Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 ) Α
AΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ Ο
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή Ποιμένος όσίου. Ανθούσης και Φανουρίου τν μαρτύρων
27Αύγούστου 2021 Σελήνη 19ήμερν Ι Ανατολή ήλίου 6.51-Δύσις ήλίου 8.02
AΤΤΙΚΗ Λίγες νεφσεις μέ μετρίους άνέμους. Θερμοκρασία έως 36β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στοραδικές βροχές και άνεμοι. Θερμοκρασία έως 31β.
Αριθμ. φύλ . 42045
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5Ε
Κυβέρνησις: ποιοί μένουν,
ποιοί φεύγουν, ποιοί έρχονται
Σαρωτικές μετακινήσειςΥτουργν-Αύξάνεται ή παρουσία βουλευτν τής ΝΔ-Άναζητείται νέος
<Μπένος γιά τήν διεύρυνση-Τόπαρασκήνιο για τά Υπουργεία Εξωτερικν καί Οίκονομικν
λης Κικίλιας, Παιδείας Νίκη Κεραμέως , Ναυ τιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης , Προστασίας του
Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
ΗΑΝΙΣΤΡΟΦΟΣ μέτρησις για τν άνασχηματισμό έχει ήδη άρχίσει. Τήν έπομένη έβδομάδα θά έχει πραγματοποιηθεί Δέν μπορεί νά
μιλά ό πρωθυπουργός για λάθη στήν Βουλή και
να καθυστερούν οί άλλαγέφ μας έλέχθη χθές
άπό κυβερνητικό άξιωματούχο . Τήν ρα πού
γράφονται αύτές οί γραμμές ήτο παρακινδυν ευμένη κάθε πρόβλεψις για την σύνθεση της νέ
αςκυβερνήσεως, Όλες οί πληροφορίες όμως συγκλίνουν πς δ άνασχηματισμός πού θά έπιχειρήσει όκύριος Μητσοτάκης θά είναι σαρωτικός
καί θά έχει τά έξής χαρακτηριστικά:
2. Άπό τό Υπουργείο Εξωτερικν διαψεύδεται κάθε πληροφορία πού διακινείται ότι
ύπάρχει έντασις μέ τό Μέγαρο Μαξίμου γιατί έζητήθη άπό τόν Νίκο Δένδια νά μετακινηθεί σέ άλλο 'Ύπουργείο μέ ταυτόχρονη προ αγωγήν σέ άντιπρόεδρο τής Κυβερνήσεως . Ό
θρύλος άναφέρει δτι την θέση έπιθυμεϊ ό κύρι
ος Γεραπετρίτης ό όποίος άκούγεται και για τό
Δημοσίας Τάξεως.
1. Πολλοί κορυφαίοι Υπουργοί θά μετακι
νηθούν και μερικοί θά μείνουν έκτός Κυβερνήστως,Υπό μετακίνησιν είναι οί ' Υπουργοί Επικρατείας Γιργος Γεραπετρίτης,Υγείας Βασί3. Δεδομένου ότι δ σχεδιασμός Μητσοτά
κη προβλέπει έκλογές τόν Σεπτέμβριο του 2022
Συνέχεια στήν σελ.3
Η Όκ Γεραπετρίτης
Ε0κ Ρουσσόπουλος
Ε Ή. Κεραμέως
" Ό. Πλεύρης
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Οι δικαιούχοι
καί οί έπιδοτήσεις
του νέου
Εξοικονομν
οι φλόγες τής ίστορίας καίνε διαρκς
Ό Καραγκιόζης
του Ζ.Ρόχα στό Ηρδειο
γιά τό Σπίτι του Ήθοποιού
ΣΤΙΣΑΡΧΕΣ Οκτωβρίου άναμένεται νά
άνοίξει ή πλατφόρμα για τό νέο Εξοικονομ και θά μείνει άνοικτή για ένα μήνα .
έν θά ίσχύσει νέο σύστημα ύποβολής
καί άξιολογήσεως αίτήσεων, όπως προκύ
πτει άπό την προδημοσίευση του δδηγού
πού έτέθη σέ δημοσία διαβούλευση άπό
τόν ,Υπουργό Ένέργειας Κστα Σκρέκα. Η μέση έκτιμμενη έπιδότησις φτ
νει στό 62% της συνολικής δαπάνης, ένο
άναμένεται νά άναβαθμιστούν ένεργειακά 38% περισσότερες κατοικίες συγκρι
τικς πρός τόν προηγούμενο κύκλο του
προγράμματος . Επιδικεται είδικτερα
Συνέχεια στήν σελ.3
TΗΝ ΠΡΩΤΗ φορά πού μίλησε
δημοσίως για τό Τατόι ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε κάτι πού έπι δέχεται διπλής άναγνσεως
και πολιτικής άλλά και οίκολογικής: Αύτό τό μέρος το
έχω στήν καρδιά μου . Προχθές στήν Βουλή έπανήλθε:
Αύτή ή περιοχή όνομάζεται
βασιλικά κτήματαν είπε άπευθυνόμενος στόν ΣΥΡΙΖΑ καί
προσέθεσε: Ξέρω , δέν σς
άρέσει, άλλά ό κόσμος τό λέεl. Δέν προξένη σαν βεβαί
ως έκπληξη οί σχετικές άναφορές του Πρωθυπουρ- του στέμματος γιά τήν τροπή που έλαβαν τά πράγγου, έμμεσες πλήν αίνιγματικές, στόν θεσμό της ματα στήν Έλλάδα-άνατροπή της δημοκρατίας
βασιλείας . Πάντοτε ή οίκογένεια Μητσοτάκη είχε καί έγκαθίδρυση της δικτατορίας-τόν Απρίλιο τού
δεσμούς μέ την βασιλεία και τους βασιλικούς . Ό
πατήρ Κωνσταντίνος ς άρχηγός της ΝΔ είχε χα
ρακτηρίσει άλλως τε στό Λονδίνο τό 1987 (ζντος κειμηλίων κατά τήν διάρκεια της πυρκαϊας έπικύτου Κωνσταντίνου Καραμανλή) " unfair" τό πολιτει ακό δημοψήφισμα του 1974.
ξη, πολύ πρίν άπό τις πυρκαϊές του θέρους. Στέκομαι σή
μερα στό θέμα αυτό καθς
πράγματι στίς πυρκαϊές συνειδητοποιήθηκαν μερικά
πράγματα. Παρεμπιττόντως.
Πράγματα για τά όποια στό
παρελθόν ήταν άδύνατον νά
διεξαχθεί Ψύχραιμη συζήτηση λόγω της φόρτισης που
δημιουργοϋσε στήν Κεντροαριστερά , σέ μεγάλο τμήμα
τής Κεντροδεξιάς και βεβα ως στήν κοινή γνμη ή όδυνηρά άνάμνηση των εύθυνων
( σελ. 7 )
Αύθεντική στολή Αύθεντική στολή
Όθωνος
Άμαλίας
Ο Thomas Malthus
ξανάρχεται
1967.Η βασιλεία υπηρξε όμως καί πρίν άπό τό 1967.
Από τό 1834. Και ή έπιχείρηση διάσωσης βασιλικν
Γράφει ό Βύρων ΓΠολύδωρας
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ άνθρωπος είσάγει μία
νέα προβληματική στή ζωή του , πού
ίσοδυναμεί μέ τόν όρισμό μιας όλης
ανέας ζωής: Η έπιστήμη γεμάτη άπό
μιά ψευδαίσθηση παντοδυναμίας
( illusion of omnipotence) σπεύδει όλοταχς νά ίκανοποιήσει τίς νέες άνάγκες, που ό άπληστος ανέος άνθρω πος προβάλλει, ς ίερές καί άδιαπραγμάτευτες άπαιτήσεις.
ρωσε μια άποψη καιρό διαμορφωμένη στήν σκέψη
μου: πρέπει κάποια στιγμή να συμφιλιωθουμε μέ
τήν ίστορία μας . Μέ τά θετικά της και μέ τά άρνητιΤό ΤΑΙΠΕΔ άνεκοίνωσε
την παραχρηση
| της Έγνατίας στήν Τέρνα
έναντι 1,496 δισ.
Πλήν Κυριάκου έξ άλλου και αλλα μελη της κάτης. Μέ τίς διδαχές της καί μέ τά παραδείγματα
οίκογένειας, στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργου, έπισκέφθηκαν ίδιωτικς μαζί μέ Υπουργούς πρός άποφυγήν.
τό Τατόι καί τούς τάφους τν βασιλέων τήν ΆνοιΣυνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Οι συστημικές τράπεζες, οι κρατικοδίαιτες , μέ έξακολουθητικές
κάνακεφαλαισειςάπό τά δημόσια
και εύρωπαϊκά ταμεία καί , έν τέλει ,
άπό την καμπούρα του νεόπτωχου
λαου, άνανενουν τά διαφημιστιά
τους προγράμματα γιά χορηγήσεις
δανείων άφειδς προσφερομένων .
Αν είναι δυνατόν, νά γίνουν γενναιόδωρα τά αίμο-τοκοβόρα πρόσωπα ,.
που δέν δίνουν του άγγέλου τους
νερό" , νά κκεράσουν δάνεια στού
καμένους ήδη άπό τή δεκαετία του
2000 δανειολήπτες. Έκείνους πού
τότε , μέ τήν έφοδο γιά δήθεν φθηνό
δανεισμό , για νά παίξουν οί πελάτες στό Χρηματιστήριο, για νά πάνε
διακοπές (διακοποδάνεια ) και γιά νά
Τό Μετάλλιο Αξίας
της Πόλεως τν Άθηνν
στόν φιλέλληνα Μενέντες
Αρχισε
τό αίματοκύλισμα
στήν Καμπούλ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΟΙΣΤΕΝΕΣ σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑέπιβεβαιθηκανκατά τίς έπαφές πού είχεό Γερουσιαστής Ρόμπερτ
Μενέντεζ στήν Αθήνα και στίς δηλσεις που έκανε
τόσο στό Μέγαρο Μαξίμου όσο και στό Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνν. Οκ. Μενέντεζ σημείωσε πόσο
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ή χρα μας στόν νόμο
Συνέχεια στήν σελ.4
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 40 άνθρωποι , μεταξύ τν όποίων
και παιδιά , σκοτθηκαν ένω πολλοί φρουροί Ταλιμπάν έτραυματίσθησαν άπό την έκρηξη πού έσημειθη έξω άπό τό άεροδρόμιο της Καμπούλ . Αμερικα
νός άξιωματούχος άνέφερε ότι μεταξύ τν τραυματιν
ένδέχεται νά είναι και τρείς Αμερικανοί στρατιτες .
Συνέχεια στήν σελ. 5
ολες οίχρες φροντίζουν για τήν έξοδο άνθρ Των άπό τό Αφγανιστάν Ή Βρεταννία θά παραλάβει 140 σκύλους καί 60 γάτες. Ούπουργός Άμύνης Μπέν Γουάλλας άνεκοίνωσε πς έπιτρέπει τήν
άροπορική άπομάκρυνση άπό τήν Καμπούλ σκύλων και γάτων πού είχε μαζέψει σ' ένα καταφύχιο ένας πρην πεζοναύτης, ό όποιος ναύλωσε
έγα άεροπλάνο γιά νά άπομακρύνει τους Αφγαypuς του προσωπικού του καί τά ζα του . Τό θμα συνεζητείτο έπί ήμέρες στό Ήνωμένο Βασίλειο,
Χνωστής ούσης τής ύπέρμετρης άγάπης τν κατοίΚων του γιά τά ζα. Αν φτάσει μέ τά ζα του
Εάβρούμε μιά θέση για τό άεροπλάνο τουν έγραμε
ατό Tvitter ό Γονάλλα γιά τόν Πλ Φάρδινγκ
έναν πρην στρατιτη ό όποιος άνοιξε ένα καταφύγιο γιά σκύλους καί γάτες στήν Καμπούλ.
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ 5
Ή Ούνέσχ0, τάμνημεία καί τά πουρα του Τσρτσιλ!
Διαβάστε τίς χρες μέ τά χρα πού έδωσε τά φτα τού Επικουρείου Απόλλω
νo, τό Άγιον "Ορος , τά ΜΕ
τέωρα , τά Βυζαντινά Μνημεία Θεσσαλονίκης, ή ΜeΠουθενά τό Δίον , τό
Άσκληπιείο τής Κ, ή Κ ρoς, ή παλαιά πόλη του
Ναυπλίου μέ τό Μπούρτζι
και τό Παλαμήδι , ή Κνωτου Πολιτισμού σέ όλο τόν
| Ηφημισμένη Times Square άποκτά για πρτη
φορά συντριβάνι καί θά είναι μία μνημειωδν διαφτάσεων κατασκευή , ύψους πεντέμισι μέτρων πού
eά περικλείεται έντός ένός κελύφους σάν σπηλιά τό
φποίο θά είναι καλυμμένο μέ σχεδόν 400.000 βαμμένα ψεύτικα νύχια άπό άκρυλικό . Η έγκατάστα
gis, μέ τ όνομα " ΑFountain for Survivors", θά
Ταρουσιασθεί στίς 7 Όκτωβρίου άπό τήν Times
Square Aris καί θά παραμείνει έως τίς 8 Δεεμβρίου
περισσότερα μνημεία Πα
γκοσμίου Κληρονομιά τής κόσμο, δέν βρίσκεται ούε
Unesco: "ταλία (58) , Κίνα
(66), Γερμανία (51) , Ίσπανία (49) , Γαλλία (49), Ίνδία
( 40) , Μεξικό (35) , Ηνωμένο
Βασίλειο (33), Ρωσσία (30 ) , Άθηνν , οί Δελφοί , ή ΕπίΊράν (26) . Ή Ελλάς, ή Κοι - δαυρos, ή Δήλοs , τό Ήραίον
στήν πρτη δεκάδα!
Τά δικά μας παγκόσμια σαιωνική Πόλη τής Ρόδου, δ
μνημεία είνα μόλις δεκοεννέα!
έχουμε φωνή!
νή Δαφνίου, ή Μονή Όσί
ου Λουκά , ή Βεργίνα, oί
Mυκήνες, ή Πάττμος και ή Πα
τίδα του Πολιτισμούν, κή Σάμου , οι Φίλιπποι, δ Ναός λαιά Πόλη Κέρκυρας .
Μυστράς , ή Όλυμπτία ή Μο - σό , ό άρχαιολογικός χρος
τής Βραυρνας , Τό Σούνιο μέ
τόν Ναό τού Ποσειδνος, ή
Alανή Κοζάνης , ή Καστοριά
Ανανιωμενη Κeςgεύμη ου δύνατή)
Η Άκρόπολις τν
Dpontos
Συνέχεια στήν σελ. 4
27-8-202 1 .