Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
| Αυγούστο |
Κάθηιμερινή οικονομική ειδική gημρίδο Διακηρύξευν -Δημοηρασιν
Έτος 24ο
Αριθ. Φύλ.: 7451
Τιμή : 1.009
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Χρεωστικό
ένα στα τρία
εκκαθαριστικά
Φορολογικές δηλσειs
Μέσο επιπλέον φόρο 888ε θα πληρσουν
3 στουs 10 φορολογούμενουs
tns εφορίas
Κάθετα απέκλεισε το
ενδεχόμενο να δοθεί
νέα παράταση στην
υποβολή των φορολο
γικν δηλσεων , με
μένου μάλιστα πριν
από ένα μήνα περίrou
οι ρυθμοί ήταν κατά
πολύ υψηλότεροι
γύρω στις 100.000 φορολογικές δηλσεις
την ημέρα.
Κατά συνέπεια εκτι .
προθεσμία να
λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου , ο υπουργός ΟιΜόνο ένας στους
τρεις φορολογουμένους θα κληθεί να
πληρσει φόρο με το
εκκαθαριστικό του
φέτος και αυτός θα
πληρσει λιγότερα
από τα προηγούμενα
χρόνια, είπε χθες ο
υπουργός Οικονομι
συνέχεια στην 11
κονομικν
Σταϊκούρας, απαντνΧρήστος μούν ότι η επίτευξη
του στόχου είναι από λυτα συμβατή με τα
δεδομένα που υπάρ.
χουν και δεν συντρέ
χει κανένας απολύτως
λόγος να αλλάξει εκ
νέου ο προγραμματι - ότι πρέπει να πραγμα σμός του υπουργείου τοποιηθεί η εκκαθάΟικονομικν και της ριση του ΕΝ ΦΙΑ στε
Ανεξάρτητης Αρχής
τας στο αίτημα που κατατίθεται
επανάληψη από λογιστές , εικαλούμενοι
φόρτο εργασίας.
Απομένουν 17 ημέρες, καθόλου αμελητέο διάστη μα, στε να
υποβληθούν επιπλέον
1,4 εκατ. φορολογικές Δημοσίων Εσόδων
δηλσεις. Για να επιτευχθεί ο στόχος θα
πρέπει να υποβάλλονται περίrou 83.000 δη.
λσεις την ημέρα , κάτι
που οι παράγοντες του
υπουργείου Οικονομι - υποβολής, με τον χροκν δεν το θεωρούν
υψηλό νού μερο, δεδο - οφείλεται στο γεγονός ΕΝΦΙΑ του 2021, ο
Χρ. Σταϊκούραs:
Εξετάζεται
περαιτέρω
μείωση
του ΕΝΦΙΑ
κατά 8%
ανα μη χρειαστεί να
πληρσουν οι φορολογούμενοι περισσότεχθες ρες δόσεις σε μικρό
χρονικό διάστημα.
Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες
για να ανέβουν στο
taxis τα εκκαθαριστικά
σημειματα για τον
οποίος είναι προγραμματισμένο να πληρω θεί σε 6 μηνιαίες
δόσεις με την πρτη
να καταβάλλεται στο
τέλος Σεπτεμβρίου και
η τελευταία στο τέλος
Φεβρουαρίου
2022. Υπάρχει σοβαρό
ενδεχόμενο πάντως να
δοθεί η δυνατότη τα
στους , Φορολογούμε
νους, στε να πάρουν
συνέχεια στην 10
Σύμφωνα με τα όσα
δήλωσε
(24.08.2021 ) ο υπουρ.
γός, δεν έχει αλλάξει
κάτι ως προς την κατα ληκτική ημερομηνία
νικό περιορισμό να
|Μεγάλες ανατροπές!
στα Ποσά
αποκαλύπτει η
Eurobank
ποσοστιαίες μονάδες
παραμένει στις επιδι .
ξεις της κυβέρνησης
και θα εξεταστεί για
το 2022, όπως δήλωσε
ο υπουργός Οικονομι
συνέχεια στην 2
EΡ επόμενη πληρωμή
στο επίδομα
παιδιού Α21
Σελίδα 9