Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοπο τoυ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ
ΠΑΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΙΚΗ ΚΡΕΗ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙEΕΙΣ ΣΤΟ ΑΦΤΑΝΙΣΤΑΝ
μα νέα npoοpυγ. των δυνμεων στα νησ , γη npoστοσίος των σ .
κn κρίon Yίνετaι διόι κανείς δεν μηορεί νύρων της ΕλΛδος και
Λόγος στην Ευρμενο tου npoέδρou Ερ
ξεις στο Αφγανιστάν , ντογάνο onoioς εaipeί
την anoxipηon των Αμε. με κάθε τρόnο να εκμε
ρικανικν στρατευμά τanεutei ο δiτa .
των και τν ανακατάλn
ψη της εξοuσίος ano poκος Μηtooτάκης ου - κοντά στο Αφγανιστάν .
τους Ταλιμηάν.
στο Ανθρnινα Δικαμα.
τα και την τουτόχφονη
στήρξη ano tην EΕ των
Χωρν nου
νόντησε την Αντηρόε . στε
Κοι poές μετοναστν και
npopnoε σε μέτρα . ό νοβουnioυ Ρομntpτα Με - npooφuγων στην Ευρnuς η φράτης στον E.
βρο od και η ενίσnση μου κα τόνισε την ανύ ,
Τη δέσμη μέτρων Δημόσιας Υγείας
Που αφορούν ανεμβολίαστους Πολίτες
Ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Βασ. Κικλιας
|Με αφορμή τη φωτιά
Που ξέσπασε στον Κούκο
Μ οφορμη τη φωτιο nou
ξέonoσε τα ξημερματο nκ
Η Κυβέρνηση δείχνει anopασομένη
να τελεινει με το ζήτημα tων ανεμβομέτρα anέναντι σε όοους εκέμη και τρα δεν εneυμούν να εμβολιοστούν για
| ντός και εκτος nonne
ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ;
(ΜΕΡΟΣ Β')
τα μνύματα για τον Τουρισμό
νύματα nou σελντι ο εληνικός τουριΦταίει η κλιματική
hά στο onoia αντανο . να nλtov tδ, με συ .
λυψε ο αρμόδιος υnοuργός , κ . Χάρης
Βεβαως ευθύνεται hου ή βραυκυκλμα.
σε μεγάλο βαθμό . O τα nλεκτρικν εγκατα . φανόμενα τόσο σε ouoπtικό στθμά . Μλντας οε τηλεoπt
ραν τα δέντρα φωοο με την Pon0εια τωνυ.
όηως άκουοα να λtει ψηλν θερμοκρασν.
κanοος στην τηλεόρα n0oνe της naρατετα . κλειστικά στην κλιματ φετινη κατοστροφι
την anoδσουμε αn ου nou εγκατοnεno και toυ ισχυρου σνt . ι δοσικό δέντρο ουτε
να δενμα στον τόno
και . , Yεyoνός το οnoio δημιουργεί κλί.
μου nou ευνοεί την τα .
| ο Μιγάλης Λουκάς