Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
κ.Τ.Α.
ΣΑΒΒΑΤΟ
Helenis Post
ΧΡΟΝΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
772529
029169
ΕΤΟΣ: 51ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 14448
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 Ε: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Πέθανε στα 82 του χρόνια
ο Άκης Τσοχατζόπουλος
ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ:
Την τελευταία του πνοή άφησε
ο Ακης Τσοχατζόπουλος .
Σύμφωνα με πληροφορίες ,
έπαθε ανακοπή. Οι γιατροί
προσπάθησαν να τον επαναφέ .
Άμεση εφαρμογή του προσωπικού ασφαλείας
στις επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα
ρουν , αλλά δεν τα κατάφεραν.
Ο πρην υπουργός και ιστορικό στέλεχος
του ΠΑΣΟΚ αντιμετπιζε σοβαρά προβλή.
ματα υγείας και νοσηλευόταν σε ιδιωτικό
θεραπευτήριο στην Καστέλλα.
Ο Ακης Τσοχατζόπουλος υπήρξε για πολλά
χρόνια βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ
με συνεχείς παρουσίες σε κυβερνήσεις από
το 1981 μέχρι και το 2004 , εν το 1996 έθεσε
υποψηφιότητα για τη θέση του πρωθυπουρ
γού ύστερα από την παραίτηση του Ανδρέα
Παπανδρέου.
Στις 11 Απριλίου 2012 συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από πα ράνομη δραστηριότητα και στις 7Οκτωβρίου
2013 καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20
ετν , με την ποινή του να μεινεται αργότερα σε 19 χρόνια . Επικαλούμενος προβλήματα
υγείας αποφυλακίστηκε στις 2 Ιουλίου 2ο18.
| έλος και μάλιστα άμεσα μπαίνει
στη διάλυση των συγκοινωνιν
της ενέργειας η της εκπαίδευσης
κάθε φορά που προκηρύσσεται απεργ ακή κινητοποίηση. Σε εφαρμογή τίθεται
ονέος απεργιακός νόμος που ψηφίστηκε
στο πλαίσιο του εργασιακού και προβλέ
πει ανάμεσα στα άλλα τη θέσπιση προ σωπικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια
της απεργιακής κινητοποίησης σε επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως
ενέργεια , υγεία, μεταφορές , αποκομιδή
απορριμμάτων και παιδεία.
Έτσι με την υπογραφή της σχετικής
υπουργικής απόφασης αλλά και με την
έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου, το
υπουργείο εργασίας κάνει το πρτο βήμα
υλοποίησης του εργασιακού νόμου αρχής
γενομένης από τον απεργιακό νόμο .
Αυτό σημαίνει ειδικά για τη θέσπιση του
προσωπικού ασφαλείας ότι αν για παρά
δειγμα αποφασίσουν απεργίες οι υγειονομικοί η οι εκπαιδευτικοί με αφορμή
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό θα πρέπει
άμεσα να γίνουν. διαβουλεύσεις ανάμεσα
στα συνδικάτα και στις διοικήσεις για τον
καθορισμό του προσωπικού ασφαλείας το
οποίο θα επιτρέπει τη λειτουργία των υπηρεσιν τουλάχιστον κατά το 1/3. Δηλαδή
αν απεργούν οι εργαζόμενοι στο μετρό θα
πρέπει να λειτουργεί το 1/3 των συρμν .
Κατά τα άλλα , με την υπουργική από φαση ενεργοποιούνται από 1.1.2022 τα
Μπτρα Συνδικαλιστικν Οργανσεων
Εργαζομένων και Οργανσεων Εργοδοτν , που επίσης προβλέπει ο νόμος.
Ειδικότερα: A. Η εγκύκλιος αναφέρε
ται στις διατάξεις για την εξασφάλιση
ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας κατά
τη διάρκεια απεργιν σε επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας ,
στην απαγόρευση πραγματοποίησης
απεργιν που έχουν κηρυχθεί παράνομες από τα δικαστήρια,
στην αστική ευθύνη συνδικαλιστν που
ασκούν βία σε όσους επιθυμούν να εργαστούν , καθς και στις υποχρεσεις γνωστοποίησης της απεργίας και διεξαγωγής
δημόσιου διαλόγου.
- Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης
Υπηρεσίας
Η εφαρμογή της διάταξης για την εξα σφάλιση ελάχιστης εγγυημένης υπη
ρεσίας κατά τη διάρκεια απεργιν σε
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας , που θε σπίστηκε με το Νόμο 4808/2021 για την
Προστασία της Εργασίας είναι άμεση.
Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: <Η
υποχρέωση για διατήρηση προσωπικού
ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας ισχύει
οργάνωση έχει κριθεί παράνομη.
Υποχρέωση γνωστοποίησης απεργίας
και στάσεων εργασίας
Παραμένει η υποχρέωση ειδοποίησης
του εργοδότη για απεργίες και στάσεις
εργασίας τουλάχιστον 24 ρες , πριν από
την πραγματοποίησή τους (4 ημέρες για
τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ).
Με το νέο νόμο ορίζεται ότι η προειδοποίηση γίνεται πλέον μόνο εγγράφως και
επιδίδεται στον εργοδότη με δικαστικό
επιμελητή .
Υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιου δι
αλόγου
Ηυποχρέωση διεξαγωγής δημόσιου δια λόγου ενπιον του Ο ΜΕΔ, πριν από την
πραγματοποίηση απεργίας, που σχυε
ήδη σε φορείς , υπηρεσίες, οργανισμούς
και επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή
κοινής ωφέλειας , επεκτείνεται στο Δη μόσιο, τους ΟΤΑ και τα NΙΔΔ. Στους
υπόλοιπους φορείς και επιχειρήσεις είναι
προαιρετική .
Μητρο Συνδικαλιστικν Οργανσεων
Εργαζομένων και Οργανσεων Εργοδοτν
Με την υπουργική απόφαση δημιουργεί .
ται στο ΠΣ "ΕΡΓΑΝΗ" το Γενικό Μητρο
Συνδικαλιστικν Οργανσεων Εργαζομέ
νων (ΓΕΜΗΣΟΕ ) και το Γενικό Μητρ ο
Οργανσεων Εργοδοτν (ΓΕΜHΟΕ .
Για όσες οργανσεις δεν εγγραφούν ανα στέλλεται το δικαίωμα της συλλογικής
διαπραγμάτευσης και της κατάρτισης
συλλογικν συμβάσεων εργασίας .
Τα δεδομένα που θα τηρούνται στο μητρο είναι : Στοιχεία επωνυμίας , έδρας
και επικοινωνίας , στοιχεία καταστατι κού, στοιχεία εκλογικής διαδικασίας και
οργάνων διοίκησης (αριθμός μελν με
δικαίωμα ψήφου, αριθμός μελν που
ψήφισαν στις πιο πρόσφατες αρχαιρεσίες , σειρά εκλεγμένων μελν, σύνθεση
οργάνων διοίκησης της συνδικαλιστικής
οργάνωσης) , οικονομικές καταστάσεις
και μεγέθn, πράξη διάλυσης , στοιχεία
δικαστικν αποφάσεων.
Οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικν Υποθέσεων μπορούν να
έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του
Μπτρου, προκειμένουνα εκπληρσουν
υποχρεσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, όπως, για παράδειγμα , κατά τη
διαδικασία διαπίστωσης ότι συλλογική
ρύθμιση εργασίας δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο
του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή
του επαγγέλματος . Σε κάθε περίπτωση,
εφαρμόζεται η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικν δεδομένων .
Υπερπτήσεις τουρκικν
F-16 σε Ανθρωποφάγους
και Μακρονήσι
Την Παρασκευή 27 Αυγούστου
ζεύγος τουρκικν αεροσκαφν
F16 πραγματοποίησαν
υπέρπτηση στις 117 πάνω από
τους Ανθρωποφάγους και το
Μακρονήσι στα 9.500 με 29.0οο πόδια .
Σημεινεται ότι η Τουρκία προχρησε σε
122 παραβιάσεις μέσα στον Αύγουστο και
μάλιστα σε δύο περιπτσεις προχρησαν σε
εικονικές αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά
αεροσκάφη, δημιουργντας έτσι ρωγμές στο
άτυπο μορατόριουμ από την εποχή Παπούλια-Γιλμάζ για αποφυγή των εντάσεων τους
καλοκαιρινούς μήνες και ιδίως την τουριστική
περίοδο . Μάλιστα τη νύχτα που ξέσπασε η
μεγάλη φωτιά στην Αττική , στις 9 το βράδυ,
οι Τούρκοι έστελναν στο Αιγαίο δύο F16,
οπλισμένα με πυραύλους αέρος - αέρος , για
νυχτερινή παραβίαση του εθνικού ενάέριου
χρου . Η πρόκληση δεν έμεινε βεβαίως
αναπάντητη από πλευράς της Πολεμικής μας
Αεροπορίας που έστειλε αμέσως τα μαχητικά της στο Αιγαίο για αναγνριση και εν
συνεχεία αναχαίτιση των τούρκων εναέριων
εισβολέων . Εκείνη τη νύχτα καίγονταν και
περιοχές της Τουρκίας με τους τούρκους
πολίτες να επιτίθενται φραστικά εναντίον του
Τσαβούσογλου για έλλειψη πυροσβεστικν
από τη δημοσίευση του ν 4808/2021 ,
καθς δεν υπάρχει ειδική διάταξη που
να ορίζει διαφορετικό χρονικό σημείο για
την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης .
Επομένως , οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιες
συνδικαλιστικές οργανσεις οφείλουν να
μεριμνήσουν για την άμεση κατάρτιση
των ειδικν συμφωνιν του άρθρου 21
του ν. 1264/1982, όπως τροποποιήθηε
με το άρθρο 95του ν 4808/2021 ή να τις
τροποποιήσουν αναλόγως.
Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο εισάγεται
η έννοια του Προσωπικού Ελάχιστης
Εγγυημένης Υπηρεσίας που πρέπει να
διατίθεται σε επιχειρήσεις δημόσιου
χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας , (πέραν
του Προσωπικού Ασφαλείας ) , για την
αντιμετπιση των στοιχειωδν αναγκν
του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια
της απεργίας . Οι στοιχειδεις ανάγκες
ορίζονται ως τουλάχιστον το ένα τρίτο
της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας
εκτός
επίπεδο με κοινή απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Η συνδικαλιστική οργάνωση που κήρυξε την απεργία οφείλει να γνωστοποιεί
εγγράφως στον εργοδότη, πριν από την
έναρξη της απεργίας , τα ονόματα των
εργαζομένων που θα παρέχουν τις υπηρε
σίες τους ως Προσωπικό Ασφαλείας και,
αν απαιτείται, ως Προσωπικό Ελάχιστης
Εγγυημένης Υπηρεσίας ,
Η Ελάχιστη Εγγυημένη Υπηρεσία εφαρμόζεται στους εξής κλάδους: α ) Παροχής
υγειονομικν υπηρεσιν από νοσηλευτι κά εν γένει ιδρύματα β) Δύλισης και δια νομής ύδατος γ) Παραγωγής και διανομής
ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου
δ) Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πε
τρελαίου ε) Μεταφοράς προσπων και
αγαθν από την ξηρά, τη θάλασσα και
τον αέρα στ) Τηλεπικοινωνιν και ταχυδρομείων ) Αποχέτευσης και απαγωγής
ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέσεως απορριμμάτν
n ) Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης
εμπορευμάτων στα λιμάνια θ ) Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας
και κάθε είδους υπηρεσιν ή τμημάτων
υπηρεσιν που απασχολούνται με την
εκκαθάριση και πληρωμή των μισθν
του προσωπικού του κατά το άρθρο 14
του ν . 4270/2014 (A' 143 ) .
Υποχρέωση προστασίας του δικαιματος
στην εργασία.
Η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία υποχρεούται να προστατεύει
το δικαίωμα των εργαζομένων , οι οποίοι
δεν συμμετέχουν στην απεργία, στε ν
προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα από την εργασία
τους χωρίς εμπόδιο και ιδίως χωρίς την
άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας .
Σεπερίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης, η απεργία μπορεί να διακοπεί με
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.
Για την κήρυξη νέας απεργίας απαιτείται η
τήρηση όλων των διατυπσεων που προβλέπει η νομοθεσία . Υπαίτια παραβίαση
της ανωτέρω υποχρέωσης γεννά αστική
ευθύνη της συνδικαλιστικής οργάνωσης
και των υπαίτιων μελν του διοικητικού
της συμβουλίου.
Δεν επιτρέπεται η κήρυξη απεργίας κατά
του ίδιου εργοδότη και την ίδια ημερο μηνία από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, εφόσον
η απεργία που κήρυξε η πρωτοβάθμια
προσδιοριστεί σε χαμηλότερο
αεροπλάνων.