Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
| Τ0ΠΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογραφος
τον τόΠο το
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΕ ΠΥΡΙΝΟ ΚΛΟΙΟΗ ΜΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΗΛΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ
υσκολος μήνας ημέρες σε επίnεδο 4 , vίες σε ελληνικά και αγΥnκά nυ αναφέρει , noκοθς nδn ano hoς κλδυνος nuκαγός Au υψηός κνδυνος
ρες του μiνα η μισή E opμόδιες unnpeoίες βρ .
νο κλοιό
0 Νομός Πρέβεξας μηολτν έχαι σταλεί μή . nupaγά
βρίοκεται tς τελευτοίες νυμα ono το 112 με οδn.
Η TΟnκή Φωνi, δεν θα κυκλοφορίσει
unό τις 10 Αυγούστου μέχρι και εις 21 Αυγούστου
λόγω συντίραoης του εξοηλιομού.
Σχέδιο ισχυροποίησης της θέσης
Για τη μάκη τα Πύρινα μέτωπα στην Αττική
Η Κυθέρνη ση προετοιμάζει την "αντεπίθεση
μπροστά στην επιδείνωση την καιρικν συνθηκν
της χωρος, με την ουvδpομή και των
Το διάστημα αυτό, μηορείτε να εναμερνεστε μέου
tης aλειτρονιής οελίδας της Ερημερίδας topίhifoni.gr
Που θα aετουργεί κανονικά , εni 24pου βάσευς.
συνοnaν με τους δυνατούς ουτικούς
ανέμους
Στην Πρτη γραμμή
Του Πύρινου μετπου
0 Πρην Πρωθυπουργός Αντνης Σαμαράς
Θεωρίες
συνομωσίας;;
mou oυμνι oτη Χρα αυτές της ημέρας.
Στην nρτη γραμμή
του nupvου μετnου
βρίσκεται ano tην
npuτη στιγμή ο np.
ντνης Σαμοράς npoκειμένου να ενημερωθεί για τις καταστρο φικές φωτιές στην
φυτουργός Πολιτικής Προστασίας Ν.
Μεσσηνία