Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΓΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΊΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
26Αύγούστου 2021
Αριθμ. φύλ . 42044
Έτος 145ον
Τιμή 1,5e
Αδριανού καί Ναταλίας των μαρτύρων
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία μέ άσθενείς άνέμους . Θερμοκρασία έως 37β.
ΘΕΣΣΑΛΟNΝΙΚΗ Σποραδικές βροχές καί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 32β.
Σελήνη 18 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.50-Δύσις ήλίου 8.08
Πρός άνασχηματισμό τό έπιτελικό κράτος
Ποιόν ύπουργό έδειξε Κυριάκος Μητοοτάκης τονίζοντας ότι κτό έπιτελικό χράτος
πιστνεται καί τις άποτιχίες έκτός άπό τις έπιτιχίες-Έγχατέλειψ
συναίνεση ό Τσίτρας καί έπετέθη κατά πρόσωπο στόν Πρωθυπουργό
τήν ύποχοιτική
ΤΥΠΙΚΩΣ τό ρήμα πού χρησιμοποίη- λούθως ό Πρωθυπουργός άνέφερε ότι τό
σε ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-έπιτελικό κράτος κέρδισε τήν μάχη του
κης στήν χθεσινή πρό ήμερησίας συζήτη-"Εβρου , τής πανδημίας, του έμβολιασμού,
ση στήν Βουλή ήταν λάθος. Μιά άποτυχία του Ταμείου Άνακάμψεως , του 1125 , χωδέν πιστνεται ποτέ . Πάντοτε χρενεται . ρίς νά κάνει κάποια ίδιαίτερη άναφορά στίς
Όστόσο καί έτσι δέν άναιρείται ή είδησεο- έπιδόσεις του έπιτελικού κράτους στίς φω γραφική άξία του ύπαινιγμού του . Σπεύδοντας άπό την πρωτολογία του νά θέσει μόνο μοσίως τά εύσημα, άφησε έναν αίχμηρότα
τόπολιτικό ζήτημα πού έπρόκειτο νά θέσει
σύμπασα ή άντιπολίτευσις, δ Πρωθυπουργός δρισε κατ' άρχάς ς έπιτελικό κράτος στήν Κοινοβουλευτική Όμάδα της ΝΔ στό
τούς ύπουργούς Επικρατείας κ. Γιργο Γε - περιστύλιο μετά την λήξη της όμιλίας του .
ραπετρίτη , Άκη Σκέρτσο και Κυριάκο Π
ερρακάκη. Τούς άντιδιέστειλε μάλιστα έπιτυχίες άλλά καί τις άποτυχίες αυτής της
είρωνικς μέ τούς προκατόχ
ΣΥΡΙΖΑ, κ . Άλέκο Φλαμπουράρη , Νίκο
Παππά και Χρήστο Βερναρδάκη, πού προεκάλεσε τόν έκνευρισμό του κ. Τσίπρα, πού τρείς ύπουργούς Επικρατείας έννοεϊ . Δεδοέκανε άνοίκειους χαρακτηρισμούς . Άκο- μένου ότι έπλεξε τό έγκμιο Πιερρακάκη
για τό < 1 12), προήγαγε μάλιστα προσφά
τως τόν κ. Σκέρτσο σέ ύπουργό Επικρατεί
ας, γενική ήταν ή έκτίμησις, ότι έννοούσε
τόν έμπνευστή τής έννοίας του έπιτελικού δρασις τν βουλευτν της ΝΔ στήν μνεία
κράτους τόν καθηγητή Γιργο Γεραπετρί.
τη για τόν όποίο δέχεται είσηγήσεις μετα κινήσεως σέάλλούπουργείο- όπως συνέβη
κης έκανε άναφορά στούς νεκρούς τν πυρ
καϊν, ένω δέν πέρασε άπαρατήρητη άπό
τά έδρανα τν ύπουργν ή ταγερή άντί
του όνόματος του έκ ΠΑΣΟΚ προερχόμενου Σταύρου Μπένου άπό τόν Πρωθυπουρτιές . Τήν στιγμή πού άπένειμε λοιπόν δητου έκλεγμένου περιφερειάρχου Στερεάς
έκτονσει τήν πίεση πού του άσκεί ή άντι- Ελλάδος κ. Σπανού , δ όποίος έκανε μία βα πολίτευσις και ή κοινωνία για την άπόδο- ρειά δήλωση πού άνεσκεύασε έν συνεχεία
στό περιφερειακό συμβούλιο. Ότι είχε δο θεί έντολή στούς πυροσβέστες νά μήν σβήσουν τήν φωτιά στήν Εύβοια . Καταγγελία
πού μοιάζει μέ την φερόμενη δήλωση του
τούπαινιγμό , ό όποιος όπως πληροφορείται
ή (Εστίων έγινε άντικείμενο συζητήσεως
ση εύθυνν.
ΟΆλέξης Τσίπρας κάνοντας πς δέν
άκουσε τήν ρήση Μητσοτάκη περί άποτυχίας του έπιτελικού κράτους , του έπετέθη
κατά πρόσωπο, άποδίδοντάς του τήν πλή-Ρoουμάνου πυροσβέστου, ή δποία κατηγγέλ
ρη πολιτική εύθύνη για τίς φωτιές . Στήν
Κοινοβουλευτική Όμάδα της ΝΔ έσχολιάσθη έπίσης ή άπουσία άναφοράς στόν ονοματα τν κ . Χρυσοχοΐδη καί Χαρδαλιά,
Κωνσταντίνο Μίχαλο δταν δ κ . ΜητσοτάΤο έπιτελικό κράτος πιστνεται και τις
του, του Κυβέρνησης σχολίασε ό Πρωθυπουργός
και άμέσως στήν Κοινοβουλευτική Όμάδα άρχισε δ ψίθυρος γιάτον ποιόν άπό τούς
θη ς fake news. Πλέον αυτν , δ Πρωθυπουργός παρέλειψε χθές κάθε άναφορά στά
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πρός μείωσιν
του ΕΝΦΙΑ
κατά 8% άπό τό 2022
Ήσύγκρουση άπαιτεί σοβαρότητα
Άναστηλνεται.
σημαντίκόγεφύου
τηςΑυακής Μαλδονία ς
ΕΚΑΝΑ χθές μια κδημοσκόπηση- έκ του προχείρου . Κάλεσα διακεκριμένους συναδέλφους, οί είναι άπολύτως προφανές ότι έχουν κοπεί οί γέόποιοι έργάζονται σέ μεγάλους τηλεοπτικούς φυρες έπικοινωνίας μεταξύ της και μεταξύ αυτής
σταθμούς για νά πιάσων το κλιμα που έπικρατεϊ καί της ήγεσίας της. Καίτό χειρότερο άπό όλα είναι
στήν κοινωνία όπως τούς φθάνει μέσα άπό τά μη- πς ή κατάσταση θά παροξυνθεί Γιατί οί κδιαιτηνύματα των τηλεθεατων τους . Τίς πρωτες άντιδρά - τές σφυρίζουν έπιλεκτικς. Διαδίκτυο και τηλεσεις! Ένοείται για τά νέα μέτρα κατά τν άνεμ- οπτικοί σταθμοί χρησιμοποιοϋσαν χθές ς είσαβολίαστων. Δέν έξεπλάγην άπό όσα άκουσα . Αν και γωγή στά σχετικά ρεπορτάζ μέ στόμφο τήν Φράση
κάθε τηλεοπτικός σταθμός έχει τό δικό του κοινό , σφίγγει ό κλοιός για τούς άνεμβολίαστους, . Μεμέ τά δικά του ίδεολογικά χαρακτηριστικά και τό χριτρα δημοσιογραφικά αυτή ή φράση έχρησιμοδικό του προφίλ το συμπέρασμα πού άποκόμισα ποιείτο για γκάγκστερ που καταδίωκε ή άστυνομία
άπό όλους είναι ένιαιό: Κάτω, στήν βάση της κοινω - πρός σύλληψιν. Στό παρελθόν ή φράση έχρησιμονίας, υπάρχει πόλωση καί διχασμός. Εως και μίσος . ποιειτο καιγιά έπιθετικά ζωα πού είχαν άποδράσει
"Εχουμε δεκάδες μηνύματα άπό άντιεμβολιαστές άπό κάποιον ζωολογικό κήπο. Σφίγγει ό κλοιός για
πού βάλλοουν κατά της κυβέρνησης άλλά γιά πρ- τούς άνεμβολίαστους όμως γιατί;, Θηράματα είναι;
τη φορά έχουμε καί πολλά μηνύματα άπό έμβολια- Κακοποιοί; Ληστές; Γκάγκστερ; Το κλουβί είναι ό
στές καί μάλιστα όργισμένα", μέ ένημέρωσε άγα - προρισμός τους;
πητός συνάδελφος. Τό τί γράφεται στά μηνύματα
αυτά, λέξεις, φράσεις, έννοιες θά έπρεπε ίσως νά
άποτελέσει άντικείμενο μελέτης, γιατί όχι καί διδακτορικής διατριβής . Δείχνει σέ πρτο χρόνο πς
διαμορφνονται τά ρεύματα στήν έλληνική κοινωνία. Και μέ λύπη μου πρέπει νά σάς πω ότι οί"Ελλη- εκφραση της παραμικρής συμπάθειας ή Ελληνες
νες έχουμε καταληφθεϊ άπό αίσθήματα όργής. Και πολιτες μέ τούς όποίους διαφωνούμε σέ ένα πράγ οί μέν καί οί δέ χρησιμοποιουν στά μηνύματα που ματι σοβαρό θέμα δημόσιας πολιτικής; Τό αύτό ίσχύάποστέλλουν στούς τηλεοπτικούς σταθμούς έναντίον άλλήλων τό ρήμα που έγινε τής μόδας στίς απανδημία άνεμβολίαστωνν και όχι ς πανδημία
πυρκαϊές: "Νά πάνε να .
"Όταν μια κοινωνία φθάνει σέ αύτό το σημείο
Πήρης άνμόρφωσις
τού φόρου άπό τό νέον έτος
PΙΖΙΚΗ άναμόρφωση του ΕN.Φ..Α. μέ
νέους χαμηλότερους συντελεστές ύπολογισμού , μείωση ή πλήρη κατάργηση του
συμπληρωματικού φόρου καίαψαλίδυ
κατά 8% στόν φόρο ένδεχομένως άπό τό
2022, έτοιμάζεται να νομοθετήσει μετά
τόν Νοέμβριο ή Κυβέρνησις. Όπως άνέ φερε δύπουργός Οίκονομικν Χρήστος
Σταϊκούρας μιλντας στήν τηλεόραση
του Οpen, ό νέος φόρος άκίνητης περιουσίας θά διαμορφωθεί τόν Νοέμβριο.
Τότε , θά έχουμε μιά είκόνα της άσκήσε
ως πού τρέχει τρα και ένσωματνει τις
Αμεση κατάργηση
της συμφωνίας
τν Πρεσπν
Το αυτό ίσχύει γιά τίς άνακοινσεις ύπουργείων
και κομμάτων , το όποϊο κατηγορει τό ένα τό άλλο
ότι κλείνει το μάτι στούς άνεμβολίαστους . Λε προί είναι άραγε στούς όποίους δέν έπιτρέπεται ή
Συνέχεια στήν σελ. 2
κΟύδείς χειρότερος έχθρός
έκ του εύεργετηθέντος
Αύξάνονται
παιδιά καί βρέφη πού
νοσηλεύονται μέ κορωνοϊό
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
Οί Σκοπιανοί έπαληθεύουν
άναίσχυντα καί τάχιστα
τή γνωστή ρήση
ει γιά τά υπουργεία πού περιγράφουν τήν κρίση ς
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Προδρόμου Εμφιετζόγλου*
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΚΑΙ τί δέν τούς δσαμε! Το ίερό όνομα της Μακεδονίας , τή γλσσα, τά
έμπορικά σήματα καί κάθε φύσεως
άλλες χαριστικές παροχές . Τούς βάλαμε στό ΝΑΤΟ και άπασχολουμε τά
F16 μας νά κάνουν βόλτες στόν ένα έριο χρο τους . Τούς ύποσχεθήκαμε
άκόμη ότι θά τούς βάλουμε και στήν
Εύρωπαϊκή "Ενωση!
Νέες διεκδική σεις
συνταξιούχων ύψους
Φορολογικά-άσφαλιστικά
κουπόνια γιά 30.000
έπιχειρήσεις
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. 2 μωρό φωτογραφήθηκε γυμνός γιά τό
άλμπουμ τν Niivana Nevermind . Σήμερα 30
χρόνια άργότερα ό Σπένσερ Έλντεν κατηγορεί τό
συγκρότημα για πορνογραφία! Πράγματι κατέε σε άγωγή διεκδικντας τήν περιουσία του Κέρτ Κομπαίην καί τν έπιζντων μελν του συγκροτήματος, λέγοντος ότι παρεβίασαν τά όμοσπονδιακά
καταστατικά παιδικής πορνογραφίας καί τόν έχμε
ταλλεύτηκαν σεξουαλικ. ΟΕλντεν είπε ότι ύπέ
στη κσοβαρή ζημιάν άπό τό άλμπουμ, αύτό που
σημείωσε τρελλές πωλήσεις , καί πς ούτε οί κηδεμό
νες του συναίνεσαν σέ αυτό. Το συγκρότημα, ό φωτογράφος καίοί δισκογραφικς έταρες άπορεύτηκαν σκόπιμα τήν παιδική πορνογραφία του Σπίνσερ
καί έκμεταλλεύτηκαν τή σοκαριστική φύση τής φωτογραφίας του για νά προωθήσουν Τόν έαυτό τους
καί τήν μουσική τους σέβάρος τουρ ίσχυρίζεται.
ΤΡΙΑ προδικαστικά έρωτήματα , πού άφορουν διεκδικήσεις συνταξιούχων του Δημοσίου πού μπορεί νά |
ξεπερνούν τά 2 δισ. εύρ , παρέπεμψε τό Ελεγκτικό
Συνέδριο στήν Όλομέλειά του. Συγκεκριμένα, ήΟλομέλεια τουΑνωτάτου Δικαστηρίου πρέπει νά άποφασίσει γιά ζητήματα , πού άφορούν τίς περικοπές πού
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ή μέρες θά ξεκινήσει και θά συνεχισθεί τόν Σεπτέμβριο ή παροχή τν πολυαναμενομένων κουπονιν συμψηφισμού , μέ τά όποια θά έξοφλήσουν φορολογικές και άσφαλιστικές ύποχρεσεις
τους πού θάδημιουργήσουν άπό τόν Ίούλιο και μέχρι
στά τέλη τού χρόνου οί έπιχειρήσεις πού έκρίθησαν
Αύτοί δέν μας έδωσαν και δέν τή ρησαν τίποτε . Τά άγάλματα του Μ.
Άλεξάνδρου , του Φιλίππου , του Ιουστινιανού , ή Αψίδα της Μακεδονίας, οί
-Μακεδόνες του Αίγαίου , οί χάρτες
μέχρι τόν Όλυμπο, τά βιβλία, όλα όπως
ήταν . Λένε πς άλλαξαν τό όνομα του
άεροδρομίου , άλλά έάν ψάξει κανείς στίς άποθήκες , ή παλιά έπιγραφή
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 5
Έπισκευάζοντας μιά παλιά, χαλασμένη όμπρέλα
Είχα τήν τηλεόραση λεπτά σημείαν είναι ακό άνοιχτή και ταυτόχρονα
προσπαθούσα νά έπισκευάσω μιά όμπρέλα βεράντας . καινούρια , παρά νά χά Έχει κοπεί ένα λεπτό σχοινάκι και προσπαθούσα νά
τό άντικαταστήσω , άλλά
οί όμπρέλες αυτές κατασκευάζονται μέ τέτοιο τρό πο, που όλα σχεδόν τά
Θά πρέπει νά όμολο- έμας , που έχουμε μεγαλγήσω ότι-καθς χρησιμοποιούσα και ένα κοπίδι κιν. Ελικόπτερο που μετέφερε τόν Τόμ Κρούζ προσγειθηκε στόν κήπο μιάς οίκογενείας , στήν κομητεία Ούρικσιρ στήν Άγγλία, έπειδή τό άεροδρόμιο στό Κόβεντρυ ήταν κλειστό ΌΤόμ Κρού
δόποίος βρίσκεται αύτήν τήν στιγμή στό Ήνωμένο Βασίλειο γιά τά γyρίσματα της νέας ταινίας
Mision: Impossibler , προσγειθηκε στόν κήπο
τής Άλισον Γουέμπ. Σύμφωνα μέ Τό BBC ή οίκογένεια δέν γνριζε έκ τν προτέρων ότι ό Τόμ
Κρούζ ήταν στό έλικόπτερο, καί είχε ένημερωθε
μόνον ότι έπέβαινε ένας VIP).
μπακτ και είναι πολύ πιό
εύκολο νά άγοράσεις μιά
σει σέ περιόδους μέ ρήτορες
πρτης γαμμής άλλά, κυδύνευσα κάποιες στιγμές ρίωs , μέ άριστους χειριστές
νά τραυματισθ , άκούγο- τής γλσσας , κάθε στραντας σκόρπια μαργαριτά- βοτιμονιάν μάς χτυπά κατ
ριαν τν όμιλητν-πολιτικν άρχηγν . Τά έλληνικά τους-όλων- είναι άπό
μέτρια έως κάκιστα! Καί γιά
εχουμε φωνή!
σεις πολλές ρες μέχρι νά
την έπισκευάσεις . Όταν,
δμως , έχεις ρες νά διαθέ
σεις, είναι μία πρτης τάξε
ως εύκαιρία νά δείς κάν πιάνουν άκόμη τά χέρια σου .
εύθείαν στό εύαίσθητο τμήμα
του έγκεφάλου , σάν έλαφρύ
ήλετροσόκ .
Ανςνη ωpl νε oέκγη ν ίνατ
P pontos
Συνέχεια στήν σελ. 4
26-8-202 1 .