Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημο01ογράρος
τον τό10 του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Κιοκτήτης -Εκδότης- Δευθυτής ΒΑΣ ΣΕΡΒΑ Έτος 450 -Αp, Φύλλου 1206 Τιμή 060 ευμό - Παρμσκή 27 Αηγούστου 2021
ΕΥΜΦΩΝΑΜΕ ΤΙΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΜΑΣ
ΤΙΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
υνεδρίασε την yούνται δια ζσης , μετά ειδικής δημόσος συνε.
Τετόρτη το ano , anό niεon nou όοκησαν δρίοoης του Δημοτικού
γευμα το Δημοτι . naρατάξεις της αντno - Συμβουλίου ιο τον ano
Λογιομό nεπραγμένων
Πρέβεζας μέσω τηλεδιά . Μεταξύ όΜων, ενδι - της ημoτικής Αρoής , ε
τν 2019-2020, ούμφων
τέτορτο θέμα της ημερά, νο με την nop . 3 του όρ .
Συμβούλιο Λίτευonς
μόλλον ήταν η τελευτα .
ο ουνεδρίασn μέοω τη. oος διάτοξης Καθορ θpou 217
Aεδιόσκεφης και anό δω ομός χρου και ημερο - 3465/2006,
και στο εξής 0α διενερ . μηνίος για τη διεξαγωγή
του Η.
Ο Ελληνικός λαός θα μας κρίνει και τους δυο
Στη μια τραγωδία μετρούσαμε στρέμματα
και στην άλλη φέρετρα
Ανέφερε σε υψηλούς τόνους ο Πρωθυπουργός
Μεταξύ των 23 περιοχν της χρας και ΟΜ. Πρέβεζας
μεταξύ ουτν κοι ο Νομός nρέβeζος
τελευτοίες ημέρες Μ Φωτές εptuδο ΛΙΚν ορχγν
Συναγερμός
στο ΕΣΥ. . .
Δυστυχς τα νούμερα είνα μνλύ
τερα αό όου είχαν γίνει γνωστά μέχρι
0 θάνατος ανήκει anonutη ουσία του ό - μουiκn . Αφού γάμος
στη ζωή όηως ανήκει ρου μηορεί να είνοι είναι ο npuισμός της
και η γέννηon .
Βήμα είνοι και το
σήκωμα του noδού γγά ουρανία είνoι όγια να ορχίσει η ζuή , ντως μια ο Λοκλήρωση . μηροστά μος δύο με.
βήμα είναι και το κατέ βοσμα του noδιoύ για ριμου κορnoύ . Eίνοι τους είε την neλpα
να κλείσει n ζωn , όnως συγκομιδή μιας σο- ευλογία , nou pέβαια
Μει η Γρφή για τον δειάς μεγάλης 94 χρόΠατριάρχη oκp . να ζωής οnό τα onoia Ουσίος κοι κόηου , τηκ
nnωoε τα nόδιa του τα 70 συμπόρευση , σύμηνοιος oλλά κι
στο κρεβάτι και ηέθα συζυγία , τουτισμός με της χαρούμενης συ.
μια ολοκλΛήρωσn.
ra την δελφή κα
καθημερινότητος , έ.
νος τόοο μακρύς χpονικά νάμος φέρνε
Είναι τρυγητός ενός -γόλους ήρωες . Η ζωή
νω αnό 22.000.
|θεοδόοιος Μαριζούγος θaνov, 0 θάνατος στην ον κύριο Στράτο Στα .