Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
| Αυγούστου
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7452
Τιμή : 1.00ς
(Κιδιμερινή οικονυμική ειδική εguμρίδα Διακηρύξευν Δημοιροσιν)
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ -Τηλ .: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Καίνεν τα
Ερχονται
α τα κου πόνι α ρευστότητas
για 25.000 επιχειρήσειs
ραβασάκια
του ΕΦΚΑ
Προς τα τέλη του
μήνα θα ξεκινήσει το
πρόγραμμα ενίσχυσης ται κατά τουλάχιστον
των επιχειρήσεων που
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και οι οποίες
| είχαν
στους τρεις πρτους ρούν να λάβουν το
κύκλους της επιστρενους που είδαν το
τζίρο τους να μεινεΔιπλές εισφορές καλούνται να πληρ .
σουν έως το τέλος
του μήνα χιλιάδες μη
μισθωτοί ασφαλισμέ
νοι στον ΕΦΚΑ. Ήδ ,
από χθες , αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια
με τις τρέχουσες ει- πτέας προκαταβολής.
σφορές , ήτοι τα ενι
αία ειδοποη τήρια για
τις εισφορές κύριας οποίες είχαν μείωση ποσό αυτό θα μπορεί
κι επκουρικής ασφά.
λισης καθς και εφά - στον 30% το 2020 σε
παξ napοχν του
συνέχεια στην 11
30% το 2020 και έλαβαν ενίσχυση μέσω
των 3 πρτων κύκλων
της Επστρεπτέ ας Προσυμμετάσχει καταβολής θα μποΠρόκειται για περίπου
25.000 επιχειρήσεις οι
35% του συνολικού
ποσού των Επιστρε
πτέων 1 έως 3 ως π στωτικό φέτος . Το
τζίρου κατά τουλάχι.
να χρησιμοποιηθεί για
την πληρωμή μελλον - μοποιηθεί
τικν Φορολογικν
και ασφαλιστικν υπο χρεσεων. Στην περ.
πτωση αυτή όμως θα
πρέπει να αποπληρσουν το 100% της ενί .
σχυσης πoυ έλαβαν σε
60 μηνιαίες δόσεις από
31/1/2022.
Το ποσό που θα λά βουν όσες επχειρή.
σεις ενταχθούν στο
αποκλειτζίρου 45% την περα.
σύγκριση με το 2019 .
Οι επχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν
άμεσα ρευστότητα , η
οποία μπο ρεί να φθάσει στο 35% της συνολικής ενίσχυσης που
έλαβαν από τους τρεις
πρτους κύκλους των
επιστρεπέων προκα.
ταβολν
Ειδικότερα οι επιχειρήσεις με εργαζόμε - πρόγραμμα θα χρησι .
στικά για την πληρωμή σμένη χρονιά.
Υπουργείο Οικονομκν της δίνει τη δυναλάβει
επιχορήγηση ίση με το
35% του ποσού των
φόρων και ασφαλιστικν εισφορν μέχρι
τα τέλη του 2021.
Ας δούμε ένα παράδειγμα:
στον τομέα της εστπίασης έλαβε από τους
τρεις πρτους κύκλους επιστρεπτέας
προκαταβολής συνολίκά 20.000 ευρ , κα ταγράφοντας απλεια
Οι Πληρωμές
κρατικής
επιδότησns
τότητα
Επιχείρηση
επιστρεπτέων, δηλαδή
7.000 ευρ ( το ποσό
αυτό δεν επιστρέφε ται ) . Το ποσό nou θα
από τα δύο
Προγράμματα
πρέπει να αποπληρσει από τον Ιανουάριο
ΓΕΦΥΡΑν
συνέχεια στην 10
Κουρεμένα
ενοίκια:
Εκπνέει n προθεσμία !
για διορθσειs
και υποβολή
Παλαιν δηλσεων
Το Υπουργείο Οικονομικν rpoέβη, στις
29 Ιουλίου,
ένατη φάση πληρω.
μν της κρατικής επι
δότησης από το
πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ
1ο και στην πρτη
φάση πληρωμν της
συνέχεια στην 2
COVID
Σελίδα 9