Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 26.08.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7677
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Παράθυρο Σταϊκούρα για μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 89% το 2022
Έχουμε δημοσιονομική χαλαρότητα
Βορείου Ελλάδος
Οι πιλοτικές δίκες στον Αρειο Πάγο
Επιστευση στους πλειτηριασμούς
Οι Πλοτικές δίκες στον Άραο Πάγο για μεζονα ζητήματα
γενκού ενδιαφέροντος και η αυτόματη μείωση στην Τιμή
Πρτης προσφοράς των πλειστηριασμν, μετά από δύο
όγονες απότειρες,
>>( 2η
Σε δημόσα διαβούλευ ση έχα
τεθεί ο νές Κδικας Πολτικής
Δικονομίας, ο oποiος επικαιροΠοιεται, στε να προσαρμοστε
στις αλλαγές σε πτωχευτικό και
προ-πτοχευτικό Πλαίσο, αλλά
και στις νέες ηλεκτρονικές δρά
σεις Που Προωθε το υπουργείο
Δικαιοσύνης
Στο 5,04% ο ίδες μετοχές της Μυπληναίος
Η ΜυτιληναίοςΜΥΠΑ 0,00%
ΑΕ (ΜYTILIΝEOS) ανακΟιννει ότι , κατ' εφαρ
μογή της από 27.03.2020 απόφασης της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τν μετόχων Μετά και την Προανα φερόμενη απόκτηση, η
της, την 24.8.2021, απέκτησε μέσω του
Χρηματιστηρίου Αθηνν 37.000 ίδιες μετοχές μετοχές , Ποσοστό 5,04 18% Του συνόλου των
με μέση σταθμισμένη τΤιμή κτήσης Ε15,9834
ανά μετοχή, συνολικής αξίας E591.384,97. Οι
αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω
του μέλους Του Χρηματιστηρίου Αθηνν ε
την επωνυμία ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ..
ΜΥTILINEOS κατέχει συνολικά 7.204.342 iίδιες
μετοχν τς Εταιρείας
του ΕΦΚΑ χιλάδες
Πολύ έντονη θα
είναι η συμμετοχή
ελληνικν
επιχειρήσεων
ένδυσης-κλωστουφαντουργίας στην
διεθνή
θα λάβουν μέρος
επιχειρήσεις Τμήμα addtionals
ΣτΟ Τμήμα fabrics
οι ARTE ΤESSUTO
DAVARIS
ένδυση-κλω
στουφαντουργία
αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερ
ους κλάδους της
ZISIS ΚKIS, στο
Η Περιφέρεια Κενοι ECO ΝATURAL Τρικής Μακεδονίας
KUEHNIS , ΤEU DIS,
VOSTEX
SOULI και Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΚΜ ελληνικής
στηρίζουν έμπρακ-νομίας με εξαγωγές
ΣΕΠΕΕ Την συμμε
τοχή 11 επιχειρή- ευρ.
ΤΕΧTLES , HERATEX,
IFANSI DOU MAS, Τμήμα bluezone oι
ΙΟAΚΙ MIDIS ΤEX
TLES , LOLIO,
στο Τμήμα sourcing JEANS, LDM COMοι DMISS TEXILE
ΟικοΜηταράκης
Για πρτη φορά η Χίος
έχει κάτω από 500
αιτούντες άσυλο
έκθεση
Munich Fabric Start
31/08- 2/9/21 στο
Μόναχο.
Που Το 2019 ξεπέρ2 Δις
ALTERO
ACCESΤου
SORIES , EDWARD
ΟΠως αναφέρεται GROUP GEORGIOS
σε σχετική ανακοίνωση, συνολικά
CHIRAS , MI NERVA,
UNION 3 FASHION
Τμήμα design stu dio η DG PRINT
MOSAI DIS.
Προέρχονται από
την Περιοχή.
Created by Universal Document Converter