Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

25oC, 15:00

29oC, 21:00

24oC - Υγρασία 65%-100% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:03 - Δύση ηλίου: 20:19

€0.80

Ceremony

Οι εργατικές κατοικίες στον Αη Γιάννη παραδόθηκαν. Οι κυβερνώντες μοίρασαν τα κλειδιά σταδιακά και με
το σταγονόμετρο ώστε να κερδίσουν σε πλήθος τελετών παράδοσης. Υπήρχε λόγος αντιτείνουν, που η αποπεράτωση έγινε έτσι. Οι πολλές τελετές πάντως θα μπορούσαν να λείπουν. Να γίνει μια και μόνη. Και πάντως με την οριστική αποπεράτωση του έργου. Διότι ούτε τώρα, τελείωσε. Η λύση του αποχετευτικού, εμβαλωματική. Η σύνδεση με το δίκτυο και τον βιολογικό εκκρεμεί. Η αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ επιπλήττει και τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ για την καθυστέρηση. Αν η κυβέρνηση ανταπαντούσε αναλόγως θα είχε κι αυτή δίκιο. Το ελληνικό Δημόσιο σ’ αυτές τις περιπτώσεις κατά κανόνα εκτίθεται. 3»

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5418

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ÈÝëïõìå êáé ‘ìåéò íá æÞóïõìå

Ï Ê. ×áôæçäÜêçò
óõíáíôÞèçêå ìå
ôï ÓõíäéêÜôï êáé
ôï Åñãáôéêü ÊÝíôñï
ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην συζήτηση
τέθηκαν τα άμεσα ζητήματα
που απασχολούν την εργατική
τάξη στο νομό και γενικότερα,
ενώ κατατέθηκε υπόμνημα με
το πλαίσιο των ελαχίστων αιτημάτων επιβίωσης στον τουρισμό - επισιτισμό και τα ξενοδοχεία.
ΣΕΛΙΔΑ

ÊáôÝññåõóáí ïé óïâÜäåò
óôï áíáêáéíéóìÝíï
áåñïäñüìéï «É. Êáðïäßóôñéáò»

5»

ÍÝá êéíçôïðïßçóç
åñãáæïìÝíùí óôï
Íïóïêïìåßï êáôÜ
ôïõ õðï÷ñåùôéêïý
åìâïëéáóìïý »
6

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το σύνδρομο των ανυπότακτων Γαλατών,
μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους φοβούνται μην αποκτήσουν οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο που διαχειρίζεται η Fraport.
Ο λόγος είναι η κατάρρευση των σοβάδων στο υπόστεγο
κάτω από το λουρί της μεταφοράς των αποσκευών, στις
αφίξεις του «Ι. Καποδίστριας». Εκεί δηλ. που με έναν υ-

52 íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá »
6

Ï ÓÕÑÉÆÁ ãéá ôéò
ÅñãáôéêÝò Êáôïéêßåò
êáé ôéò êïììáôéêÝò
öéÝóôåò 11»

Ï Ê. ×áôæçäÜêçò
Ýäùóå ôï êëåéäß
ôùí ôåëåõôáßùí
åñãáôéêþí êáôïéêéþí

9»

πόκωφο θόρυβο, ξαφνικά την περασμένη Τρίτη 24/8, έπεσε κυριολεκτικά το ταβάνι.
Κι από όσα λένε εκείνοι που έσπευσαν, από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, καθ’ όσον από κει περνάει το
έμπα και το έβγα με τις αποσκευές. Χώρος δίπλα στους
τεχνικούς και στα wc του προσωπικού. Οι φωτογραφίες
εύγλωττες.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα