Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

30oC, 21:00

24oC - Υγρασία 17%-72% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:07 - Δύση ηλίου: 20:13

€0.80

Ôï óýíäñïìï ôçò Óôïê÷üëìçò*

Η αύξηση των δημόσιων δαπανών για την παιδεία ως απαίτηση εμβληματικού κινήματος, που συνδέθηκε με τον εκδημοκρατισμό και την ακροτελεύτια επιταγή του Συντάγματος, στοιχειώνει έκτοτε τις μέρες μας. Ημών των μεγαλύτερων. Όσων δηλ. μετάλαβαν των «αχράντων μυστηρίων» του «15% για την παιδεία» και του «114». Και των επιγόνων τους, της Νομικής και του Πολυτεχνείου, όταν
η ελευθερία και η παιδεία ως αίτημα ταυτίστηκαν με την επιβίωση. Έτσι που η προσδοκία αυτή, ανέκαθεν και εγγενώς του προοδευτικού κινήματος, η παιδεία, να παραμένει και τώρα στόχος αλλά και μέτρο των επιδιώξεών του. 3»

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5420

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΑΤ & ΣΤΟ ΝΟΙΚΙ

Äß÷ùò ðáíéÜ & Üñìåíá
Áç Íéêüëá âüçèá

Åéêüíåò ìå 27áñéá ôìÞìáôá äåí èá ëåßøïõí ïýôå êáé öÝôïò

Ðñïôåñáéüôçôá
ôïõ ÐÏÕ êáé
ôçò UNICEF
íá ðáñáìåßíïõí
ôá ó÷ïëåßá
áíïéêôÜ öÝôïò
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) και η UNICEF
κάλεσαν τις κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να διασφαλίσουν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά παρά την αύξηση των κρουσμάτων, λέγοντας ότι είναι «ζωτικής σημασίας η μάθηση στην τάξη να
συνεχίζεται αδιάλειπτα», μετά
τη μαζική αναστάτωση στην
εκπαίδευση που προκαλείται
από την πανδημία.
ΣΕΛΙΔΑ

Το 40% των μαθητών περίπου των δημοσίων νηπιαγωγείων στεγάζομνται σε 14 κοντέινερ, σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ.
ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 4&5»

Îåêéíïýí áñ÷Ýò ôïõ 2022 ôñßá óçìáíôéêÜ Ýñãá ïäïðïéßáò

8»

Ôï Ýñãï ôçò áðïêáôÜóôáóçò
ôïõ ×ÕÔÁ Ôåìðëïíßïõ
Ï áíôéðñüåäñïò ôïõ ÓÕÄÉÓÁ, åðß 12 ÷ñüíéá äÞìáñ÷ïò Êåñêõñáßùí, ×ñýóáíèïò ÓáñëÞò, ðåñéãñÜöåé ôéò åíÝñãåéåò êáé ôéò äñÜóåéò ðïõ õëïðïßçóå ï êåñêõñáúêüò Óýíäåóìïò ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò åãêáôÜóôáóçò óôï Ôåìðëüíé. 10»

«×ôýðçóå»
ðÜëé êüêêéíï
ôï ÅÊÁÂ
Ôï ôñï÷áßï
óôï Ôñßêëéíï
õðåíèõìßæåé 7»

Áðüøå, ïé ðïéçôÝò
ôçò ÊÝñêõñáò áðü
ôï ÄÇÐÅÈÅ ÅêäÞëùóç áöéåñùìÝíç
óôïí Åñùôüêñéôï ÌùñáÀôç
óôïí ÐÏÉÁÈ 13»

6»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα