Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28-Κυριακή 29
Αύγούστου 2021
Μωυσέως όσίου του Αίθίοπος. Διομήδους, Λαυρεντίου μαρτ
Σελήνη 20ήμερν 1 Ανατολή ήλίου 6.52-Δύσις ήλίου 8.00
ΑΤΤΙΚΗ Αίθριος καιρός μέ μετρίους άνέμους. Θερμοκρασία έως 35β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές . Θερμοκρασία έως 31β.
Αριθμ. φύλ. 42046
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΠΡΟΣ ΛΟΥΚΕΤΟΔΕΚΑΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΕΠ ΥΠΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ίσχυρό πλήγμα στήν έλληνική περιφέρεια έφερε
ή Ελαχίστη θέσεις
Βάσις Είσαγωγής-14.176 κενές
Ερημνουν Σάμος, Λέσβος, Μυτλήνη, Καστοριά
Κοζάνη καί Ξάνθη
2020 είσήχθησαν σέ ΑΕΙ 13.780 όλιγτε ροιύποψήφιοι (35.148-21.368)!
ων λόγω τής πανδημίας. Υπάρχουν τμήματα πού έχουν μηδενικούς ύποψηφίους και
άδειων έδράνων. Οί ίδιες τηγές σχολίασαν
ότι σέ κάθε χωριό ύπάρχει και ένα τμήμα
ΑΕΙ πού δέν είναι έφικτό νά λειτουργήσει , άλλα μέ είσακτέους πού δέν ξεπερνούν τος,
ένω γιά τήν σφαγήν τν 40.000 ύποψηφί - τέσσερεις , Ένδεικτικά άναφέρουμε ότι στό
ων είπαν ότιδεύρωπαϊκός μέσος δρος είσαγωγής στά ΑΕΙ είναι 65% και στήν Ελλά - χόντες σέ 201 θέσεις , στό Μαθηματικό Σάδα 80%.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ προηγούμενο αυτό πού συνέ βηστίς έφετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις
καθς χιλιάδες ύποψήφιοι έμειναν έκτός
τής τριτοβάθμιας έκπαιδεύσεως , ένω άρκε
τές Αντατες Σχολές ούσιαστικς δέν πρόκειταικάν νάλειτουργήσουν άφού οί είσα
κτέοι είναι μετρημένοι στά δάκτυλα! Τά
έπίσημα στοιχεία του Ύπουργείου Παιδείας δέν άφήνουν περιθρια άμφισβητή - ρεστη είκόνα για την άντατη έκπαίδευση
σεως.Οσυνολικός άριθμός τν ύποψηφίων της χρας μας τόσο στήν Ελάχιστη Βάση
άνήλθε σε 103.468. Στά ΑΕΙ, τις Αντατες Είσαγωγής (ΕBE) τήν όποία δρίζουν τά δια
Έκκλησιαστικές Άκαδημίες , την ΑΣΠΑΙ
ΤΕ, τήν ΑΣΤΕ , τις Στρατιωτικές και Άστυ- σχολν-κυρίως τής έπαρχίας- άπό τούς
νομικές Σχολές και τίς Άκαδημίες τής Πυ - ύποψηφίους . Συμφνως πρός πηγές του
ροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικου και Υπουργείου Παιδείας , μέ τίς όποιες ήλθε
του Λιμενικού Σματος είσήχθησαν 63.239
ύποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Δηλαδή έμει - ξις του πανεπιστημιακού χάρτου της χρας
ναν έκτός σχολν 40.229. Σέ σχέση μέ τό
Επί πλέονό συνολικός άριθμός είσακτέων στήν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση άπό
τίς Πανελλαδικές είναι 77.415. Συνεπς μένουν κενές 14.176 θέσεις! Το 'Υπουργείο
άποδίδει αύτή την όμολογουμένως δυσάΤμήμα Φυσικής Καβάλας έχουμε 11 έπιτυμου πέντε έπιτυχόντες και 305 θέσεις, στό
Εκφράζεται ή άνησυχία, ότι τά χιλιά- Τμήμα Επιστήμης Διατροφής Λήμνου έπε
δες κενά θά έπιφέρουν οίκονομικό μαρασμό στίς κοινωνίες πού φιλοξενουν τά πανεπιστημιακά τμήματα , τά όποια ίδρύθηκαν επιτυχοντες σε 185 θέσεις, στό Μαθημαάπό τόν πρην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Κστα Γαβρόγλου. Πολλοί είναι έκείνοι πού
διεμαρτύροντο άπό τήν άρχή τής προηγούμενης σχολικής χρονιάς, λέγοντας δτι δέν
πρέπει νά έφαρμοσθεί δνέος τρόπος είσαγωγής στά ΑΕΙ έν μέσω κλειστν σχολείτυχαν έξι έπί συνόλω 106 θέσεων , στό Μηχανικν Όρυκτν Πόρων Κοζάνης τρείς
τά πανεπιστήμια δσο και στήν μή έπιλογή
σε 144 θέσεις , Περιτικν Καστοριάς
βάλλοντος Λαρίσης ξι έπιτυχόντες σέ 113
θέσεις , στό Μαθηματικν Ηρακλείου πέ τυχαν 31 μαθητές σέ 168 θέσεις, στό Άρχι
τεκτόνων Πατρν 37 έπιτυχόντες σέ 96
σέ έπαφή ή (Εστίων, θά ύπάρξει άναδιάταστε νά περιορισθεί ή τραγική είκν των
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΚοιτΙκή παοουσίασις
Χαρίκλειας Δημακοπούλου
Οί πιστοί άμφισβητοΰν τήν μεσιτεία της Έκκλησίας!
Ό Κωνσταντίνος Τσάτσος
γιά τόν Ελληνισμό
καί τήν Εθνεγερσία
Η Κυβέρνησις
καταργεί
ΕMY -Αστεροσκοπεϊο
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στήν Ελληνική Έκκλησία είναι πολύ πιό σοβαρή άπό δσο δείχνει: δύο Μητροπολίτες σταση πού έπικρατεί στό έσωτερικό της Έκκλησίας
παραπέμπονται σέ έκκλησιαστικούς άνακριτές (ό μας δέν είναι ή ίδεδης . Υπάρχει ένα τριπλό σχ Αίτωλίας καί ό Κυθήρων) γιά τήν στάση τους κατά σμα: μεταξύ Μητροπολιτν-άνταγωνιστν . Μεταξύ
τήν διάρκεια τής πανδημίας . Τέσσερεις Μητροπό- ήγεσίας της Εκκλησίας καί Μητροπολιτν. Μεταξύ
λεις έχουν χηρεύσει έδ καί καιρό (Κλκίς , Λαγκαδα , Μητροπολιτν και ίερέων σέ πολλές περιπτσεις .
Καστοριάς, Περιστερίου) και μένουν άκέφαλες, ένω Η Έκκλησία δέν άπευθύνεται μέ ένιαΐο λόγο σέ όλο
στό παρασκήνιο μαίνεται ή μάχη τής διαδοχής τους .
στήν όποία έμπλέκονται καί έπιχειρηματικά συμφέ -θέτει έσωτερική πειθαρχία. Η έπιρροή της Εκκλησίροντα. Τουλάχιστον τρείς Μητροπολίτες άσκουν ας στούς χριστιανούς μεινεται καί δίδεται ή εύκαιτά καθήκοντά τους μέ βαριά προβλήματα ύγείας ρία σέ άλλα δόγματα νά καλύπτουν τό κενό: άπό τό
άρνούμενοινά παραιτηθουν. Είς μάλιστα άποκήρυ-80 τοίς έκατό που ήταν ή άποδοχή της στήν έλλη
ξε ένα πνευματικό του τέκνο Μητροπολίτη έπίσης νική κοινωνία έπί Χριστόδουλου, σήμερα , μετά β
όταν τόλμησε νά του υποδείξει στοργικς νά παραιηθεί <Γατί, τίέχω) τόν ρτησε άφοπλιστικς . σεις τό 56 τοϊς έκατό. Συγγενής , κορυφαίου πολιτιΈνω άν καταλάβαινε τίέχει θά έβλεπε ότι μέ δυσκο- κου , μητέρα, βάφτισε τό έγγόνιτου όρθόδοξου υίου
λία κατάφερε νά ράνει μέ άνθη τόν έπιτάφιο τό βρά - της σε Καθολικό Ναό. Όλα όσα συμβαίνουν μέ τον
δυτής Μεγάλης Πέμπτης . Μητροπολίτης κατήγγει έμβολιασμό καί τίς έκατό διαφορετικές συνιστσες
λε δημοσίως ότι στήν Εκκλησία ύπάρχει παρακμή. που έπικρατούν στό έσωτερικό της δυστυχς είναι
Μητροπολίτης άπέδωσε την πανδημία σέ τιμωρία άπλς τό σύμπτωμα. Οί αίτίες είναι βαθύτερες . Ας
του Θεού ιά τήν διαφθορά και τήν άνοχή στήν όμο- τολμήσουμε νά άναφέρουμε μερικές!
φυλοφιλία. Μητροπολίτης κατήγγειλε τούς κληρι
κούς του , οί όποιοι νόσησαν άπό κορωνοιό ς ασκοταδιστέςκαι άπεκάλυψε ότι άρνούνται νά διαβά - οίκονομικά τής Έκκλησίας για λόγους που δέν
σουν τήν έγκύκλιο της Μητροπόλεως για τον έμβο - είναι της στιγμής νά άναφέρουμε ( ή όποία έπιτάθηλιασμό . Καί βεβαίως μήν λησμονουμε και τίς είκόνες
σόκ: ίερέας να ραντίζει μέ βιτριόλι Μητροπολίτες ήγεσία της έξαιρετικά εύάλωτη, μετριοπαθή καί
συνοδικου δικαστηρίου.
Είναι προφανές μετά άπό όλα αύτά ότι ή κατάΜετατρέπονται
σέ Διευθύνσεις
τό πλήρωμα της έπικράτειας . Η Έκκλησία δέν διατής Πολιτικής Προστασίας
(σελ. 3)
ας φθάνει σύμφωνα μέ τίς τελευταίες δημοσκοπήΉ όδός
τής άπωλείας
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
του Τηλέμαχου Μαράτου*
ΠΡΟ ΑΡΚΕΤΩΝ έτν είχα παρατηρήσει μία φωτογραφική έκθεση στό Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναί ων , κοντά στήν Όδ. Άκαδημίας , πού
θά μου μείνει άξέχαστη, Το θέμα ήταν
το <προάστιο- της Σταμάτας , βορείως, τν Αθηνν . Οί φωτογραφίες δέν
είχαν ίδιαίτερο καλλιτεχνικό ένδιαφέρον, άπό φωτογραφικής πλευρας ,
άλλά ήταν συγκλονιστικές λόγω της
ήμερομηνίας: 1950. Εύγε στόν φωτογράφο , του όποίου το όνομα δέν
συνεκράτησα δυστυχς. Ασύγκριτα
ίστορικά ντοκουμέντα κοινωνιολογίας έάν λάβει κανείς ύπ' όψιν τόν τίτλο: Σταμάτα-1950 . Επαναλαμβάνω. 1950ν-όχι 1850. Σχεδόν, χθές ,
δηλαδή.
Τό περίπτερο
1. Η κατάσταση χρεοκοπίας πού ύπάρχει στά
Ήίστορική
έπέτειος τής νίχης
στό Γράμμο-Βίτσι
ΕΣΤΙΑ
κε μέ κλειστούς τούς ναούς) έχει καταστήσει την
Λεπτομέρειες στήν σελ 3
Λεπτομέρειες στήν σελ 10
Αγκαλιασμένο ζευγάρι
1.500 έτωνάπεκαλύφθη
στήν Κίνα
ΠΕΝΝΙΕΣ
Απεβίωσε
δ Άκης Τσοχατζόπουλος
άπό άνακοπή καρδιάς
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠΕΒΙΩΣΕ χθές σέ ήλικία 82 έτν άπό άνακοπή καρ
διας ένα άπό τά ίστορικά στελέχη τού ΠΑΣΟΚ, όΆκης
Τσοχατζόπουλος . Το τελευταίο διάστημα τά προβλήματα ύγείας πού άντιμετπιζε είχαν γίνει πολύ σοβα
ρά και ένοσηλεύετο σ ίδιωτικό θεραπευτήριο . Στίς
11 Απριλίου 2012 συνελήφθη μέ τήν κατηγορία τής
. Μερικά δέντρα μπορεί νά μήν είναι δέντρα!
Τήν έποχή του Πρτου Παγκοσμίου Πολέ
μου, που οί δυνατότητες έπιτηρήσεως ήσαν
ύποτυπδεις , οί έμπόλεμοι μετέτρεψαν δέντρα σέ παρατηρητήρια τής νεκρής ζνης άνάμεσα στά χαραιατα. Τήν τεχνική
uioθέτησαν πρτοι οίi
Γάλλοι , οί όποΐοι τήν
δίδαξαν στούς Βρεταννούς , άλλά πολύ σύντομα τύς ήκολούθησαν και oί Γερμανοί . Ή τε χνική ήταν άπλή άν και άπαι τούσε δουλειά καί
μυστικότητα Οί μηχανικοί ένετόπιζαν ένα νεκρό
δέντρο , κατά προτίμηση χτυπημένο άπό έκρηξη,
στε να είναι κούφιο. Διεμόρφωναν τό έσωτερικό
του, στε να φιλοξενεΐ τόν παρατηρητή γιά τό
όποιο έτοποθετείτο ένα μεταλλικό κάθισμα κρυμμένο άνάμεσα στά κλαδιά τά όποία έφτιαχναν ς
κάλυψη. Ένίοτε ό έξοπλισμός περιελάμβανε καί περισκόπιο , στε νά μήν χρειάζεται ό παρατηρητής
νά σκαρφαλνει στόν περιορισμένο χρο . Ένα τέ
τοιο δέντρο διέσωσαν οί Αύστραλοί και έκτίθεται
στό μνημεΐο τν πεσόντων στήν Κανμπέρα . Άπό
Η είκόνα (χίλιες λέξεις κατά τήν
παροιμιδη έκφραση) παρουσιάζει
μία νέα νοικοκυρά μπροστά στό σπίτι της. Τά μαλλιά της , μάλλον είδος
ξανθν , σκεπασμένα μέ ένα κάλυμμα που θά άποκαλείτο-τότε-ατσεμπέριν. Τό κομμωτήριο θά ήταν κάτι που είχε δεί στήν τηλεόραση , έάν
είχε . Περίάλλων προϊόντων καλλωπι σμου ούτε λόγος. Μπροστά στό σπίτι
Συνέχεια στήν σελ.3
Λεπτομέρειες στήν σελ.9
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ό διχασμό, τό μίσος, ή Βουλή καί ό Μαντέλα
ον όσων έχουν διαπράξει τό
κάδίκημον νά έμβολιασθούν .
μο, καθς όλοι έχουν ταχθεί
κύπέρ του έμβολιασμούν,
άλλά κλείνουν τό μάτιστούς Άκουσα και τς όμιλίες τν
πιστεύοντες στά τσιπάκια .
Μέτόν τρόπο αύτό ύποθάλπουν ένα κίνημα ύβριστν , τιά! Άντί νά ύπάρχει τάση
οί όποίοι - χωρίς κανέναν πρός κατευνασμό τν πνευένδοιασμό- δέν διστάζουν . μάτων , οί άρχηγοί τά έψανά καθυβρίζουν, νά άπειλούν
και νά βωμολοχούν έναντίσεις , τόν πόλεμο (ναί , πρόκειται γιά έναν φοβερό καί
Παρακολουθ Τήν Βουλή, διαβάζω όλες Τιs έφημε
ρίδες , περιδιαβαίνω καθημε - χωρς οίκτο πόλεμο) πού δ
ρινς τό διαδίκτυο . Δέν είναι
μόνο τό ότι πρέπει , είναι και
δτι δέν μπορ νά μένω χω
ρiς ένημέρωση.
εξάγεται καθημερινά στό δ αδίκτυο.
άρχηγν στήν Βουλή . Τζ
φο Μπάφα! Λάδι στήν φωΤρα
,Εχουμε φωνή!
Θά ήθελα , πάντως , νά
έπισημάνω τό μίσος, Τήν κακία, τίς άπαράδεκτες έκφρά
Ορείλω έπίσης νά έπισημάνω τίς θωπείες όλων
τν κομμάτων τής άντιπολιτεύσεως πρός τό λεγόμενο κάντιεμβολιαστικό κίνηλαν ό ένας στόν άλλον και
Dρontos
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 10
28-8-2021 .