Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

24oC, 15:00

30oC, 21:00

24oC - Υγρασία 53%-100% - Άνεμοι: Ν-ΝΔ 0-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:04 - Δύση ηλίου: 20:18

€0.80

¼ôáí áíáëáìâÜíåéò íá ãõñíÜò ôç ãç õð’ åõèýíç óïõ

Στο πλαίσιο της πανδημικής
απειλής, η ιατρική έγινε de
facto σήμερα βραχίονας αλλά και μοχλός της πολιτικής, σε αντίθεση με τις ρομαντικές ιπποκράτειες διδαχές περί ανεξαρτησίας
της. Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις καταφεύγουν σε ποικίλου βαθμού υποχρεωτικότητας μέτρα αναφορικά με την πρόληψη
διάδοσης της πανδημίας. Ο σκοπός τους, διακηρυγμένος ως αναμφισβήτητος (ήδη μάλιστα επικοινωνείται ως πατριωτικό
καθήκον): «να μην καταρρεύσει η περίθαλψη, να μην πεθάνει κόσμος ενώ υπήρχαν τα μέσα για να σωθεί, όμως ποσοτικά δεν
επαρκούσαν». Το βασικό επιχείρημα είναι ότι οι πολίτες -στη χώρα μας 2 στους 5- δεν ξέρουν και αρνούνται να μάθουν, η άγνοιά
τους μας απειλεί, αρχικά δεν ξέραμε, αλλά τώρα ξέρουμε, θα κάνουμε «whatever it takes». Αυτοί που υποχρεώνονται είναι αυτοί
που «εμμένουν στην άγνοια», όποτε η διαδικασία ισοδυναμεί με προσπάθεια αλλαξοπιστίας χωρίς κατήχηση, παρά μόνο με… εξαναγκασμό σε προσευχή. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5419

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

«ÏñöáíÝò» 700 èÝóåéò óôï Éüíéï
¸öõãå êé ï ¢êçò!

Ç åöáñìïãÞ ôïõ íÝïõ ìÝôñïõ ôçò ÅëÜ÷éóôçò ÂÜóçò
ÅéóáãùãÞò, åß÷å áðïôÝëåóìá íá ìåßíïõí êåíÝò èÝóåéò óå ðïóïóôü ðåñßðïõ
40% ôùí äéáèÝóéìùí óôï
Éüíéï ÐáíåðéóôÞìéï.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πέντε στα 10
τμήματα έχουν σοβαρό πρόβλημα, όπως φάνηκε από των
πίνακα αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκε το πρωί της Παρασκευής, μαζί με τις βάσεις
εισαγωγής στην ανωτάτη εκπαίδευση.
ΣΕΛΙΔΑ

Σεξπιρικούς συλλογισμούς προκαλεί το άγγελμα του θανάτου του άλλοτε ισχυρού άνδρα του ΠΑΣΟΚ. Ο θρύλος τον
ήθελε επικεφαλής της άτυπης αριστερής τάσης στο ΠΑΣΟΚ ίσως λόγο γερμανικού SPD. Οι επισκέψεις του στην
Κέρκυρα πάντως προσέδιδαν στα εσωκομματικά και τα τοπικά εν γένει πολιτικά πράγματα ένα κάποιο σασπένς...

Ç áðïêáôÜóôáóç ôùí êõôôÜñùí èá ÷ùíÝøåé ôï
óêïõðéäáñéü óôï Ôåìðëüíé, êáé ìå ôç âïýëá ÓêñÝêá

ÓÞìåñá ç ÁÅË,
ôçí ÊõñéáêÞ ï ÏÖÁÌ

15»

4»

5»

Óôï «êõíÞãé»
ôçò öïéôçôéêÞò óôÝãçò
óôçí ÊÝñêõñá
êáé áëëïý 6»
ÁíäñÝáò Öëþñïò:
«Ôï Éüíéï
ÐáíåðéóôÞìéï
óôçñßæåé ôïõò
ïéêïíïìéêÜ
áóèåíÝóôåñïõò» 7»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα