Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

31oC, 21:00

€0.80

26oC - Υγρασία 51%-100% - Άνεμοι: NA-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:02 - Δύση ηλίου: 20:21

ÍåñÜ õðÜñ÷ïõí!

Στον απόηχο της συνέντευξης Τύπου της δημάρχου ως προέδρου της Διαδημοτικής ΔΕΥΑΚ για
έργα ύδρευσης, μια αναφορά στην υπόθεση των φραγμάτων δεν κρίνεται περιττή. Κάθε άλλο μάλιστα. Καθ’ όσον χρόνο με τον χρόνο οι πηγές στερεύουν και το δίκτυο γεράζει. Το γεγονός μάλιστα ότι η διαπίστωση αυτή πρωτοέγινε (;) στα 1988, απλώς υπογραμμίζει την πολυτέλεια των διοικητικών Αρχών του νησιού να σπαταλούν τον χρόνο ενώ βεβαίως η
αφημένη στον καιρό κατάσταση, επιδεινώνεται. Η αρχική παρατήρηση ήταν η αδυναμία του κερκυραϊκού εδάφους να συγκρατήσει
τα πολλά βρόχινα νερά, που χάνει στη θάλασσα. Κι όσα συγκρατεί περνώντας μέσα από ασβεστολιθικής σύνθεσης εδάφη, βγαίνουν
βαριά σε άλατα. Η ποιότητα του νερού επιβαρύνεται και από την παλαιότητα του δικτύου ενώ και οι απώλειες είναι μεγάλες. 3»

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5417

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΥΑΚ ΜΕ ΕΟΔΥ & ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

¸ëåã÷ïò óôá êåñêõñáúêÜ ëýìáôá
Óôçí ÊÝñêõñá,
ï õð. Åñãáóßáò
íá ðáñáäþóåé ôéò
ôåëåõôáßåò êáôïéêßåò
óôïí Áç ÃéÜííç

Ôï æçôïýí êáé
ôá Ðñïîåíåßá,
åßðå ç äÞìáñ÷ïò
ΚΕΡΚΥΡΑ. «Τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα
δείγματα λυμάτων της Κέρκυρας, ευτυχώς δεν είναι ανησυχητικά» δήλωσε κατά τη
διάρκεια συνέντευξης, η Δήμαρχος Υδραίου, επισημαίνοντας ότι η Κέρκυρα στέλνει
δείγματα κάθε βδομάδα.
Η Μ. Υδραίου ενημέρωσε ότι
είχε συνάντηση για το θέμα με
τον Κερκυραίο καθηγητή κλινικής ιολογίας, Γ. Σουρβίνο.
ΣΕΛΙΔΑ

6»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την ανακοίνωση έκανε ο Στ. Γκίκας:
«Την Πέμπτη με την παρουσία του Υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη
και φυσικά με παρόντα τον
Διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη, θα γίνει η
παράδοση και των τελευταίων 12 εργατικών κατοικιών».
«Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν ανά πάσα στιγμή δεδομένα και ενδείξεις για την πορεία της πανδημίας», είπε.

10-11 Óåðôåìâñßïõ ôï 47ï
ÖåóôéâÜë ÊÍÅ - ÏäçãçôÞ óôçí
ÊÝñêõñá ìå Öïßâï ÄåëçâïñéÜ »
4

«Ç ÐåñéöÝñåéá áíáæçôÜ
ôç ÷ñõóÞ ôïìÞ ãéá ôïõ ÓïëÜñç»
ëÝåé ç ÍÄ ÊÝñêõñáò »
9

Ïé äÜóêáëïé ãéá
ôéò ðñïêÜô áßèïõóåò
Íçðéáãùãåßùí »
10

Ç äñÜóç ôçò ÏìÜäáò Ãõíáéêþí Âüñåéáò ÊÝñêõñáò ãéá ôç Ëßìíç Áíôéíéþôç
ÅÐÓÊ: ÐéèáíÞ
ç ìç óõììåôï÷Þ
ôñéþí áêüìá êáé
ôåóóÜñùí ïìÜäùí
óôï ðñùôÜèëçìá! 11»
Ìå ôïí Íáõóßèïï ï ðáëéüò Üóóïò ôïõ ¢ñç, Ì. Íá÷Üñ 16»

13»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα