Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)
Αp φύλλου 6380-12. 412
0,50 ε
Ο Δημήτρης Γούδας μιλάει στον Π.Το
Παναγιωτόπου λος-Χρυσοχοϊδης
από τον Έβρο
Από το Σύλλογο Γυναικν Δράμας
23-25 Αυγούστου
Τριήμερες εκδηλσεις
για θέματα έμφυλης
βίας με αφορμή
τις πρόσφατες
δολοφονίες γυναικν
Τη συνδρομή
του Δ Δράμας ζήτησε
ο Δ. Δοξάτου για
την αποκομιδή και
μεταφορά των
απορριμμάτων του
για την GALLERY 13
Η Τέχνη του βιβλίου
και το βιβλίο
ως τέχνη απέκτησε
αστέγην στη Δράμα
Τα σύνορα
της Ελλάδας
θα παραμείνουν ασφαλή |
και απαραβία στα
σελ. 5η
Την Τετάρτη 25 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Συνολικά 21 εργαζόμενοι στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ
Πως κατανέμονται οι πιστσεις
ΣΑΤΑ και τα τακτικά έσοδα
στις Κοινότητες του Δήμου Δράμας
Συζήτηση για την Τροποποίηση κανονισμού λειτου ργίας
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σε αναστολή εργασίας 12
εργαζόμενοι στο Παράρτη μα
Χρονίων Παθήσεων Δράμας
Τι λένε οι εργαζόμενοι του Θεραπευτηρίου στον .Τ.
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ Τετάρτη 25 Αυγούστου,
συνεδριάζeι το Δημοτκό Συμβούλιο , με 21 θ Του Θανάση Πολυμένη
ΓΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ εργασίας τέθηκαν ήδη από 19 Αυγούστου
21 εργαζόμενα του κέντρου
Κονωνικής Πρόνοας Αν. Μακεδοίας-Θράκης, λόγω της άρνησή
τους να εμβολιαστούν κατά της
Covid-19 Εν στις δομές του Παραρτήματος χρονίων Παθήσεων
στη Δράμα , οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε ανασταλή είναι 12.
Όπως ήδη έχει δημοσιεύσει και
Η προχθές ο Πρωνός Τύπος, έχουν
Η ξεκινήσει και στο Νομό Δράμας οι
ανασταλές εργασίας εργαζομένων ,
σε δομές κονωνκής πρόνοιας και
φροντίδας , όπως για παράδειγμα
Η στο Δήμο Δράμας (ΚΗΦΗ 4 άτομα
μέχρι τρα) και στο Δήμο Προσοτσάνης Ράτομα) .
Όπως είναι γνωστό , το επόμενο
ημερήσια
διάταξη . Από τα σπουδα
ότερα θέματα , είναι το
πρτο στη σειρά , η τρατοποίηση κανονισμού λετουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου Δράμας , με βασικό εισηΥητή τον αντιδήμαρχο Προγραμματισμού
κ. Τάσσου.
Το aίτημα της τροποπο
ησης του Κανονισμού λε τουργίας του σματος ,
ήταν ένα έντονο ατημα το
τελευταίο διάστημα . Έτσι
στις 2 Ιουνίου ,
Δ.Σ, αποφασίστηκε η συγκρότηση Δι παραταξιακής Εππραπής για την αναδια - Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το προτύπωση του Κανοισμο.
Στις αλλαγές που επέρχονται μεταξύ Οκονομική Εππροπή ή την Επτροπή
άλλων είναι ότι, ο επικεφαλής κάθε πα- Ποιότητας Ζωής εντός αποκλειστικού
ράταξης έχει δικαίωμα να απευθύνει έως χρόνου (δύο ) 2 λεπτν για έκαστα Στην
τρεις ( 3) ανακαινσεις ή προτάσεις προς διαδικασία των ερωτήσεων δεν προβλέ το Δηματικό Συμβούλιο ή spωτήσες ή να πεται η δυνατότητα δευτερολογίας- Επζητά συγκεκρμένα στοεία, χρήσμα για σης , ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση
την άσκηση των καθηκόντων του, από πρόταση, εp τηση, αναζήτηση στοιχείων
τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το
προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου , δύ λεπτά
την Οικονομική Επιτροπή ή την Εππρατή
Ποιότητας Ζωής , εντός αποκλειστικού των εκτπός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
χρόνου 5 λεπτν .
Κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει δ καίωμα να απευθύνει έως δύο (2 ανακα
νσεις ή προτά σεις προς το Δημοτικό
Συμβούλιο ή ερωτήσεις ή να ζητά συγκε - δύο ρες .
ομόφωνη απόφαση του κριμένα στοιχεία, χρήσμα για την
άσκηση των καθηκόντων του , από τον
εδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου , την διάστημα και από 1 Σεπτεμβρίου ,
ταδικάζουμε αυτήν την απόφαση που καταπατά κάθε δ
αναμένεται να ξεκνήσουν και οι ανασταλές σε δομές δη- καίωμα και δίκαιο ( σύνταγμα της χρας μας , ευρωπαϊκό
δέκαιο, διεθνείς συμβάσεις) στερντας από τον κάθε ερ
μόσιας υγείας όπως τα Νοσακομεία .
Οσον αφορά το ζήτημα των εργαζομένων που βγή καν γαζόμενο βασικά του δεκακματα.
σε αναστολή και εργάζονται στο Παράρτημα Χρονίων
Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι τα ίδια πρόσωπα που με
Παθήσεων , εξέδωσαν χθες ένα δελτίο Τύπου , στο ατοίο αυταπήρνηση φρόντι ζαν και πρόσφεραν τις υπηρεσίες
Η μεταξύ άλλων καταγγέλλουν και καταδεκά ζουν-αυτή τους στους θετικούς περιθαλπάμενους παραβλέποντας
την απόφαση που καταπατά κάθε δικαίωμα και δέκαιο , κάθε κάνδυνο ια την δεή τους υγεία .
στερντας ατό τον κάθε εργαζόμενο βασικό του δικα - Ήταν οι ίδιοι εργαζόμενοι που όταν απέμειναν ελάχ
στοιστην υπηρεσία με μεκομένο προσωπικό δεν δαμαρκαθήκοντά
ή απάντηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
Το δελτίο Τύπου υπογράφει η εκπρόσωπος των ανεμ - τυρήθηκαν και ανταπεξήλθαν επάξιαι
βολίαστων εργαζομένων του nΧ.. Δράμας κα . Φωτενή τους.
Κούνου, η οποία μιλντας στον -Πρωνό Τύπον σημε, Καλούμε κάθε κόμμα , κάθε φορέα , κάθε πολίτη να
νει ότι στη Δράμα είναι 12 μέχρι στιγμής οι εργαζόμε συνταχθεί στον αγνα μας στε όλοι ενωμένοι να υπε νοι που έχουν βγει σε αναστολή καθηκόντων , εν στη ραστιστούμε κάθε δικαίωμα με αλληλεγγύη και σεβα
δομή της Ελευθερούπολης του Κέντρου Κονωνικής Με - σμό.
ριμνας ΑΜe είναι 5 άτομα. Στην Ξάνθη μέχρι χθες ήταν Εκπρόσωπος ανεμβαλίαστων εργαζομένων Π.Χ.Π. ΔΡΑ
3 άτομα και στην 1 στην Κομοτηνή. Όπως σημεινει η ΜΑΣ
κα. Κούνου, έχουμε ήδη ξεκνήσει δικαστικό αγνα για Κούνου Φωτενή]
να δκαιωθούμε .
Καταγγέλλουμε και καταδικόζουμε αυτήν την
απόφοση .
Στο δελτίο Τύπου των
εργαζομένων που τέθη
καν σε ανασταλή στο Παράρτημα
Παθήσεων Δράμας, αναφέρονται τα εξής:
Από χθες 19 Αυγούστου 2021 , 21 εργαζόμε
νοι μόνιμοι υπάλληλοι και
επικουρικό προσωτικό
τέθηκαν σε ανασταλή εργασίας λόγω άρνησής
τους στην υποχρέωση
του εμβολια σμού . (σ.σ
Του Κέντρου Κονωνικής
Μέρμνας ΑΜΘ) .
Καταγγέλλουμε και καΌσον αφορά το ήτημα της συζήτησης
ορίζεται ότι "δεν μπορεί να ξεπερνά τη
μία ρα και μισή ( 1.30) Χαρακτηριστικό
είναι ότι , πολλές φορές , η συζήτηση για
τα θέματα αυτά, ξεπερνάeι ακάμα και τις
| σελ4η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Χρονίων
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.ΠΘ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ . Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. AΧΕΠΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
npωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 351 94- Κιν: 697 7422184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:350-14:00 και 17:50-20:30 , εκτός aπόγευμα Τετάρτης
Ωράρο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τεόρτης)
Σαββατοκρια κα κλειστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΤΕ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετά σεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIΕ
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagn [email protected] com
ΠΡΩΠΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα