Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
30 Αύγούστου 2021
ΑΤΤΙΚΗ Αθριος καιρός μέ μετρίους άνέμους. Θερμοκρασία έως 34β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές . Ανεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία εως 31β.
Αριθμ. φύλ. 42047
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Άλεξάνδρου, Ίωάννου, Παύλου πατριαρχν Κων/πόλεως
Σελήνης Τελ. Τέταρτο ΙΑνατολή ήλίου 6.53-Δύσις 7.57
ΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝΟΛΕΣ ΟΙΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝΣΕ ΚΑΡΡΙΕΡΑΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ.ΟΧΙΟΜΩΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ!
103 θέσεις κενές
στην Σχολή Εύελπίδων!
Στίς είδικές κατηγορίες τν όπλων- Θά λείψουν άπό μάχιμες μονάδες τν Ένόπλων ΔυνάμεωνΊδού τά άποτελέσματα του νέου συστήματος πανελλαδικν έξετάσεων
ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ της Εστίας αψεύδουν. Ας τά άναζητήσουν . Εμείς
του Σαββάτου για τίς παρενέργειες σταθήκαμε στίς συνέπειες στίς σχοπού προκαλούνται στίς άκριτικές πε-λές άκριτικν τεριοχν στίς όποίες
ριοχές άπό τήν πρτη έφαρμογή του είσήχθησαν έλάχιστοι είσακτέοι, τήν
νέου συστήματος πανελλαδικν , δη- στιγμή πού ποτέ σέ αυτές δέν είσήμιούργησε αίσθηση. Ήνχλησε. Κάποιοι πού διάβασαν μόνο τήν πρτη
σελίδα τής έφημερίδος στό διαδίκτυο φοιτητές πού έπιαναν την βάση. Χαέσπευσαν μάλιστα νά διαστρεβλ - ρακτηριστικό παράδειγμα, ή Νοσησουν τήν θέση μας και νά ύποστηρί- λευτική Διδυμοτείχου, όπου είσήχθη
ξουν ότι είμαστε ύπέρ τής είσαγωγής μόνον ένας άπό τό Γενικό Λύκειο.
στά ΑΕΙ μέ βαθμό δύο και τρία . Πό σο ψεύτες! Τά πρωτοσέλιδά μας δταν δμως ή δικαίωσις! Οί άτέλειες στν
ή ύπουργός Παιδείας νομοθέτησε τήν σχεδιασμό του συστήματος κτύπηβάση, ή Συμφωνία μας έπί τής άρχής σαν έκτος άπό τά άκριτικά ΑΕΙ και τις
και οι έπισημάνσεις μας σέ έπί μέ - Ενοπλες Δυνάμεις . 103 θέσεις εύελρους θέματα είναι έκεί γιά να τούς διγορίες τν Όπλων οι όποιες έπί δε
καετίες έκαλύπτοντο, έμειναν κενές
Και μάλιστα θέσεις εύέλπιδων άξιω - λάθη της . Μεγαλύτερη άπόδειξις γιά
ματικν πού προορίζοντο για μάχι - αυτό , πλήν τής άποκαλύψες μας γιά
μες μονάδες τν Ενόπλων Δυνάμεων! την Σχολή Εύελπίδων , είναι και τά
Από τις όποίες θά λείψουν! Εν οί θέ
σεις Εύελπίδων των λεγομένων σω μάτων πού δδηγούν σέ θέσεις ύπαλ - σχολές της Άνατολικής Μακεδονίας
ληλίας , έκαλύφθησαν όλες! Τί έχουν Θράκης . Καί προκαλούν τεράστια δυ
άρά γε νά ποϋν σήμερα δσοι χαιρέ - σφορία στούς έκει πληθυσμούς
κακα μας κατηγόρησαν ότι κάνουμε τάχα άντιπολίτευση στήν Κυβέρνηση; Τίποτε! Άς τό ξεκαθαρίσουμε χιλιάδων φοιτητν όχι μόνο ένισχύμέ άφορμή τό λυπηρό αύτό γεγονός
της Σχολής Εύελπίδων: ή Εστία
κάνει έθνική συμπολίτευση . Μέ μα
τιά έθνική και όχι κομματική, Στηρίζει τήν φιλελεύθερη παράταξη άναδεικνύοντας και τά σωστά της και τά
χθησαν φοιτητές μέ βαθμό δύο καί
τρία . Αντιθέτως , πάντοτε είσήγοντο
άποτελέσματα των είσακτέων πού
δδηγουν σε έρήμωση τίς άκριτικές
Σέμιά περιοχή δπου ή παρουσία
Πρίν άλέκτορα φωνήσαι ήλθε
ει τήν οίκονομία άλλά δίδει μια γ νικτερη είκόνα άναζωογοννήσεως
πού τόσο έχει άνάγκη για πολλούς
πίδων και μάλιστα στις είδικές κατη
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μείωσις ΕΝΦΙΑ
καί άσφαλιστικν
είσφορν
τήν έπομένη διετία
Τά κοομιά καί τά μαχαίρια
Πς ή Λήμνος έγινε Λέσβος!
ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΟ δρίζοντα διετίας προετοιμάζεται τό πακέτο τν φοροελαφρύνσεων πού θά έξαγγείλει ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άπό τό βήμα
της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Τό οίκονομικό έπιτελείο έχει ξεκινήσει
νά καταρτίζει τήν τελική είσήγησή του
πρός τόν Πρωθυπουργό, μέ τό (καλάθν
τν παροχν νά περιλαμβάνει μεισεις
φόρων καιάσφαλιστικν είσφορν ,
έν δέν άποκλείεται άναλόγως πρός τόν
δημοσιονομικό χρο πού θά έξευρεθεϊ
βάσει και τής τελικής διαμορφσεως
του ΑΕΠ κατά τό β τρίμηνο του έτους ,
τό πακέτο νά διευρυνθεί και νά ύπάρξει και μία έκπληξις γιά τά είσοδήματα
του 2021.Η είσήγησις του οίκονομικού
ΓΙΑΤΙ πρέπει νά έχουμε πανεπιστήμιο και στήν Κα- τεύθυνση των νέων σέ τεχνικά έπαγγέλματα , ΑΕΙ
στοριά και στήν Κοζάνη και στήν Ξάνθη και στίς Σέρ- πού νά ικανοποιουν τίς άνάγκες της άγορας . Αναρες και στήν Κομοτηνή και στήν Σάμο και στήν Όρε - φέρομαι στό σκέλος της παιδείας τρα . Διαφων
στιάδα; Γιατί πρέπει νά έχουμε νοσοκομείο καί στήν δομικά μέ αυτή την προσέγγιση γιά μία σειρά λόΚαβάλα καί στήν Ξάνθη και στήν Κομοτηνή και στήν γους. Ο πρτος και βασικότερος είναι ότι καθέ Άλεξανδρούπολη; Γιατί πρέπει τό κράτος νά συντη- νας άπό αυτούς που ζουν στήν έλληνική περιφέρει σπάταλες δομές σέ άκριτικές περιοχές μέ μόνο ρεια ίδίως στίς άκριτικές περιοχές της Μακεδοκριτήριο τά ρουσφέτια των βουλευτν , τους διορι - νίας , της Θράκης και των νησιν του Αίγαίου μεσμούς τν γηγενν, τά συμφέροντα αύτν πού νοι- τρούν για δύο καί για τρείς Ελληνες . Όχι γιά έναν.
κιάζουν γκαρσονιέρες καί πουλάνε σουβλάκια; Για- Μέ ά κορμιά τους παρατεταγμένα έκει διασφαλίτίπρέπει νά μένουν άνοικτά τά έργοστάσια της ΔΕΗ ζουν τήν έδαφική άκεραιότητα και τήν έθνική κυστήν Πτολεμαϊδα και νά πληρνουμε χαραμοφάη- ριαρχία. Ο,τι έκανε και ό βοσκός στά"ιμια μέ το διδες δημοσίους ύπαλλήλους ένω μπορούμε νά έχου- κό του κορμί Μέ τίς ίδιοκτησίες τους και τίς έπιμε άνεμογεννήτριες στά καμένα τής Εύβοιας μέ δω - χειρήσεις τους οί όποίες άποκαλούνται ύποτιμηρεάν έργατικό δυναμικό τούς άνέμους;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τούς άναγνστες μας
γιά την αύστηρότητα μέ την όποία έσχολίασαν τήν γεωγραφική άταξίαπού έταρατηρήθη στό πρωτοσέλιδο τής έφημερίδος μας τό
Σάββατο. Τήν έπιζητουμε "Ομως διευκρινίζουμε τό έξής Όταν δ πολυτονιστής δαίμων
του ύπολογιστού μετατρέπει τό Λήμνος
ότου έμειναν δεκάδες κενές θέσεις είσα
κτέων (όπως προκύπτει άπό την άνάγνωση
του ρεπορτάζ της Εστίας ) σέ Λέσβος.
δέν δημιουργείται πολιτική σχολή. Γίνεται
λάθος. Τό όποίο άναγνωρίζουμε . Αύτό όμως
δέν θά κοστίσει στούς άκρίτες μας. Τά σχε
διαζόμενα λουκέτα σέ σχολές της άκριτικής
περιφέρειας στήν Μακεδονία, την Θράκη
και τάνησιά του Αίγαίου όμως θά κοστίσουν
άν τελικς ύλοποιηθουν , Και δέ θά είναι
άπλς λάθος. Άλλά έθνικό έγκλημα. Όσο
για κάποιους πού εύκαιρίας δοθείσης μς
κατηγόρησαν γιά λαϊκισμό: Δέν έκπλησσόμεθα. Αγαπούν τούς λίγους και έχουν πάρει
άποδεδειγμένα έδ και καιρό διαζύγιο άπό
κάθε τί λαϊκό και έθνικό . Η Εστίω, έφημερίς πού κυκλοφορεί άπό τό 1876 μακριά
άπό τρέχουσες μικροκομματικές σκοπιμότητες, είναι μέρος της έθνικής μας ζωής. Και
δικαιούται νά έχει μιά ματιά πού ύπερβαίνει
τίς τετραετίες
τικς γκαρσονιέρες και σουβλατζίδικαν (αυτά
μπορούν νά έχουν-οι πιδοτήσεις για έπενδύσεις
Τήν γνωρίζω άριστα αύτή τήν οίκονο μική σχολη Τήναν σέ Αθηναίους άετονύχηδες) έχουν ρίζες έκει
προσέγγισης τν πραγμάτων που προωθεί μαζικά
λουκέτα σέ πανεπιστήμια καί νοσοκομεια και εργο - λουν στό έθνικό ΑΕΠ όσο τό λεκανοπέδιο, ίσως νά
στάσια της περιφέρειας. Μου είναιγνωριμηαποτην μήν πληρνουν τεράστιους φόρους άλλά ή παρουέποχή του έκσυγχρονισμου, αύτή ή έλαφρως ελιτι- σία τους έκει στήν Ξάνθη, στήν Μυτιλήνη, στήν Καστικη λογική πού λέει ότι δέν γίνεται νά πετά έλικόπτερο πάνω άπό κάθε χωριό. Μέ έμφαση στήν άπα- στορια και στήν Σάμο ίσοδυναμεί μέ έθνική έπένδυξιωτική προφορά της λέξης χωριόν. Συνήθως διατυπνεται άπό πολιτικούς που δέν έκλέγονται στην αμαχαίριαν τους το εύρος της έπικράτειας . Αυτοί
Περιφέρεια. Πολιτικούς πού μέ άπόλυτο όρθολογισμό ζητούν σωστά κατ' άρχάς μείωση κρατικν δα - επιστρατεύονται πρτοι στήν κρίση του 87, τό έζηπανων , άναπροσανατολισμό της έκπαίδευσης, κα καί όρθνονται ς στρατός. Μπορεί νά μήν συμβάλ
Συνέχεια στήν σελ. 2
ση. Δέν φεύγουν! Δέν μεταναστεύουν . Δέν έγκα
ταλείπουν . Έγγυνται μέ τά κορμιά τους καί μέ τά
Απεβίωσε ό τέως πρόεδρος
τής ΔΟΕ Ζάκ Ρόγκ
σα τότε ς φοιτητής το έζησα καί στήν κρίση του
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 6
Έκτής διευθύνσεως
ΟΤόμας
Οστερμάιερ
μιλά μέ
θαυμασμό.
γιάτην
ΠΕΝΝΙΕΣ
Πρός τρίμηνη παράταση
του Γέφυρα
Σύμβαση
ΟΗΕ Δικαίου
Θαλάσσης, 1982
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ φφ άπό τούς θεσμούς άναμένει τό
Υπουργείο Οίκονομικν γιά νά άνακοινσει τήν τρίμηνη παράταση του προγράμματος Γέφυρα Ισέ 78.000
δανειολήπτες. Σημεινεται ότι τό πρόγραμμα προ βλέπει την έπιδότηση της μηνιαίας δόσεως τν πληγέντων άπό τήν πανδημία μέ έξασφάλιση της κύρι
ας κατοικίας για συνολικά 9 μήνες . Γιά όσους έχουν
ήδη όλοκληρσει τό 9μηνο, τά χρήματα θά δοθούν
του Ίωάννη Ζαφειρόπουλου *
. Ενα άπίστευτο θέαμα άντίκρυσαν οί λιγοστοί
κάτοικοι ένός άπό τ πέτρινα χωριά του Ζαγορίου, τό Δίκορφο . Μιά άρκούδα άπεφάσισε να
βγεί τό βράδυ, γιά βόλτα στό χωριό μαζί μέ
τά δύο μικρά της Συμφνως πρός τήν ίστοσελ
δα epiruspost.gr, κάτοικος του χωριού κατέγρα
Ψε τήν βόλτα μέ τό κινητό του, χαρίζοντας χα
μόγελα στό άκροατήριο . Ή άρκούδα μέ τά μικρά
της , άργά τό βράδυ , κάνει άμέριμνη τήν βόλτα
της , είστρχεται στό έσωτερικό κτιρίου, πιθανότατα πρός άναζήτηση φαγητού ή κάποιας λιχου διάς καί στήν συνέχεια έξίσου ήσυχα άποχωρεί .
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια κυριαρχει στήν
έφαρμογή κανόνων Δικαίου Θαλάσσης , καθς και στή δημόσια έκφραση, Διπλωματικής καί Πολιτικής Θέ
σεως ή Δημοσιογραφικής Γνμης ,
ή παραπομπή στή Σύμβαση OΗΕ Δκαίου Θαλάσσης (LIMITED NATΙONS
CONVENTION ON THE LAΝ OF THE
SEA) , 1982. Πρόκειται για παραπομπή σέ ζητήματα κεφαλαιδους
Έθνικής σημασίας , τά όποια άφοένδεικτικά.
Λεπτομέρειες
στήν σελ 7
Συνέχεια σήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Περί διακοπν καί λοιτν δαιμονίων ..
ρουν ,
. H iστορία τής άγαπτημένης μικρότερης άδερφής
του Κριστιάν Ντιόρ, ή όποία ένέπνευσε τό πιό
διάσημο άρωμά του, Εγινε πλέον βιβλίο . Στό βιβλίο μέ τίτλο