Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Δευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣ ΕΩΣ 1876
Τετάρτη
25Αύγούστου 2021
ΑΤΤΚΗ Καλοκαιρία καί βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 36β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρίακαι μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 33β.
Αριθμ. φύλ. 42043
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
Τίτου άποστόλου , έπισκόπου Γορτύνης Κρήτης
Σελήνη 17 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.49-Δύσις ήλίου 8.05"
ΑΠΟ ..13 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥΜΕΤΑΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΔΕΘΗΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΙΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕΟΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΛΙΑΣ
"Ελληνες δύο ταχυτήτων έπί πανδημίας:
έλευθέρας οί μέν- ύπό περιορισμό οί δέ
Απαγόρευσις έργασίας, σπουδν, προσβάσεως στίς δομές δημοσίας ύγείας, Ψυχαγωγίας, ταξιδίων
σέ δσους άρνούνται τό έμβόλιο-Μείωσις μισθού έως 80 εύρ ή άπόλυσις για τούς άνεμβολίαστους
ρακτήρω δήλωσε ό κ . Κικίλιας , ό την Κυβέρνηση. Δέν θά μετατρέόποίος έπεσήμανε ότι άκόμη χρε αζόμεθα ένα έκατομμύριο έμβολια - γιά άσθενείς covid-19% είπε κατά τήν
σμένους γιά νά κτισθεί ή περιβόητη παρουσίαση τν μέτρων . Επεσήμαάνοσία , πούάγγίζει τό 80%, όπως έχει
συμβεί σέ πολλές άλλες εύρωπαϊκές
χρες , όπως ή Πορτογαλία. Έντύπω ση όμως προεκάλεσε τό γεγονός ότι όσους έχουν έμβολιασθεί κάλλά καί
δέν άνεφέρθη στήν πανδημία του κορωνοϊού, άλλά στήν πανδημία τν ανηθικο γιά όλους όσοι νοσούν άπό
άνεμβολίαστωνν καταδεικνύοντας
περίτρανα ότι ή συγκεκριμένη όμάς σηλεία σέ αυτν.
άποτελεί πλέον <κόκκινο πανίν για
ας είναι σκληρά, κάτι πού είχε προα ΑΛΛΑΖΕΙ άρδην ή ζωή έκατομμυρίων πολιτν, πού άκόμη δέν έχουν ναγγείλει ό Πρωθυπουργός και άρμόέμβολιασθεί, άπό τίς 13 Σεπτεμβρί- διοιύπουργοί. Εκατοντάδες χνλιάδες
ου. Η κοινωνία ταυτοχρόνως μέ τήν έργαζόμενοι σέ δημόσιο και ίδιωτικό
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τομέα θά κληθουν να πληρσουν οί
θά είναι χωρισμένη στά δύο: έμβολια - ίδιοι έως καί 80 εύρ μηνιαίως γιά νά
σμένοι και άνεμβολίαστοι . Σχεδόν κάνουν τέστ, ένα ποσόν άρκετά ση
όλα έκείνα πού άφορούν τήν καθημερινότητα θά έπηρεασθοϋν και έλά - βίωσή τους Ή χρα δέν πρόκειται νά
χιστα πλέον θά μπορούν νά κάνουν
έλεύθερα ή χωρίς οίκονομικό κό στος οί άνεμβολίαστοι . Τά μέτρα πού
άνεκοίνωσε χθές δ ύπουργός Υγεί
Ψουμε τά νοσοκομεία σέ νοσοκομεία
ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ
Υπουργείο Υγείς
νε ότι τά νοσοκομεία θά συνεχίσουν
νά έξυπηρετουν δλα τά περιστατικά,
καθς τό άντίθετο θά ήταν άδικο γιά
μαντικό , πού θά έπιβαρύνει τήν έπιμπεί σέ νέα καραντίνα καί έπομένως
τό βάρος πέφτει στό 40% τν πολιτν
πού δέν έχεικάνει άκόμη τό έμβόλο .
<Τά μέτρα δέν έχουν τιμωρητικό χα
άλλα νοσήματα καί χρειάζονται νο"Όκ Κικίλιας καί ήκ Κοτανίδου
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΕΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
φοροελαφύνσεις
στό πακέτο τής ΔΕΘ
Συνεχίζουμε χωρίς έσένα!
( καί μερικά έρωτήματα για τόν κύριο Σκέρτσο)
Η Ελλάς συμμετέχει στήν
διάσωση τής πολιτιστικής
κληρονομιάς του Αφγανιστάν
(σελ. 7)
<ΠΑΡΑΘΥΡΟ, γιά έξτρα φοροελαφρύνσεις τό 2022 άφήνει ο ύπουργός
Οίκονομικν Χρήστος Σταϊκούρας, έφ
όσον έξευρεθεΐ ό άπαραίτητος δημοσιονομικός χρος και δοθεί το κπράσινο
φςν άπό τούς θεσμούς έν όψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης . Πέρα άπό τίς τρείς μεισεις φόρων πού
έχουν κλειδσειν καί περιλαμβάνονται στό Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα,
ήτοι τό κπάγωμαν τής είσφοράς άλληλεγγύης γιά τόν ίδιωτικό τομέα , την μεί
ωση των άσφαλιστικν είσφορν κατά
τρείς μονάδες και την μείωση του έταιρι
κού συντελεστού άπό τό 24% στό 22%, τό
Υπουργείο Οίκονομικν προσανατολί
ζεται στήν έπέκταση τής άναστολής τής
ΕΧΟΥΝ τρία έπικοινωνιακά-πολιτι κά προβλήματα και ένα οίκονομικό
τά νέα μέτρα για την πανδημία , τά
όποτα ό Υπουργός Ύγείας Βασίλης
Κικίλιας άνακοίνωσε χθές μέ τήν μεγίστη δυνατή μειλιχιότητα: Πρτον ,
είχαν πολλά κάπαγορεύεται, ρήμα
πού ό μέσος"Ελλην μισεί, άπεχθάνεται . Δεύτερον, έπιδροϋν σέ μιά τοξ κή άντιπολιτική άτμόσφαιρα που δημιουργήθηκε σέ μεγάλο τμήμα της
κοινωνίας μέσα στό καλοκαίρι έξ
αίτίας της άποτυχίας του κράτους νά
προστατεύσει άποτελεσματικά τόν
δασικό πλούτο ( κάηκαν ένα έκατομμύριο στρέμμα- ταξιδεύεις , δέν ζεις . Ή μόνη έπιλογή είναι ό κατ'
τα) καί τίς περιουσίες έκατοντάδων Ελλήνων (2.000 οίκον έγκλεισμός, άντε καί κανένας περίπατος. Συοίκίες ύπέστησαν φθορές ) . Τρίτον, ξυπνουν τούς νεχίζουμε χωρίς έσένα . Μέ βάση τά στατιστικά στοι
φοιτητές, οί όποιοι καλούνται νά παρακολουθήσουν χετα αύτές οί έπιλογές καθορίζονται άπό τήν λογική.
δωρεάν παιδεία έναντι 80 εύρ μηνιαίως άν δέν θέ λουν να κάνουν τά έμβόλια (κόστος ράπιντ τέστ) . βριο άν δέν κτιστεί τό τείχος άνοσίας . Θά βουλιάΑνοίγει μέτωπο εύαίσθητο για τήν Κυβέρνηση δη- ξουν οί ΜΕΘ. Από αυτή την άποψη λογική έπίσης
λαδή , πλέον τν γνωστν. Καί βεβαίως τό οίκονο- ή έκκληση Κικίλια ανά βάλουμε τό έμεις πάνω άπό
μικό πρόβλημα που έχουν τά μέτρα είναι πς δέν
ξέρουμε πόσο άρνητικά θά έπιδράσουν στήν κατα νάλωση καί κατ' έπέκταση στήν ρευστότητα χιλιά - ήδη συντελεστεί άλλαγές , μεγάλες, μέσα στό καδων ήμιθανν έπιχειρήσεων . Έκτός άν αύτός είναι λοκαίρι . Ή κοινωνία και ή οίκονομία διχοτομουνται
δστόχος στό πλαίσιο του "reset ". Το άποτελείωμα.
Ας τά δούμε ένα-ένα. Κατ ' άρχάς
ή κυβέρνηση Μητσοτάκη δέν κάνει
κάτι παγκοσμίως πρωτότυπο. Άκολουθεί τήν διεθνή δυτική πεπατημένη: Αφου δέν έπεισε μέ το καλό,
ύποχρενει. Καθιστά τόν έμβολιασμό ύποχρεωτικό . Έπί ποινή άπαγόρευσης της ζωής , δέν κάνεις τό
έμβόλιο; Δέν έργάζεσαι, ή άν έργα στείς σου μεινεται ό μισθός όσο τά
μηνιαία ράπιντ τέστείναι τό έναλλακτικό ποινολόγιό σου . Δέν κάνεις τό
έμβόλιο; Δέν σπουδάζεις, δέν πάς
νοσοκομειο , δέν διασκεδάζεις , δέν
Τόμπαϊράκι
του Κστα Κόλμερ
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΩΣ ΜΑΣ ένημέρωσε ή Εστίαν
( 23.8.21 ) , nή σημαία της Εύρωπαϊκής
Ένσεως θά άναρτάται ύποχρεω τικς μαζί μέ τήν Ελληνική (τήν Εθνική) στά δημόσια κτίρια (καταστήμαα)>. Τουτο είσηγείται άρμοδία ύπηρεσία του ύπουργείου Εσωτερικν
στόν ύπουργό Μάκη Βορίδη.
Τ0αγένεια μαχεδονική
στίς νέες ταυτότητες
τό έγν . Τό ζήτημα όμως έν προκειμένω είναι πς
στήν βάση τής κοινωνίας καί της οίκονομίας έχουν
τν Σκοπιανν
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
Τέτοια όμως σημαία δέν ύπάρχει ,
όπως κι ό Εύρωπαϊκός (ύπερ)εθνικός
ύμνος . Αμφότερα ματαιθηκαν τήν
1.12.2009 όταν έτέθη έν ίσχύι ή Συνθήκη της Λισαβνος , ή όποία άπέρ ριψε το λεγόμενο <Εύρωπαϊκό σύνταγμα- (ΕΣ) κατόπιν του άρνητικού
Γαλλικού δημοψηφίσματος μέ 54%
και του Όλλανδικου μέ 62% στά τέλη του Μαΐου 2005. Επίσης, Τσέχοι
και 'Ίρλανδοί άποδοκίμασαν το ΕΣ καί
βεβαίως οί Βρεταννοί πού μεταγενεστέρως άποχρησαν τής Εύρωπαϊκής
αδιαιρέσεως.
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τάτάρ: Απειλεί μέ διχοτόμηση
Έξοργίζεται για τό διαβατήριο!
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
μέ 4.608 χρούσματα
ΠΕΡΙΕΓΑ
ΔΥΣΚΟΛΟΣ προμηνύεται ό Σεπτέμβριος μετά τό
χθεσινό άρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων άπό την έναρ ξη τής πανδημίας.Όλα δείχνουν δτιμέ την έπιστροφή
τν έκδρομέων θά έκτοξευθούν τά κρούσματα σε έπίπεδα-ρεκόρ , δπως χθές πού γιά πρτη φορά άνηλθαν
σέ 4.608! Τό προηγούμενο ρεκόρ ήταν στίς 30 Μαρτί.
ουμέ 4.340 κρούσματα . Εξίσου άνησυχητική είναι καί
ή κατάστασις μέ τούς διασωληνωμένους πού όχι μόνο
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΜΕ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ τρόπο άντέδρασε δ Τουρκοκύ
πριος ήγέτης Έρσίν Τατάρ όταν πληροφορήθηκε
δτι ή Κυπριακή Δημοκρατία του άφαιρει τό διαβατήριο λόγω τής στάσεως πού τηρεϊ γιά τό παράνομο
άνοιγμα τν Βαρωσίων και έν γένει για την έπιμονή του περί διχοτομήσεως της νήσου. Άν και δπως
ίσχυρίζεται δέν κάνει χρήση του διαβατηρίου, όπως
και οι ύπόλοιποι 13 κορυφαίοι κάξιωματούχουν τν
οή παραγωγοί πουλερικν τής Βρεταννίας προειδοποίησαν πς οί σοβαρές έλλείψεις σέ έποχιακό
προσωπικό λόγω Τής άποχωρήσεως άπό την ΕΕ
μπορείνά προκαλέσει προβλήματα στήν διάθεση Τής
παραδοσιακής γαλοπούλας φέτος Τά Χριστούγεννα!
Συμρνως πρός Τό Βρεταννικό Συμβούλιο Πτηνοτροφίας (ΒPO, όκλάδος άπασχολίπερισσότερους άπό
40.000 άνθρπου, άλλά ύπάρχουν σχεδόν 7000 κνέ θέσεις έργασίε Ηλλειψις έργατικν χεριν έκακορισμένους παραγωγούς νά μεισουν τήν έβδομα
διαία παραγωγή τους ές καί 10%.Έτοι ή προσφοράγαλοπούλας μεινεται κατά παφόμοιο ποσοστό
άλλά θά μπορούσε νά μειωθεί έως καί 20% τά Χριστούγεννα, καθς οί έταιρείες φοβούνται ότι δέν θά
είναι είς θέσιν νά προολάβουν τόν συνήθη άριθμό έποχιακν έργαζομένων Γά κάποιους βεβαίως , Τέτοιες
4έλλείψειο είνα άπλς τό Τίμημα της άνεξαρτησίας
Έπί 50 χρόνια, διάφοροι μπαστου
νόβλαχοι της τοπικής κακοδιοικήσεως κοτσάρουν δίπλα στήν τιμημένη Γαλανόλευκη το ευρωμπαϊράκι μέ
τόν κίτρινο κύκλο καίτά 12 άστεράκια
σέ μπλέ φόντο, που συμβολίζουν τήν
άφάνταστη ένότητα , άλληλεγγύη καί
άρμονίαν των Εύρωπαϊκν λαν .
Συνέχεια στήν σελ .4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ήπανδημία, δικαιολογία για τίς ύπερβολικές αύξήσεις
Δηλαδή, γιά νά λέμε την
άλήθεια , Τί παραδίδω στήν
cείδικήν, ή δποία κάνει τού
Ελέγχου ! Βλέπετε, oί περικο
πές και οί κατατμήσεις τν
μές, διαλέγω πολλές φορές άποδοχν μας δέν έπιτρ
άγοράσουμε κι όταν έγ πe
τούσα στό καρότσι κάτι πε
αμβο, άφού έχε χρεωθεί κά
ποιο προϊόν δύο φορές!
Όψηλότερος άνδρας τν ΗΠΑ, που Εβλεπε τόν
κόσμο άπό ύψος 2 μέτρων και 35 έκατοστν, πέ
θανε σέ ήλικία 38 έτν , στήν Μινεσσότα ΟΊγκόρ
Βοβκοβίνσκυ, Αμερικανός ούκρανικής καταγωγής
πάλευε γιά πολλά χρόνια μέ τήν άσθένειά του,
πού ήταν ένας όγκος που προκαλούσε ύπεράκκριση
αύξητικής όρμόνης Γιά τόν λόγο αύτό ή οίκογένειά
του έγκατεστάθη , όταν ήταν άκόμη παιδί τό 1989
στό Ρότσεστερ Της Μινεσσότα, μία πόλις τν ΗΠΑ
φημισμένη γιά Τις άριστες ίατρικές ύπηρεσίες της.
Ο θάνατός του άποδίδεται σέ καρδιολογικά αίτια
Ποτέ δέν κοίταζα Τiς τ
μές στά προιόντα που άγoραζα στό σούπερ-μάρκετ . ριττό (κατά τήν άποψή της,
Έπέλεγα τά ψνια μου , τη , συνήθως άλλαντικό) τό έβαγαινα στό ταμείο , πλήρω - ζε πίσω στήν θέση του . Κι
να και έφευγα . Αύτά , δταν
ήμουν μόνος, Όταν ήταν μα - κοίταζε μετά τήν άπόδειξη ,
ζή σύζυγοs, τά πράγμα- μήπως έχει χτυπηθε κάτι
τα άλλαζαν. Έκείνη κοίταζε Τις τιμές, έπέλεγε τό τί ά
Από τήν κρίση του 2010
και έντεύθεν, κοιτάζω τις τι
Εχουμεφωνή!
όταν πηγαίναμε στό ταμείο , πράγματα άπό τίς προσφορές, μελετ προσεκτικά τήν
άπόδειξη καί κάνω συγκρίσεις μεταξύ τν τιμν , κακάποιες φορές κατήγαγε θρi - θς φυλάγω τις άποδείξεις!
πουν δεκάρφα παραπανίσια ..
E, λοιπόν , αύτό που γίνεται τόν τελευταίο καιρό , έν
λάθος . Καί έναι άλήθεια ότι
Dpontos i0.
Συνέχεια στήν σελ. 4
25-8-2021 .