Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
| Αυγούστου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7450
Τιμή : 1.00
Κάθηιμερινή οικονομική ειδική gημρίδο Διακηρύξευν -Δημοηρασιν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Αδήλωτα
τυραγωνικά Φορολογικές δηλσειs 2021:
Βαθιά το χέρι στην τσέπη
θα βάλουν 2,1 εκατ. φορολογούμενοι
τον Σεπτέμβριο
Δεύτερη
ευκαιρία το
φθινόπωρο
Η διορία για την υποβολή φορολογικν δη λ σ ε ω ν
ολοκληρνεται στις 10
σουν είτε εφάπαξ το
φόρο με μια μικρή έκ.
πτωση , είτε με δόσεις,
επλέγοντας ακόμα και
την ένταξη τους σε κά ποια από τις ρυθμίσεις .
Αναλυτικά:
Εφάπαξ καταβολή:
Στην περίπτωση που ο
επιπλέον φόρος εξοΜια ακόμη ευκαιρία Σεπτεμβρίου, εν η
αναμένεται να έχουν καταβολή των δύο
χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακινήτων για να αποκαλύψουν στους Δήμους την πραγματική
επιφάνεια των ιδιοκτησιν τους , χωρίς
να επιβαρυνθούν με
αναδρομικές χρε .
φόρων και τελν
συνέχεια στην 11
πρτων δόσεων ( Ιουλίου-Αυγούστου ) θα
πρέπει να γίνει έως και
τις, 17 Σεπτεμβρίου.
Αμέσως μετά και μέχρι φληθεί στο σύνολό
| το τέλος του μήνα θα
| πρέπει να καταβληθεί γούστου , ο φορολοη δόση του Σεπτεμ.
βρίου.
Ηδη με βάση τα στοι χεία της ΑΑΔΕ 2,1 εκατομμύρ ι α
φορολογούμενοι , δη. λωσης γίνει μετά τις 27 υπουργείου Οικονομι λαδή ο ένας στους
τρεις που έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα
του έως και τις 27 Αυγούμενος
εξασφαλίσει έκπτωση
Τρεις πρτες δόσεις: βριο . Σύμφωνα με τον
Εάν η υποβολή της δή
δήμοτικν
αφορά τον Σεπτέμφόρο στις πpοκαθορι.
σμένες δόσεις , τότε
θα μπορούν να εντάξουν την οφειλή τους
στην πάγια ρύθμιση. Η
πάγια ρύθμιση προσφέρει έως και 24 ένπρογραμματισμό του
Αυγούστου, αλλά εμ
πρόθεσμα έως και τις
10 Σεπτεμβρίου, τότε εξοφλήσουν με μηνι
θα πρέπει μέχρι τις 17
του ίδιου μήνα να πληρωθούν δύο δόσεις ρίου .
(του Ιουλίου και τυ
Αυγούστου) και έως από τους φορολογού - δόσεις .
κν οι φορολογούμε νοι θα
Στα 36,8 δισ.
ευρ ανήλθαν
οι συναλλαγέs φορολογική δήλωση .
με κάρτες
το 2020
πρέπει να
αίες δόσεις το φόρο τοκες δόσεις.
θα κληθούν να πληρ.
σουν συνολικά 1,773
δισ ευρ για φόρο εισοδήματος . Οι φορολογούμενοι
μπορούν να πληρ.
έως τα τέλη Φεβρουα .
επιτόκιο είναι 4,5% για
τις 12 δόσεις και πάνω
από το 6% για τις 24
' Πάγια ρύθμιση: Όσοι
τις 30 Σεπτεμβρίου η
τρίτη δόση, η οποία
μενους δεν μπορούν
να αποπληρσουν τον
Πληρωμή με κάρτα:
συνέχεια στην 10
Στη μάχη
έκδοσns
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΣΥΝΤΑ ΞΕΩΝ
ανήλθαν οι συναλλαγές μέσω χρεωστικν
και πστωτικν καρ τν στη χρα μας το
2020, καταγράφοντας
αύξηση-ρεκόρ
τάξης του 40,5% περίπου σε σχέση με όλες
τις χρες της Ευρω .
ζνης. Σύμφωνα με τα
συνέχεια στην 2
των συντάξεων
μπαίνουν
1.200 ιδιτες
τον Οκτβριο
Σελίδα 9