Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on. gr
email: dimonews @ dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27855
Συνεχείς
προσαρμογές των
μέτρων για τα νέα
δεδομένα του
covid
Πλησίασε τα υψηλά 20ετίας ο
PMI στην Ευρωζνη
σε νέους περιορισμούς , συ νέχισε να περιορίζει την
αισιοδοξία των επιχειρή< Δεν θα επιτρέψου με σε χανέναν , ούτε
άμεσα ούτε έμμεσα , να παρεμποδίσει τον
άνθρωπο που θέλει να εργαστεί , να δη .
μιουργήσει, να εξασφαλίσει τα πος το
ζην, τον νέο και τη νέα που θέλουν να
μορφωθούν , να κοινων ικο ποιηθούν , να
διασκεδάσουν, τον ασθενή που δεν πά
σχει από Covid χαι θέλει το ΕΣΥ να δια.
θέτει ικανούς πόρους για την αντιμετπιση του προβλήματός του .
Η κοινωνία δεν μπορεί να
περιμένει και χυρίως δεν
σεων.
Ο προκαταρχτικός σύνθετος δείκτης υπεύθυνων
αγορν ( PMI) της ΙHS
Markit, που θεωρείται καλός δείκτης της πορείας
των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και τομέα των υπηρεσιν, υπο χρησε ελαφρά στις 59,5
μονάδες από τις 60,2 τον
Ιούλιο . Σημεινεται ότι
κάθε τιμή του δείκτη πάνω
από τις 50 μονάδες υποδηλνει αύξηση της δραστη.
Προτεραιότητα ο
εμβολιασμός
χρες με χαμηλά
ριότητας
σότερων επιχειρήσεων , σύμφωνα με απο
τελέσματα έρευνας της εταιρείας IHS
Markit.
Η αύξηση της δραστηριότητας θα ήταν
ακόμη μεγαλύτερη, αν δεν συνεχιζόταν η
διαταραχή των εφοδιαστικν αλυσίδων .
Ωστόσο, οιφόβοι ότι η νέα ένταση στο μέ
τωπο του κορονοϊού μπορεί να οδηγήσει
Η οικονομική ανάκαμΨη της Ευρωζνης διατήρησε εντυπωσιακή δυναμική τον Αύγουστο , με τον PMI να μεινεται μόνο ελα φρά από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα του
Ιουλίου , με τον μέσο όρο στο τρίτο τρίμηνο
να είναι έως τρα ο υψηλότερος 21 εποσοστά
Π επιχειρη ματική δραστηριότητα
στην Ευρωζνη παρέμεινε ισχυρή τον
Αύγουστο , με τον σχετικό δείχτη να είναι
ελαφρά μόνο χαμηλότερος από το υψηλό
επίπεδο 20 ετίας που κατέγραψε τον Ιού.
λιο, καθς η πρόοδος στο μέτωπο των
εμβολιασμν επέτρεψε το άνοιγμα περισ.
Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκό .
σμιου Οργανισμού Υγείας ( ΠΟΥ) , Τ .
ντρος Αντανόμ Γχεμπρεγέσους , δήλωσε
ότι οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων
κατά της Covid -19 θα πρέπει να καθυστε .
ρήσουν επειδή πρέπει να δοθεί προτε
ραιότητα στην αύξηση των ποσοστν
εμβολιασμού σε χρες όπου έχει εμβολιαστεί μόνο το 1% ή 2% του
τν ν, δήλωσε ο επιχεφαλής
οικονομολόγος της ΙHS T 2
PwC: Η εταιρική κουλτούρα ανταγωνιστικό
Πλεονέκτημα των επιχειρήσεων
πληθυσμού .
Αν τα ποσοστά του εμβοΗ εταιρική κουλτούρα συνιστά σημα
2021: Η
Ερχονται εμβόλια 2ης και 3ης γενιάς
ντικό ανταγων ιστικό πλεονέχτημα για
τους οργανισμούς , σύμφωνα με τη νέα έ.
ρευνα < Glob al Culture Survey 2021> της
PwC και ως εκ τούτου, κατακτά ολοένα
και πιο σημαντική θέση μεταξύ των
στρατηγικν προτεραιοτήτων . Ωστόσο,
παρατηρείται μεγάλο κενό μεταξύ της η.
γετικής ομάδας και του υπόλοιπου ανθρπινου δυναμικού , το οποίο κατατάσσει την κουλτούρα χαμηλά στη λίστα
των εταιρικν προτεραιοτήτων . Η μελ
τη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή
3.200 εργαζόμενων σε όλο τον κόσμο.
Ποσοστό 69% των συμμετεχόντων ανα φέρει ότι η επιχείρηση στην οποία εργ ζεται πέτυχε την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που διαμορφθη καν κατά τον τελευταίο χρόνο, με την εταιρική κουλτούρα
να συνιστά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Επίσης, οι ερωτηθέντες που δηλνουν ότι
η επιχείρησή τους έχει μια διακριτή χουλ
τούρα , θεωρούν πιο πιθανό να δουν αύξη ση των εσόδων και την ικα νοποίηση των πελατν . ΣΛΛΑ )
Μεσόγειος σε
οικολογική
καταστροφή
Με την πανδημία να συνεχίζει να δείχνει τα <δόντιαν της μέσω των μεταλλάξεων-.
όπως η Δέλτα- και τον αριθμό των χρουσμάτων στην Ελλάδα να είναι υψηλός , δικαιο
λογημένα προβληματίζει τους ειδικούς η αποτελεσματικότητα των εμβολίων .
Οι ειδικοί διαβλέπουν ότι θα χρειαστού με 2η και 3η γενιά εμβολίων, δηλαδή τροποποί
ηση των υπαρχόντων τα οποία θα είναι πιο ενισχυμένα έτσι στε να έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα έναντι των μεταλλάξεων όπως η Δέλτα, εν κάποιοι ανησυχούν ότι η πανδημία θα χρειαστεί μια πενταετία για να κάνει τον κύκλο της και να τελεισουμε μαζί
Το καλοχαίρι του 2021 θα μείνει στην
ιστορία . Από την Ισπανία ως την Τουρ .
κία, οι ίδιες εικόνες καμένων δασικν ε .
χτάσεων και κατεστραμμένων οικοσυστημάτων . Παρά την κινη το ποίηση ση.
μαντικν μέσων, την αποστολή πυροσβεστν και Canadair , την ανάληψη δρά .
σης από τους κατοίκους με μόνο τους όπλο συχνά την ενέργεια της απελπισίας ,
ο απολογισμός είναι καταστροφικός . Οι
εκτάσεις που κάηκαν το 2021 στις μεσογειακές χρες της ΕΕ είναι ήδη δυόμιση
φορές μεγαλύτερες από τον μέσο όρο
( 4.345.910 στρέμματα στις 18/8/2021 έναντι 1.838.520 στρεμμάτων κατά μέσο όρο
την περίοδο 2008-2021).
Εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης
Δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα με την πανδημία. Δηλαδή από τη στιγμή που προσβάλλει και τους εμβολιασμένους, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε γρήγορα τείχος, αυτό που
λέμε ανοσία της αγέλης και να εκριζσου με τον ιό. Λέγαμε με 80%-85% ποσοστό εμβολιασμένων δεν θα νοσούσε κανείς . Πς θα γίνει αυτό; Αφού προσβάλλονται και οι εμβολιασμένοι . Που σημαίνει ότι ο στόχος στο άμεσο μέλλον- αυτό είναι το κυριότερο μήνυ μα και η μεγαλύτερη ανη συχία- δεν είναι εφικτός, δηλαδή να
|www. Qimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα