Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
24 Αύγούστου 2021
Εύτυχούς ερομ . Κοσμα του νέου ίερομ. του Αίτωλου
Σελήνη 16 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.48-Δύσις ήλίου 8.06
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βόρειοι άνεμοι Θερμοκρασία εως 35β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι. Θερμοκρασία έως 33β.
Αριθμ. φύλ . 42042
"Ετος 145ον
Τιμή 1,5ε
Ό Μπάιντεν κάποδυναμνεται
Ό Πούτιν παίονει θάρρο5>
Συμφωνίες Ρωσσίας μέ Κίνα-Γερμανία-Τουρχία γιά μεταφορές, άγωγούς
Νέες παραγγελίες S-400 άπό τον Ερντογάν - Τά έτιχειρα τού Αφγανιστάν για την Αμερική
για τήν
Η ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗ για τις ΗΠΑ
παράδοσις του Αφγανιστάν στούς
Ταλιμπάν και τό χάος προεκάλεσαν μία άνευ προηγουμένου κατάρρευση τής δημοτικότητος του
Τζό Μπάιντεν. Ήδη πρό έβδομά - έδρου. Άλλά και τά γενικτερα
δος, όταν κυκλοφόρησε ή πρτη
σχετική δημοσκόπησις, δ Αμερι - υπεχρησαν σημαντικά , καθς μόκανός Πρόεδρος είδε τά ποσοστά
άποδοχής του νά πέφτουν άπό τό
53% στό 46%,Ήταν άκόμη ή πρ τη ήμέρα πού ή Καμπούλέπεφτε .
Σήμερα τό 74% τν Άμερικανν θέντες θεωρούν ότι ό Μπάιντεν δέν
έπιρρίπτουν προσωπικά στόν
Μπάιντεν τήν εύθύνη γιά την χαοτική άπόσυρση. Το 63% δηλνει Αφγανιστάν , μέ τό 59% νά πιστεύσύμφωνο μέ την άποχρηση άπό
τό Αφγανιστάν, άλλά είναι ό τρόπος μέ τόν όποιο αυτή όργανθηκε ( ή δέν όργανθηκε) πού έχει
έξοργίσει τούς Άμερικανούς και
τούς έχει στρέψει κατά τού Προγιά νά βοηθήσουν τούς Αφγανούς ,
νται παντοιοτρόπως καθς τό γόπού θέλουν νάξεφύγουν άπό τούς ητρό τους έχει πέσει στό ναδίρ.
Κατά τουτο ή σημερινή κατάστασις είναι πολύ χειρότερη άπό έκεί
νη του Βιετνάμ. Τότε ή σοβιετική
τούς Ταλιμπάν- πολλοί περισσό- άπειλή ήταν πού κρατούσε τήν Δύ ση ένωμένη . Τρα χρες του ΝΑΤΟ μέπρτες τήν Τουρκία και την
Γερμανία είναι αυτές πού έπιδεικτικς περιφρονούν την Άμερική
προωθντας συμφωνίες πού είχαν
κα θεωρούν ότι μέ την άνάρρηση στάσκαριά μέ τόν Πούτιν. Ο τελευτων Ταλιμπάν στήν έξουσία ηύξή - ταίος άσφαλς καί έκμεταλλεύεται
θη τό έπίπεδο της τρομοκρατικής την εύκαιρία που του έχει παρουσιασθεί καί άναπτύσσει τήν έπιρροή του όχι μόνον πρός Τουρκία
Ταλιμπάν . Τό 62% έπέρριψε στόν
Μπάιντεν μέρος τής εύθύνης για
την κατάληψη της έξουσίας άπό
ποσοστά άποδοχής τού Μπάιντεν
λις τό 50% δηλνει ίκανοποιημένο
άπό τό έργο του, άπό 58% τόν περασμένο μήνα και 62% τόν Μάρτιο .
τεροι άπό έκείνους (50%) πού ρί χνουν το φταίξιμο στόν Ντόναλντ
Τράμπ, πού έχει έξαπολύσει πυ
ρά κατά τής στρατηγικής του δι αδόχου του. Τέλος, έξι στούς δέ Σχεδόν δύοστούς τρείς έρωτηείχεξεκάθαρο σχέδιο γιά την έκκέ
νωση Αμερικανν ύπηκόων άπό τό
άπειλής γιά τίς ΗΠΑ
Δέν είναι όμως μόνον ή τρομοκρατική άπειλή. Οί ΗΠΑ πλήττο
ει ότι οί ΗΠΑ δέν έκαναν άρκετά
Συνέχεια στήν σελ.5
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μουτζούρης
Διξτε τίς ΜΚΟ
άπό τό
βόρειο Αίγαίο
Λάθος τό κδέν χωράμεν
Ή Όπερα Μπολσόι
πρτη φορά
στό Ηρδειο
ΕΞΙ χρόνια μετά τό ξέσπασμα της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσεως στήν μεταπολεμική Εύρπη και μέ τούς άριθμούς
τν μεταναστν στά νησιά του Βορείου
Αίγαίου να έχουν μειωθεί πάρα πολύ , ή
παρουσία των δεκάδων ΜΚΟ σέ αυτά
παραμένει τό ίδιο ίσχυρή. Ο περιφερει
άρχης Β. Αίγαίου Κστας Μουτζούρης
άφησε ύπαινιγμούς για τήν παραμονή τν
ΜΚΟ στάνησιά και ζήτησε μέ έπιστολή
πρός τόν άρμόδιο ύπουργό Νότη Μηταράκη νά τίς άπομακρύνει τό συντομτε ρο δυνατόν. Θά θέλαμε νά σας πληροφορήσουμε ότι, άν και οί άριθμοί τν δι
αβιούντων στίς νήσους μας παρανόμων
Συνέχεια στήν σελ. 3
Η ΕΛΛΑΣ δέν είναι λεωφορείο για νά δηλνεται σέ τό 1990. Πήραμε στίς πλάτες μας τό προσφυγικό
κάποιον ότι είναι πλήρες , οδέν χωράεν, καί καλόν ρεύμα 1,6 έκατομμυρίων διερχόμενων Σύρων προ είναι νά πάρει το έπόμενο δρομολόγιο για άλλο σφύγων και μεταναστν τό 2016. Ένσωματσαμε
προορισμό . Υπό αυτή την έννοια μέ βρίσκει ριζ - σέ μεγάλο βαθμό 40.000 ΑΦγανούς πού έφθασαν
κά άντίθετο ή ποσοτική προσέγγιση στό ζέον θέ - στήν πατρίδα μας όλα αύτά τά χρόνια . Δέν είπαματου προσφυγικού-μεταναστευτικού . Τό ζήτημα με δένχωράμεν . Οι μικτοί γάμοι Έλλήνων- Ρσ
είναι κυρίως πρακτικό και δευτερευόντως πολιτισμικό . Διαφωνω κατ' άρχάς μέ τό δένχωράμε- για- ρων καί Έλλήνων-Αλβανν δείχνουν τόν βαθμό
τί όσοι τό λένε είμαι βέβαιος πς δέ θά έδιδαν την της άνοχής μας ή της άπόρριψής μας στόν ξένο . Η
ίδια άπάντηση άν ήξεραν ότι "χωράμεν. Κάτι άλλο Ελλάς είναι χωνευτήρι γιατί όταν δέχεται τόν ξέ άπορριπτικό θά έβρισκαν νά πουν. Θεωρ ότι τό θέ μα είναι πρακτικό και πολιτισμικό γιατί άπλς ούτε γνωρίζει πς νά τόν μυήσει στήν κουλτούρα της . Οί
έμείς οί"Ελληνες έχουμε τό κουράγιο νά άφιερω- συνθήκες όμως σήμερα δέν είναι ίδιες μέ το 1990,
θουμε και πάλι όπως στό παρελθόν στήν έπιχείρη- άλλαξαν. Δέν είμαστε " ή Άμερική των Βαλκανίων.,
ση τής ένσωματσεως και της άφομοισεως όπως πόλος έλξης λαν .
φημιζόμαστε ς λαός ούτε και οί πρόσφυγες μετανάστες θά καταφέρουν νά βρουν στήν πατρίδα μας μέσα στήν περιπέτεια. Θά μείνει ή δέν θά μείνει
τήν Ίθάκη τους . Δέν είναι πς τούς θέλουμεή δέν στό εύρ ; Θά χρεωκοπήσει ή όχι; Θά είσβάλουν οί
τους θέλουμε έμείς. Είναι οι συνθήκες που δέν το Τούρκοι στά νησιά ναί ή όχι; Θά έπιζήσουμε άπό τήν
έπιτρέπουν!
σων πολιτν , Ελλήνων - Ούκρανων, Ελλήνων- Σύ
νο ς κράτος έθνος μεταξύ Δύσης και Άνατολής
(σελ. 7)
Νέα σχολική
χρονιά
και καινοτομίες
Η Ελλάς άπό το 2010 και μετά ζει κάθε μέρα
πανδημία και τήν κλιματική άλλαγή, ή όποία όπως
Στό πρόσφατο παρελθόν δικαισαμε άπολύτως λένε κτυπά τήν Έλλάδα περισσότερο άπό κάθε
τόν ίστορικό Νικο Σβορνο πού μίλησε πρτος για άλλη χρα; Δέν υπάρχει έθνική πρόκληση που νά
τήν κάφομοιωτική δύναμητου έλληνισμού. Ένσω - μήν έχει ζήσει όΕλλην άπό το 2010 έως τό 2021!
ματσαμε ένα έκατομμύριο Άλβανούς μετανάστες Τά έχει δει όλα . Ή κόπωσίς του είναι άπερίγραπτος.
το 1990. Ένσωματσαμε 400.000 άδερφούς Ποντί - Αρα καίνά " χωρούσαμε-pήμα πού χρησιμοποιουν
ους που διέθεταν ρωσσική κουλτούρα μέ τό σχέ - πλέον και κεντροαριστεροί πολιτικοί, άπλς δέν θά
διο παλιννόστησης Χρυσόμαλλον δέρας πάλι
του Δημήτρη Νατσιού *
ΉΕλλη Παπακωνσταντίνου
σκηνοθετεϊ για τό Βασιλικό
Θέατρο της Σουηδίας
Λεπτομέρειες στήν σελ .7
Η ΠΙΟ άχαρη σχολική χρονιά πλησι
άζει. Είναι ή πρτη φορά , μετά άπό
τρείς δεκαετίες διδασκαλίας, που νιθω, και πολλοί συνάδελφοι τό συμμερίζονται, άγωνία, άκεφιά, άκηδίαν
θά την όνόμαζα , χρησιμοποιντας
μιά λέξη της νηπτικής θεολογίας . (Η
λέξη άκηδία παράγεται άπό τό άλφα
τό στερητικό καί τό ρήμα κήδω-κήδομαι, που σημαίνει φροντίζω, μεριμν.
Από δ καί ο κηδεμν και ή κηδεία.
Ακηδία σημαίνει άμέλεια , άφροντισιά.
Κατά τήν <Κλίμακαν του άγίου Ίωάννου του Σιναϊτου, κάκηδία έστί πάρεσις Ψυχής και νόος έκλυσις, όλιγω
ρία άσκήσεως , μίσος του έπαγγέλματος . Δηλαδή, παράλυση της Ψυχής
καί άτονία του νου, άδιαφορία γιά τήν
άσκηση καί μίσος για τίς ύποσχέσεις
που έδωσες )
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Πρός ύποχρεωτικότητα
του έμβολίου στό Δημόσιο
"Υμνοι Δένδια
γιά τόν Ελευθέριο Βενιζέλο
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τά μπουκάλια άναψυκτικν-καί μάλιστα
γεμάτα- είναι τά συνήθη πυρομαχικάν πού
έκτοξεύονται άπό τις έξέδρες τν ποδοσφαιρικν
γηπέδων πρός τόν άγωνιστικό χρο . Μάλλον
σπάνιο νάσυμβαίνει τό άντίθετο. Καί όμως στόν
άγνα μεταξύ Νiς καί Μαρσειγ, ό ποδοσφαιριστής Ντμίτρι Πάγε άφού έγινε στόχος όπαδν , οί
όποίοι τού πέταξαν μπουκάλια, άπλως τά μάζεψε
καί άρχισε νά τά πετά πρός Τήν έξέδρα . Το άποτέ
λεσμα ήταν άπόλυτο χάο Οί συμπαϊκτες του τής
Μαρσέιγ άρχισαν έπίσης να πετούν τάμπουκάλια
στίς έξέδρες πρός τους όπαδούς τής Νίς καί στήν συνέχεια οί παϊκτες τν δύο όμάδων πιάστηκαν στά
χέρια και ό άγωνιστικός χρος μετετράπη σέρίνγκ.
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι ένα μεγάλο ποσοστό τν Ελλή
νων δέν έχει κάνει άκόμη τό έμβόλιο , προβληματίζει
και ένοχλεί την έπιστημονική κοινότητα και την Κυβέρνηση, ή όποία για πρτη φορά άφησε χθές άνοι
κτό τό ένδεχόμενο νά γίνει ύποχρεωτικός δ έμβολια
σμός στόν δημόσιο τομέα . Η χρα και ή Κυβέρνηση θά κάνουν δ,τι χρειαστεί για νά άποτρέψουμε κάθε κίνδυνο έπιστροφής σέ περιπέτειες πού ζήσαμε τό
ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ γεννήσεως του Ελευθερίου Βενιζέ λουχαιρέτισε δύπουργός Εξωτερικν Νίκος Δένδι
ας . Στίς 23/8/1864 γεννήθηκε ό Ελευθέριος Βενιζέ λος, ό μεγάλος πολιτικός ό όποιος άφησε τό άποτύπωμά του στήνίστορία τής χρας . Η συμβολή του στή
διαμόρφωση τής σύγχρονης Ελλάδας ύπήρξε καθοριστικήν έγραψε όκ. Δένδιας στό twitter, άναρτντας
και είκόνα του πίνακα μέ τόν Βενιζέλο, πού εύρίσκεται σήμερα στό γραφείο του ύπουργου Εξωτερικν .
Από τήν μιά το πυρίκαυστο κα λοκαίρι . Οί φωτιές πού μαύρισαν
καί τόν τόπο καί τίς ψυχές μας. Μόνο αύτό έλειπε έν μέσω της φοβερής
οίκονομικής κρίσης . Καί ή καταστροφή χτυπάει και πονα τόν άπλό λαό ,
Συνέχεια στήν σελ .4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Καλά πού έχουν μείνει Λυκαβηττός κκαί Φιλοπάπτου
ο (Εν τάξει λοιπόν , προσπάθησαν είναι οί
πρτες λέξεις που έγραψε ή Τίφφανw Φορτούνα
στό Faceb0ok, άπό τό κέντρο φροντίδος άδέσπο
των ζων στήν Πολιτεία του Νιού Τζέρσεύ , στίς
Ήνωμένες Πολιτείες . Άνεφέρετο σέ ένα μικροκαμωμένο καί μάλλον προβληματικό τσιουάουα Προσπάθησα τους τελευταίους μήνες νά βρ μιά νέα
οίκογένεια για τόν Πάνσερ, κάνοντάς Τον νά φανετα συμπαθητικός. Τό πρόβλημα είναι ότι άπλά
δέν είναι . Δυστιχς έλάχιστοι είνα έκείνοι πού θέ
λουν νά υίoθετήσουν ένα νευρωτικό σκύλο, πού μσεί τους άντρες τά άλλα ζα , τά παιδιά και μοιά
ζει μέ γκρέμλινν συν χισε
Κατ' άρχάς νά ξεκαθαρί - καί δ κστρατηγός άνεμοp Τής δικής μας φωτιάς είναισουμε δτι τό νά καίγετα έπί
μία έβδομάδα σχεδόν ή περ οχή τν Βιλλίων καί νά μήν Καλιφόρνια , στήν Σιβηρία
έχει σβήσει ή φωτιά, δέν είναι
δ,τι καλύτερο γιά έεείνοuς οί
δποίοι έχουν τήν εύθύνη τής
πυροσβέσεως . Είναι βέβαιο-νήσουμε . Μόνο πού τά δικά
όσο και άν άπό χθές μετέχει
ένεργς στήν περιπέτειά μας
γυαλί άνάμεσα στίς πευκοβελόνες νυχτιάτικα , δέν νο μίζετε; Αν δέν είναι έργο
άνθρπινης χειρός μιά τέ τοια φωτιά , τότε τί άλλο
νάύποθέσει κανείς ; Δύσκολο
έπίσης νά δεχθούμε ότι κά
ποιος έβαλε ά κάψει χόρτα
στό κτήμα τουν νυχτιάτια
νομίζουμε- εύκολότερη .
ότι κάτι δέν έχει πάει καλά . ,
Μά, οί μεγάλες φωτις στήν
Από την άλλη, ή Κάρυ
στος καί τό Μαρμάρι άπεικαι σέ άλλα σημεία , μαίνο- λήθηκαν άπό μιά πυρκαίά ,
νται γιά έβδομάδες όλόκληρεφ θά πείτε και θά συμφω ή όποία έξερράγη . στίς δύο
τά ξημερματα! Λίγο δύσκολο νά μετετράπη σέ συΤρα
έχουμε φωνή!
μας δάση δέν είναι άπέραντα γκεντρωτικό φακό ήλιακν
δπως έκείνα καί ή κατάσβεση
Dpontos
άκτίνων κάποιο κομμάτι
Συνέχεια στήν σελ. 4
24-8-2021
'771108701120