Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τ ε τ α ρ τ η 2 5 Α υ γ ο υ σ το υ 2 0 2 1

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3908 Åτοσ 18ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - E-mail: [email protected] / www.epikairotitanews.gr & www.epikairotita.info

NÅÁ ÌÅÔÑÁ ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÁÍÅÌÂÏËÉÁÓÔÏÕÓ

Õðï÷ñåùôéêÜ ôåóô Covid
áðü 13 Óåðôåìâñßïõ óå
éäéùôéêÝò äïìÝò ìå äáðÜíç ôïõò
-Ðþò èá ëåéôïõñãÞóïõí ïé äçìüóéïé ÷þñïé óõíÜèñïéóçò áðü 13/9/2021 Ýùò 31/3/2022 ÓÅË. 5 & 4

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ÊÁÑÅËÁÓ

27 êñïýóìáôá óôçí Êáñäßôóá ôçí Ôñßôç.
Óôá 4.608 ôá êñïýóìáôá óå üëç ôçí ÅëëÜäá

ÃÉÁ ÔEÔÁÑÔÇ 25/08
ÊÁÉ ÐÅÌÐÔÇ 26/08/2021

-104 óôç ËÜñéóá,
32 óôç Ìáãíçóßá
& 37 êñïýóìáôá
óôá Ôñßêáëá

Ìïó÷Üñé øá÷íü..................................................... 6,99 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé ìå êüêêáëï............................................. 4,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò.................................................. 4,99 € ôï êéëü
×ïéñéíÝò ìðñéæüëåò ëáéìïý..................................... 3,89 € ôï êéëü
Øá÷íü ÷ïéñéíü........................................................ 3,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü......................................................... 2,99 € ôï êéëü
Æõãïýñé ìðïýôé ìðñïóôéíü...................................... 4,99 € ôï êéëü
Ìðïýôéá êïôüðïõëï.............................................. 2,49 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï............................................ 3,49 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï êïôüðïõëï........................................... 3,99 € ôï êéëü
Óõêþôé ìüó÷ïõ...................................................... 4,49 € ôï êéëü
ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ: Ôï êáôÜóôçìÜ ìáò óôç ÊáñáúóêÜêç èá ðáñáìåßíåé
êëåéóôü ëüãï áíáêáßíéóçò áðü 6 Ýùò 10 Óåðôåìâñßïõ. Èá ìðïñåßôå
íá åîõðçñåôÞóôå áðü ôï êáôÜóôçìá ìáò óôçí ÐëáóôÞñá 42.

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

Ó ÅË . 5

Èåñáðáéíßò

ÖñïíôéóôÞñéï Ìá èç ìá ôé êþí
Ìáëëéáñüò Ðñ. Ðáíáãéþôçò

ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò

ÔìÞìáôá

• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ

Ãõìíáóßïõ
Ëõêåßïõ
ÅÐÁË
Áðïöïßôùí
ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá 4 (3ïò üñïöïò)
Êáñäßôóá

ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Κουµουνδούρου 13 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

Ôçë.: 24410 28882
Êéí.: 6972882216

ÅããñáöÝò êáèçìåñéíÜ 11:00 ð.ì. Ýùò 13:00 ì.ì.
êáé 18:00 ì.ì. Ýùò 21:00 ì.ì.

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ
Õðåýèõíç Åðéêïéíùíßáò:
ÁëåîÜíäñá Ìðñïýðç

ÂÜëâç 22, 1ïò üñïöïò, Êáñäßôóá
ôçë: 24410 25005 êéí: 6975461232
[email protected]
www.sxoleiomathimatikwn.wordpress.com
åããñáöÝò áðü 23/8

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏÃÉÁ É. ÓÏÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Ðñïúüíôá ÁêñÜôåéáò
ÐÜíåò
ÕðïóÝíôïíá
ÏõñïóõëëÝêôåò
ÁíáðçñéêÜ áìáîßäéá
ÍïóïêïìåéáêÜ ÊñåâÜôéá
Áåñïóôñþìáôá
Æþíåò - ÍÜñèçêåò

Ðéåóüìåôñá
Óôçèïóêüðéá
Ïîýìåôñá
Èåñìüìåôñá
Æõãïß

Ïîõãüíá
ÍåöåëïðïéçôÝò
ÓõìðõêíùôÝò ïîõãüíïõ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα