Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
3 Αύγούστου 2021
Λούπου μάρτυρος . Είρηναίου έπισκ . Λουγδούνων
Σελήνη 15ήμερν ! Άνατολή ήλίου 6.47'-Δύσις ήλίου 8.08
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία καί βόρειοι άνεμοι . Θερμοκρασία έως 34β.
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία και μεταβλητοί άνεμοι . Θερμοκρασία έως 32β.
Άριθμ. φύλ . 42041
Έτος 145ον
Τιμή 1,5ε
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΙΣΠΑΤΗΝΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝ
ΠΟΥΙΣXYΕΙΑΠΟ ΤΟ 1976 ΕΤΟΜΑΖΕΙΤΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΜΕ ΕΝΤΟΛΗΒΟΡΙΔΗ
Υποχρεωτική ή έπαρσις σημαίας τής ΕΕ
σέ όλα τά δημόσια κτίρια
Μαζίμέ τήν έλληνική-Στέρησις μισθού σέ Δημάρχους
Περιφερειάρχες πού κσηκνουνν σημαίες ξένων κρατν χωρίς άποχρντα λόγο
ΟΛΑ ξεκίνησαν άπό ένα τυχαίο γεγονός: δημότες Δήμων στούς δποίους έχουν
έκλεγεί δήμαρχοι τής Αριστεράς διεμαρτυρήθησαν έντόνως στίς άρμόδιες ύπηρε - άνάρτησις τν σημαιν είναι προαιρετι σίες του Υπουργείου Εσωτερικν γιατί κή . Τόσο για την έλληνική όσο και γιά
οι άρχοντές τους ύπέστειλαν τήν έλληνι , τήν εύρωπαϊκή. Και σέ κανέναν αίρετό
κή σημαία άπό τά δημαρχετα και μέ άφορ- δέν άπαγορεύεται νά σηκσει αύριο μιά
μή διάφορα γεγονότα έκαναν έπαρση σημαίας άλλων ξένων χωρν όπως ή Παλαιστίνη, ή Κούβα κ.ά. Οί καταγγελίες αύτές
έδωσαν τήνάφορμή για νά διερευνηθεί τό ή άρμοδία έπιτροπή του ,Υπουργείου
νομικό καθεστς πού διέπει τά της έπάρ - Εσωτερικν προχωρεί σε κατηγοριο σεως τν σημαιν σέ δημόσια κτίρια τό
όποιο είναι άπαρχαιωμένο, καθς ίσχύ
ει άπό τό 1976. Διεπιστθη κενό μέγα. Η
ποίηση σημαιν και είσηγείται στόν άρμό- ρατηρηθεί ότι Δήμαρχοι τόσο άπό τήν Αρι
διο ύπουργό τίς έξής άλλαγές
στερά όσο και άπό την πατριωτική Δεξιά
1.Οί σημαϊες πού άναρτνται σέ δημό - εδειχναν άπροθυμία νά κάνουν έπαρσή της
σιακτίρια διαχωρίζονται σέ διεθνείς-θε
σμικές , σέ ίστορικές , σέ τοπικές και σέ
σημαίες ξένων χωρν .
στά δημοτικά κτίρια. Τρα ή έπαρσις θά γ
νει ύποχρεωτική
3.Ο1 Δήμοι και οί περιφέρειες δύνανται
νά άναρτουν τήν τοπική σημαία στά δημοτικά καί περιφερειακά καταστήματα καθς
αυτή είναι στοιχείο τής ταυτότητος του τό
που τους . Ιδιαίτερα σέ τοπικές έπετείους
Συνέχεια στήν σελ.3
σημαία μέ σύμβολα άναρχικά, έξτρεμι
στικά κ.λπ.
σεως θά άναρτάται ύποχρεωτικς μαζί
μέ την έλληνική σέ όλα τά δημόσια κτί ρια. Εως σήμερα ή άνάρτησίς της έγί
νετο έθιμικφ δικαίφ . Εσχάτως είχε πα
"Όπως πληροφορείται ή ( Εστίαν ,
του Μανλη Κοττάκη
Φορολογικά κίνητρα
γιά άσφάλιση
κατοικιν
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Το άγχος τού Ερντογάν καί ή γεωπολιτική τοϋ Μέσσι
Ο Νίκολας Μπέρνς
πρέσβυς στήν Κίνα
ΦΙΛΟΣ καλός μου έπισημαίνει πέρα άπό τά προφανή όρισμένες
άθέατες όψεις της μείζονος γεωπολιτικής κρίσης πού ξέσπασε
στό Αφγανιστάν μετά τήν έπικρά
τηση των Ταλιμπάν καί τήν έξευ
τελιστική άποχρηση των ΗΠΑ.
Τό πρτο πραγμα πού μου τονίζει είναι ή κατ' άρχάς άλλαγή της
συμπεριφοράς της Τουρκίας στό προσφυγικό για τό άντέχει . Θά τοϋ κόστιζε τούλάχιστον τό 5 τος
καθαρά έσωτερικούς της λόγους . Κάτι που έξη- έκατό της έκλογικής του δύναμης! Έφιάλτηςλέ
γεί τήν προθυμία του Έρντογάν νά συνεννοηθεί γεται . Γι' αύτό έσπευσε νά όρθσει τείχος άπομέ τόν Πρωθυπουργό της Έλλάδος τόν όποϊο συστηματικς άπαξίωνε στό παρελθόν . Δέν είμαστε τό Αφγανιστάν . Γι' αυτό οί πρόσφυγες μετανάστες
πλέον ούτε στό 2016 ούτε στό 2020. Διανύουμε δέν είναι αύτή τήν στιγμή όπλο έκβιασμού τής Δύ
τόν όγδοο μήνα του 2021. Πολύ κοντά στό έτος σης γι' αυτόν . Ο μόνος λόγος πού θά τόν θούσε
σταθμό γιά τόν Τουρκο Πρόεδρο : τό 2023. Τά έκα- νά έργαλειοποιήσει ξανά τό μεταναστευτικό θά
τόχρόνια άπό τήν ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρα - ήταν να καταρρεύσει τό αφράγμαν πού στήνει και
τίας . Τήν όποία ό Τούρκος Πρόεδρος έπιθυμει νά νάγεμίσει ή χρα του μέ μετανάστες. Από τόν ποέορτάσει ς ό διάδοχος το0 Κεμάλ
Ό Ερντογάν φοβάται πλέον τούς πρόσφυγες κακήν κακς πρός τά έλληνικά σύνορα. Δέν είναι
και τούς μετανάστες , διότι τόν φθείρουν πολιτι - άπίθανη αυτή ή προοπτική, γι' αύτό καί δέν πρέπει
κά!"Εχασε τόν Δήμο της γενέτειρας πόλης του
Κωνσταντινούπολης έπειδή οί Σύροι πρόσφυγες
έπαιρναν τίς δουλειές άπό τους κατοίκους της .
Τό κτύπημα ήταν μεγάλο και ίσχυρό! Τήν προη- σημαίνει ό φίλος ό καλός είναι ό ήγετικός ρόλος
γούμενη έβδομάδα ό Ερντογάν όπως μέ ένημέ
ρωσε ό φίλος ό καλός που έχει κεραϊες παντου, βρέθηκε στό έπί- κεντρο σκληρής κριτικής άπό τό
σύνολο τής άντιπολίτευσης μέ
την κατηγορία ότι θά γεμίσει τήν
Τουρκία μέ πρόσφυγες και μετανάστες . Στήν κατάσταση πού εύρί
σκεται μέ συμμάχους τούς σκληρούς έθνικιστές , άδύνατον . Δέν
Τό σχέδιο πού έξετάζει.
ή Κυβέρνησις μετά τις
καταστροφικές πυρκαίές
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ φορολογικν κινήτρων
στά ίδιωτικά συμβόλαια του κλάδου περιουσίας έναντι φυσικν καταστροφν
στίς κατοικίες, 8ξετάει ή Κυβέρνησις
μέ άφορμή τίς πρόσφατες καταστροφι
κές πυρκαϊές πού έπληξαν τήν χρα . Το
ύψηλόδημοσιονομικό κόστος , πού άπό
τις άρχές τοϋ 2020 μέχρι τρα συμφ νως πρός τά στοιχεία πού έχει στήν δι
άθεσή του τό οίκονομικό έπιτελείο άνα( σελ. 5)
τροπής σέ τέσσερεις πόλεις στά σύνορά του μέ
Άποθήκες
για έπισκευές ζημιν άπό πλημμύρες
Συνέχεια στήν σελ. 2
του Κστα Κόλμερ
λιτικό πανικό του τότε, ναί , γιά να γλυτσει την
όργή των Τούρκων άνέργων θά τούς άπωθήσει
Η ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ , διαρκείας ήμισείας ρας , μεταξύ του Κυρ.
Μητσοτάκη καί του Ταγήπ Έρντογάν
άνηλθη γιά νά άποφευχθή ή άποθήκευση Ψυχν στίς δύο χρες,
Έλλάδα και Τουρκία , κατόπιν της
καταλήψεως του Αφγανιστάν άπό
τους . Ταλιμπάν. Επ' εύκαιρία, ( συν)
εζητήθη ή βοήθεια της Ελληνικής
κυβερνήσεως στό Τουρκικό αίτημα καταργήσεως της βίζας στήν
Εύρωπαϊκή Ένωση κι άνανεσεως της Τελωνειακής Ένσεως μετ
αυτής . Παρεμπιπτόντως έξητάσθη
και ή ακλιματική άλλαγή- ς ύπεύθυνη τν καταστρεπτικν πυρκαγιν
που έρήμωσαν προσφάτως τά δάση
των δύο χωρν και συνεχίζονται μέ
άναζωπυρσεις .
Δέν έγνσθη τί είπε ό Τουρκος
πρόεδρος στόν "Ελληνα πρωθυπουρ
γό άπ' τόν όποιο ύπήρξε άποκλειστι κή ή "ένημέρωσην, άλλά μπορουμε
νά φαντασθουμε τήν άξία τν Τουρκικων διαβεβαισεων, έπί τη βάσει
της σχετικής πείρας.
Τράμπ κατά Μπάιντεν
γιά τό Αφγανιστάν
Λεπτομέρειες στήν σελ .5
να έφησυχάζουμε.
Μία άλλη άθέατη όψη της κρίσης που μου έπι
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Συγκλονισμένος ό Κάρολος
άπό τίς πυρκαϊές στήν γή
τν προγόνων του
πρός τά έμπρός
τν έλληνικν έξαγωγν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
.Ο Ντάνιελ Κρέγκ άπεκάλυψε ότι τά παιδιά
του δέν θά κληρονομήσουν τήν τεράστια περιουσία του, έπειδή σχεδιάζει νά τήν αξεφορτωθείν
πρίν πεθάνει. Ο διάσημος ήθοποιός , ή καθαρή άξία
της περιουσίας του όποίου έκτιμάται σέ περίπου
160 έκατομμύρια δολλάρια , είπε ότι πιστεύει πς
τό να κληροδοτεί κάποιος χρήματα είναι κσφάλ μαν και πς έλπίζει νά χαρίσειν τά περισσότερα
άτπό τά έκατομμύριά Του Μιλντας στό περιοδικό Candis, ό διάσημος Βρεταννός ήθοποιός είπε:
Δέν ύπάρχει μιά παλιά παροιμία που λέει ότι έάν
πεθάνεις πλούσιος, έχεις άποτύχει; Νομίζω ότι ό
Αντριου Κάρνεζι (Αμερικανός βιομήχανο ) έδωσε
Ενα ποσόν πού σέ σημερινή άξία θά ήταν περίπου
11 δισεκατομμύρια δολάρια κάτι πού δείχνει πό σο πλούσιος ήταν , γιατί βάζω στοίχημα ότι κράτησε κάποια γιά τόν έαυτό του . Αλλά δέν θέλω νά
άφήσω μεγάλα ποσά σήν έπόμενη γενιά Νομίζω
ότι Τό νά κληρονομεί κανείς χρήματα, είναι άηδιαστικό . Ή φιλοσοφία μου είναι νά τά ξεφορτωθεςή
νά τά χαρίσεις προτού πεθάνει .
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΟΣ άπό τίς φωτιές πού κατέκαυσαν την Ελλάδα , τήν χρα του πατέρα του και του
παππού του, δηλνει δ Πρίγκηψ τής Ούαλίας Κάρολος, σέ έπιστολή πού άπηύθυνε στήν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου . Στήν άκρως
συγκινητική έπιστολή ό Κάρολος, άφου δηλνει δτι
ΑΛΜΑΤΩΔΗ άνάπτυξη παρουσιάζουν οι έλληνικές
έξαγωγές , Μόνο τόν Ιούνιο ηύξήθησαν κατά 31,5% φτά .
νοντας τά 3,38 δισ. εύρ έναντι 2,57 δισ. εύρ τόν αντιστοιχο περυσινό μήνα . Τάτρόφιμα πρωταγωνιστούν στίς
έξαγωγές , σημεινοντας αύξηση κατά 310 έκατ. εύρ μέ
τίς συνολικές πωλήσεις νά φτάνουν τά 2.9 δισ. εύρ .
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 4
Ας άρχίσουμε μέ τήν ακλιματική
άλλαγή .Αν όκ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι οί πυρκαγιές όφείλονται στήν
άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1,5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ακόμη δέν είδαμε ένα κίνημα "Aίgan lives matter"
Έλπιδοφόρο καί μό-θείς έναν άνθρωπο πού τή
νο μπορεί νά είναι τό μήνυ - μιά λέει έτούτα καί τήν άλλη
μα που έκπέμπει ή- γεμάτη
άμοιβαία κατανόηση, δπως ύπεράνω τής κεφαλής μας ή άπέτυχε παταγωδς-γιά
άφέθηκε νά έννοηθεί και άπό
Τις δύο πλευρές- συνομιλία μεταναστευτικού, καλό θά
του Κυριάκου Μητσοτάκη μέ
τόν Ταγίπ Έρντογάν .
νες Ωστόσο , ή κατάσταση που διαμορφνεται στό
τά άλλαω, δτον έπικρέματα Αφγανιστάν , όπου ή Δύση
λη μουντζούρα στό τετρά διο της Ιστορίας του πολιτισμένουν κόσμου .
. Ενας 22χρονος φοιτητής άπό τήν Ίταλία άπε
φάσισε νά κάνει τατουάζ στό χέρι του τόν κδ κα QR, πού άποδεικνύει πς έχε έμβολιασθεί κατά τής Coνid-19 Ο Άντρέα Κολονέτα, πού ζείστό
Ρήγιο Τής Καλαβρίας , στή νότιο Τταλία, θά άρκε
κατά τήν είσοδό του σέ κάποιο έστιατόριο ή τόν
κινηματογράφο νά σηκνει τό μανίκι του γιά νά
έπιδεικνύειτό τατουάζ του στό άριστερό χέρι του.
Από την άλλη , πάλι
άπειλή του προσφυγικού- μία οκόμη φορά - στήν προ - πλευρά , διαπιστνουμε δτι
: της νά έγκαταστή - στήν εύφλετη περιοχή τς
Άσίας άρχίζουν νά άλλάζουν
κάποιες ίσορροτίs τρόμου,
που ύπήρχαν μέχρι σήμερα .
έχουμε φωνή!
σπάθειά
είναι νά ύπάρχει έπαφή καί
σει κδημοκρατικό καθεστς
κάποιας μορφής συνεννόηση σέμιά άγρια Ισλαμική χρα,
μέ τούς-Εστω άμφισβητου - άποτελί-διατί νά τό κρύσκολο σήμερα νά έμπιστευ - μένης άξιοπιστίας-γείτο - ψωμεν άλλως T- μιά μεγά
Όσο και άν είναι δύΣυνέχεια στήν σελ. 4
23-8-2021