημοσκοπικά μέχρι
έκει φθάνουν στήν καλύτερη περίπτωση τά καύ -νοτητας έχει μία και μόνο άποστολή: νά σκέφτεται
σιμα τν άνασχηματισμν. Προφανως και ή κοινή καί να σχεδιάζει. Χωρίς νά συμμετέχει στίς τριβές .
γνμη ζητά θυσίες γιά λάθη και παραλείψεις των
πρόσφατων καταστροφικν πυρκαϊν , άλλά αυτό
που τελικς κρίνει τίς έκλογές δέν είναι οί άνα - κομπάρσοι- όφείλουν νά ύλοποιουν. Σύμφωνα μέ
σχηματισμοί άλλά τά άποτελέσματα της πολιτικής τήν άποστολή πού τούς τάσσει τό Σύνταγμα .
κάθε κυβέρνησης. Οι άνασχηματισμοί μάλιστα στό
κα τά πρόσωπα που έχουν έπιλέξει οί ίδιοι οί πρωΠΡΟΣΩΠΚΗ έπίθεση στήν οίκογένεια
του Πρωθυπουργού καί του ύπουργου
Επικρατείας Γιργου Γεραπετρίτη έξα πέλυσε δ Νίκος Καρανίκας προκαλν
τήν έντονη άντίδραση τού Μεγάρου
Μαξίμου. Οκυβερνητικός έκτρόσωπος
Γιάννης Οίκονόμου έκανε λόγο για anθη στοχοποίησην τής κόρης του Κυριά
κου Μητσοτάκη, έπειδή έπέλεξε νά συνεχίσει τις σπουδές της στό άμερικανι
κό πανεπιστήμιο Yale και έκανε γνωστό δτι κσέ τέτοιου είδους άθλιότητες
Στήν Όλομέλεια τής Βουλής
τό νομοσχέδιο μέ τίς άλλαγές
στήν έπιχουρική άσφάλιση
μα που σχεδιάζει νά πραγματοποιήσει προσεχς .
(σελ. 2)
Εθνικά έπικίνδυνη
στρατηγική
άπό τό Οίκουμενικό
Πατριαοχείο
ην σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού
- Τό έπτελικό κράτος ς σύλληψη δέν είναι λάθος.
Αντιθέτως . Κάθε δυτική κυβέρνηση που σέβεται
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνελήφθη ό παίκτης
του Όλυμπιακού
Ρούμπεν Σεμέδο
για βιασμό άνήλικης
Πρόθυμοι ύποψήφιοι για την
Αοχιεπισκοππή Κρήτης δηλνουν
έτουμοι για <όνωση μέ τό Πατοι
αρχείο-Ο κίνδυνος τά Σταυροπήγια Μοναστήρια να άνοίξουν
τήν κερκόπορτα νά μπεΐ ή Τουρκία
σέ διεκδικήσεις έλληνικής γής
Τά δε Υπουργεία, τά όποια πρέπει νά πρωταγωνιστουν στήν λήψη κάθε νέου μέτρου - γιατί δέν είναι
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
ΗΤΑΝ 31 Αύγούστου του 2006 όταν ό
Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Είρηναίος
άνέλαβε τό πηδάλιο της ήμιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης. Ακριβς
δεκαπέντε χρόνια μετά, ή άντικατάστασή του έχει δρομολογηθεί Ο κ.
Είρηναϊος είναι ένας κληρικός που
άφησε τήν προσωπική του σφραγίδα
μέ τήν διακριτικότητα και το πράο
του ύφος . Οι φυσικές δυνάμεις του
τόν έχουν έγκαταλείψει και σύντομα
είναι κοινή παραδοχή , θά υπάρξει δι
άδοχος. Τούς τελευταίους έξι μήνες
έξελίσσονται ζυμσεις καί παρασκηνιακές συμφωνίες άπό συγκεκριμένους ύποψήφιους πού έπιθυμούν να
τόν διαδεχτουν. Υποψήφιοι συνομιλούν μέ τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο.
Σχεδιάζουν τήν έπόμενη μέρα καί
Άλλαγές στήν Κυβέρνηση
σε βάθος προαναγγέλλει
6 Οίκονόμου
Οί δικαστές ζητούν
τήν κατάργηση
τής είσφοράς άλληλεγγύης
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ είς βάθος πού άναμένεται
να κάνει δ Πρωθυπουργός έχει θέσει σέ συναγερμό
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πού περιμένουν τηλεφνημα άπό τό Μέγαρο Μαξίμου γιά νά τούς ένη
μερσει για τυχόν ύπουργοποίησή τους Τό μέν Μα
ξίμου συνιστά κστρατηγική ύπομονήν , άλλά όλοι
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ή είσφορά άλληλεγγύης για
τούς δικαστές ζητεϊ μέ έπιστολή της στόν Πρωθυπουργό και τόν άναπληρωτή ύπουργό Οίκονομικν ή
"Ενωσις Δικαστν και Είσαγγελέων . Τόσκεπτικό τού
αίτήματος είναι ότι οί έργαζόμενοι στόν δημόσιο το
μέα και οί συνταξιούχοι (όλοι περιλαμβάνονται στήν
Συνέχεια στήν σελ . 3
. Μιά γυνακα που ίσχυρίζεται ότι ήταν μία άπό Τς
έρωμέες Τού Τζν Κέννεντυ προβη σέ άποκαλύψες
ΣΣ ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε τόΣάββατο στήν
" AirMail" ,ή Νταίάν ντέ Βκείπε ότι εχε σχέση μέ
τόν πρην Πρόδρο τν ΗΠΑ ότανήταν 20 έτν . Ή
σχέσις φέρεται νάξεκίνησε τό 1958 μέ τόν Αμερκανό
Πρόεδρο νά έχα τήν διπλάσια ήλικα της Η πέ Βόγκ
τρα 83 έτν, είπε ότι ήταν φοτήτρια στό Κολλγιο Ράντκλιφ του Καίημπριτζ Τής Μασσαχουσσέτ
της όταν παρέστη στό Τρτο της πολιτικό δείπνο
γιά τόν Κέννεντυ Οί δυό του, σύμρωνα μέ τήν ιδια
συνηντήθησαν άρκετές φορές μετά Τήν έδήλωση. Τe
λικά, είπε ή ντέ Βέγκ, όΚέννεντυ τήν κάλεσε στό διαμέρισμά του στήν Βοστνη, Καί έν συνεχεία έγκατ
λειψε τόμεταπτιχιακό της καί μετακόμισε στήν Οίά
σιγκτων. Ό Κέννεντυ μάλιστα τήν καλούσε στά ίδιωΤικά του διαμερίσματα όταν έλειπε ή Τζάκι Κένεντυ
Συνέχεια σττήν σελ.3
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ό διάβολος των έμβολίων κρύβεται στίς λεττομέρειες
θυμάμαι , Φεβρουάριο tού καί δέν Βά ύπάρχει πρό είναι , δηλαδή , σάν τό ΠΑβλημα Σήμερα , δεκαοκτ μήνες άργότερα, δ ioς
έίναι έδν καί μάλιστα νo μένος δυνατό, δπως ήταν
πως προβλέπουν οί είδικοί
Επί τν λυμάτων , βαίνου
ΣΟΚ, που πήγε σχεδόν σού μπιτο στόν κύριο Τσίπρα! με όλοταχς πρός τά δέκα
Ο s άλλάζα χρμα, έμφά - χλιάδες κρούσματα ήμερησίνιση, πανωφόρι και συμπριφορά και έμφανίζεται κά - φή όλων άπό τίς διακοπές
θε τόσο έκεί που δέν στόν
του 2019, έναν έκ τν κορυ. Τόμιούζικαλ μέ τραγούδια του Μπόμπ Ντίλαν
Girl From The North Countuy θά κάνει πρεμιέ
ρα στις 13 Όκτωβρίου στό Belasco Theater τής
Νίας Υόρκης Το άλμπουμ μέ τά τραγούδια κυκλοφόρησε πρίν άπό λίγες μέρες και έδόθη στήν δημοσιότητα τότραγούδι